Dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất Visual 2D, 3D
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Previous slide
Next slide

Quyết định 4727/QĐ-UBND Quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021-2025

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

______________

Số: 4727/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

TP. Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM TRONG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2022-2025”

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền sở tại địa phương ngày 19/6/2015 ; Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Tổ chức chính phủ nước nhà và Luật Tổ chức chính quyền sở tại địa phương ngày 22/11/2019 ;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010 ;
Căn cứ Nghị định số 02/2003 / NĐ-CP ngày 14/01/2003 của nhà nước về tăng trưởng và quản trị chợ ; Nghị định số 114 / 2009 / NĐ-CP ngày 23/12/2009 của nhà nước về việc sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Nghị định số 02/2003 / NĐ-CP ngày 14/01/2003 của nhà nước ;
Căn cứ Nghị định số 15/2018 / NĐ-CP ngày 02/02/2018 của nhà nước pháp luật cụ thể thi hành một số ít điều của Luật An toàn thực phẩm ;
Căn cứ Thông tư số 11/2018 / TT-BNNPTNT ngày 01/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy hải sản – nhu yếu bảo vệ bảo đảm an toàn thực phẩm .
Căn cứ Quyết định số 3621 / QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phát hành TCXDVN 9211 : 2012 “ Chợ – Tiêu chuẩn phong cách thiết kế ” ;
Căn cứ Quyết định số 2166 / QĐ-BKHCN ngày 15/8/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn vương quốc TCVN 11856 : 2017 về Chợ kinh doanh thương mại thực phẩm ;
Căn cứ Chương trình số 08 – CTr / TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “ Phát triển mạng lưới hệ thống phúc lợi xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng đời sống của Nhân dân Thủ đô quy trình tiến độ 2021 – 2025 ” ;
Theo đề xuất của Sở Công Thương tại Tờ trình số 2897 / TTr-SCT ngày 30/6/2021 và văn bản số 3804 / SCT-QLTM ngày 27/8/2021 .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025” (Đề án kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở ban, ngành: Công Thương; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Công an Thành phố; Cục Quản lý thị trường Hà Nội; Cục Hải quan thành phố Hà Nội; Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội; Ngân hàng Nhà nước Việt nam Chi nhánh thành phố Hà Nội; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Công thương, Y tế, Nông nghiệp và PTNT;
– TTr: Thành ủy, HĐND Thành phố;
– Chủ tịch UBND Thành phố;
– Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
– VPUB: Các PCVP, các phòng CV;
– Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Quyền

ĐỀ ÁN

“QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM TRONG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2022-2025”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4727/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND Thành phố)

Phần Mở đầu

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ

I. SỰ CẦN THIẾT

Hiện nay, bảo đảm an toàn thực phẩm là yếu tố được cả xã hội chăm sóc. Cùng với sự tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội, nhu yếu tiêu dùng thực phẩm bảo đảm an toàn của dân cư ngày càng ngày càng tăng, những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm tăng trưởng ngày càng nhiều .
Trước tình hình kinh doanh thương mại và tiêu dùng thực phẩm không bảo vệ bảo đảm an toàn trên địa phận thành phố TP.HN đang diễn biến phức tạp, gây tác động ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của người tiêu dùng, sức khỏe thể chất của nhân dân cũng như sự tăng trưởng của kinh tế tài chính xã hội. Việc quản trị, tuân thủ những pháp luật về sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm bảo đảm an toàn, trấn áp chất lượng thực phẩm lưu thông trên thị trường đang trở thành yếu tố thiết yếu và bức xúc so với người dân Thủ đô. Trong đó, việc kinh doanh thương mại thực phẩm tại những chợ còn nhiều chưa ổn và khó khăn vất vả trong công tác làm việc quản trị .
Trong những năm qua, công tác làm việc quản trị, tăng trưởng chợ đã được những cấp, những ngành chăm sóc chỉ huy. Tuy nhiên ngoài 1 số ít chợ đã được góp vốn đầu tư xây mới hoặc thay thế sửa chữa, tăng cấp, còn nhiều chợ được thiết kế xây dựng tạm, chưa đồng nhất, chưa bảo vệ nhu yếu vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm ( ATTP ) ; công tác làm việc quy đổi quy mô quản trị chợ còn chậm ; sự hiểu biết những pháp luật về vệ sinh ATTP của 1 số ít đơn vị chức năng quản trị chợ và những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại ngành hàng thực phẩm trong chợ còn hạn chế. Hiện nay, chợ truyền thống lịch sử vẫn là kênh phân phối thực phẩm tươi sống chiếm lợi thế trong những mô hình phân phối. Phần lớn người tiêu dùng vẫn mua thực phẩm tại những chợ truyền thống cuội nguồn do thói quen tiêu dùng, sự thuận tiện, người mua có nhiều lựa chọn tương thích với mức thu nhập và được thỏa thuận hợp tác về giá. Tuy nhiên, việc trấn áp chất lượng mẫu sản phẩm thực phẩm lưu thông tại chợ còn nhiều hạn chế như : một số ít sản phẩm & hàng hóa không bảo vệ vệ sinh ATTP, mẫu sản phẩm tươi sống không có vỏ hộp, tem nhãn, không bảo vệ chất lượng, thực phẩm còn tồn dư những chất phụ gia cấm, còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, không rõ nguồn gốc nguồn gốc, không bảo vệ những điều kiện kèm theo vệ sinh trong kinh doanh thương mại, …
Nhằm đem đến cho người tiêu dùng Thủ đô những mẫu sản phẩm thực phẩm đáp ứng từ những chợ bảo đảm an toàn, chất lượng, bảo vệ sức khỏe thể chất, việc điều tra và nghiên cứu, thiết kế xây dựng Đề án “ Quản lý những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm trong chợ trên địa phận thành phố TP.HN quá trình 2022 – 2025 ” là rất thiết yếu .

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Thương mại ;
– Luật An toàn thực phẩm ;
– Luật Chất lượng mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa ;
– Luật Thủ đô ;
– Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ;
– Luật Thú y ;
– Luật Thủy sản ;
– Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ;
– Luật Xử lý vi phạm hành chính ;
– Nghị định số 02/2003 / NĐ-CP ngày 14/01/2003 của nhà nước về tăng trưởng và quản trị chợ được sửa đổi, bổ trợ tại Nghị định số 114 / 2009 / NĐ-CP ngày 23/12/2009 ;
– Nghị định số 127 / 2007 / NĐ-CP ngày 01/8/2007 của nhà nước lao lý cụ thể một số ít điều của Luật Tiêu chuẩn và kỹ thuật, được sửa đổi, bổ trợ tại Nghị định số 78/2018 / NĐ-CP ngày 16/5/2018 của nhà nước ;
– Nghị định số 132 / 2008 / NĐ-CP ngày 31/12/2008 của nhà nước pháp luật cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật chất lượng mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa ;
– Nghị định số 15/2018 / NĐ-CP ngày 02/02/2018 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật An toàn thực phẩm ;
– Nghị định số 66/2016 / NĐ-CP ngày 01/7/2016 của nhà nước pháp luật điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại về bảo vệ và kiểm dịch thực vật ; giống cây xanh ; nuôi động vật hoang dã rừng thường thì ; chăn nuôi ; thủy hải sản ; thực phẩm ;
– Nghị định số 67/2016 / NĐ-CP ngày 01/7/2016 của nhà nước lao lý về điều kiện kèm theo sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm thuộc nghành nghề dịch vụ quản trị chuyên ngành của Bộ Y tế ;
– Nghị định số 77/2016 / NĐ-CP ngày 01/7/2016 của nhà nước về sửa đổi, bổ trợ một số ít pháp luật về điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại trong nghành nghề dịch vụ mua và bán sản phẩm & hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật tư nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh thương mại khí, kinh doanh thương mại thực phẩm thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Công Thương ;
– Nghị định số 43/2017 / NĐ-CP ngày 14/4/2017 của nhà nước về nhãn sản phẩm & hàng hóa ;
– Nghị định số 08/2018 / NĐ-CP ngày 15/01/2018 của nhà nước sửa đổi một số ít Nghị định tương quan đến điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Công Thương ;
– Nghị định 74/2018 / NĐ-CP ngày 15/5/2018 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 132 / 2008 / NĐ-CP ngày 31/12/2008 của nhà nước lao lý cụ thể thi hành 1 số ít điều Luật Chất lượng loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa ;
– Nghị định số 155 / 2018 / NĐ-CP ngày 12/11/2018 của nhà nước sửa đổi pháp luật tương quan đến điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Y tế ;
– Nghị định số 17/2020 / NĐ-CP ngày 05/02/2020 của nhà nước về việc sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của những Nghị định tương quan đến điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại thuộc nghành quản trị nhà nước của Bộ Công Thương ;
– Thông tư số 03/2011 / TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và và Phát triển nông thôn pháp luật về truy xuất nguồn gốc và tịch thu loại sản phẩm không bảo vệ chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm trong nghành nghề dịch vụ thủy hải sản ” ;
– Thông tư số 48/2012 / TT-BNN và PTNT ngày 26/09/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn pháp luật về ghi nhận loại sản phẩm thủy hải sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế tương thích với quá trình thực hành thực tế sản xuất nông nghiệp tốt ; được sửa đổi, bổ trợ tại Thông tư số 06/2018 / TT-BNN và PTNT ngày 21/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ;
– Thông tư số 27/2016 / TT-BCT ngày 05/12/2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ trợ, bãi bỏ một số ít văn bản quy phạm pháp luật lao lý về điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại trong 1 số ít nghành nghề dịch vụ thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Công Thương ;
– Thông tư số 43/2018 / TT – BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương pháp luật về quản trị bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị của Bộ Công Thương ;
– Thông tư số 11/2018 / TT-BNNPTNT ngày 01/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát hành Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy hải sản – nhu yếu bảo vệ bảo đảm an toàn thực phẩm .
– Thông tư số 17/2018 / TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lao lý phương pháp quản trị điều kiện kèm theo bảo vệ bảo đảm an toàn thực phẩm so với cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại nông lâm thủy hải sản không thuộc diện cấp giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ;
– Quyết định số 3621 / QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phát hành TCXDVN 9211 : 2012 “ Chợ – Tiêu chuẩn phong cách thiết kế ” ;
– Quyết định số 2166 / QĐ-BKHCN ngày 15/8/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn vương quốc TCVN 11856 : 2017 về Chợ kinh doanh thương mại thực phẩm ;
– Quyết định số 28/2018 / QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố phát hành Quy định về tăng trưởng và quản trị chợ trên địa phận thành phố Thành Phố Hà Nội ;
– Quyết định số 14/2019 / QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố phát hành Quy định phân công nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa phận thành phố Thành Phố Hà Nội .

III. PHẠM VI THỰC HIỆN, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG ĐỀ ÁN

1. Phạm vi thực hiện Đề án

– Các chợ đang hoạt động giải trí trong quy hoạch trên địa phận thành phố TP. Hà Nội .
– Các nhóm hàng thực phẩm được kinh doanh thương mại tại chợ .

2. Đối tượng áp dụng

– Các cơ quan quản trị nhà nước về nghành nghề dịch vụ ATTP có tương quan .
– Các doanh nghiệp, hợp tác xã, Ban quản trị, Tổ quản trị, kinh doanh thương mại, khai thác chợ ( sau đây gọi tắt là đơn vị chức năng quản trị chợ ) .
– Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thương mại, thương nhân sản xuất, kinh doanh thương mại cố định và thắt chặt những mẫu sản phẩm thực phẩm tại chợ ( sau đây gọi tắt là cơ sở kinh doanh thương mại ) .
– Người tiêu dùng thực phẩm và những đối tượng người dùng tương quan .

Phần I

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHỢ, CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

I. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Tổng quan về hệ thống chợ

1.1. Tổng quan chung

Hiện nay, trên địa phận Thành phố có 455 chợ, đơn cử như sau :
– Chia theo phân hạng chợ có : 15 chợ hạng 1, gồm cả chợ đầu mối ( chiếm 3,3 % ), 57 chợ hạng 2 ( chiếm 12,53 % ), 352 chợ hạng 3 ( chiếm 77,36 % ), 06 chợ đang hoàn thành xong hồ sơ ý kiến đề nghị phân hạng ( chiếm 1,32 % ), 25 chợ không phân hạng ( chiếm 5,49 % ) do thuộc diện sơ tán, giải tỏa, nằm trên đất ngoài đê, đất cây xanh …
– Về chợ đầu mối và chợ có đặc thù đầu mối có ngành hàng thực phẩm : có 02 chợ đầu mối ( gồm : Chợ đầu mối Minh Khai ; Chợ đầu mối phía Nam ) và 03 chợ đang hoạt động giải trí có đặc thù đầu mối ( gồm : Chợ Long Biên kinh doanh thương mại hoa quả và rau những loại ; Chợ cá Yên Sở kinh doanh thương mại thủy hải sản ; Chợ gia cầm Hà Vĩ kinh doanh gia cầm, thủy cầm ) .

1.2. Công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp chợ

Nhìn chung, hầu hết những chợ đã được góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng lâu năm, cơ sở vật chất không bảo vệ những điều kiện kèm theo hoạt động giải trí chợ về phòng cháy chữa cháy ( phòng cháy chữa cháy ), vệ sinh môi trường tự nhiên, vệ sinh ATTP, mỹ quan đô thị … Kết quả công tác làm việc lôi kéo góp vốn đầu tư, tăng cấp, tái tạo mạng lưới hệ thống chợ quá trình vừa mới qua còn hạn chế ; số lượng dự án Bất Động Sản triển khai đấu thầu thành công xuất sắc rất ít do quy mô những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư nhỏ, không lôi cuốn được sự chăm sóc của những nhà đầu tư lớn, nhất là những chợ ở khu vực nông thôn. Một số chợ đã được Ủy Ban Nhân Dân Thành phố phê duyệt chủ trương góp vốn đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà góp vốn đầu tư từ nhiều năm nay nhưng chậm tiến hành do quy mô chợ – trung tâm thương mại không tương thích, thiếu tính khả thi, không được người dân đồng thuận dẫn đến thực trạng khiếu kiện phức tạp .
Giai đoạn năm 2010 – năm ngoái, trên địa phận Thành phố đã tiến hành : ( 1 ). Đầu tư thiết kế xây dựng mới, kiến thiết xây dựng lại 72 dự án Bất Động Sản chợ, trong đó có 01 chợ hạng 1, 07 hạng 2 và 64 chợ hạng 3 với tổng vốn góp vốn đầu tư là 2.388 tỷ đồng ( vốn xã hội hóa : 646 tỷ đồng, vốn ngân sách : 1.742 tỷ đồng ) ; ( 2 ). Đầu tư thiết kế xây dựng lại, tăng cấp tích hợp quy đổi quy mô quản trị 45 chợ với tổng vốn góp vốn đầu tư 2.076 tỷ đồng .
Giai đoạn năm năm nay – 2020, trên địa phận Thành phố đã tiến hành : ( 1 ). Đầu tư xây mới, thiết kế xây dựng lại, tái tạo thay thế sửa chữa : 82 dự án Bất Động Sản chợ với tổng vốn góp vốn đầu tư 708,98 tỷ đồng ( vốn xã hội hóa : 514,34 tỷ đồng, vốn ngân sách : 194,63 tỷ đồng ), trong đó : xây mới 18 chợ ( 01 chợ hạng 1 và 17 chợ hạng 3 ) ; xây lại 03 chợ hạng 3 ; tái tạo thay thế sửa chữa 61 chợ ( 02 chợ hạng 1, 08 chợ hạng 2 và 51 chợ hạng 3 ) .

1.3. Công tác phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng và nội quy hoạt động của các chợ

Sở Công Thương và Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã đã tích cực đôn đốc, hướng dẫn những đơn vị chức năng quản trị chợ trong công tác làm việc kiến thiết xây dựng Phương án sắp xếp, sắp xếp ngành hàng, Nội quy hoạt động giải trí của những chợ và phê duyệt theo phân cấp làm địa thế căn cứ trong quy trình kinh doanh thương mại, khai thác chợ. Kết quả đã phê duyệt : Nội quy hoạt động giải trí của 455 / 455 chợ trên địa phận Thành phố ( đạt 100 % ) ; Phương án sắp xếp, sắp xếp ngành hàng của 454 / 455 chợ ( đạt 99,8 % ). Hiện còn 01 chợ đang tăng cấp, tái tạo nên chưa phê duyệt giải pháp

2. Tình hình kinh doanh thực phẩm tại các chợ

2.1. Hoạt động kinh doanh thực phẩm

a ) Các nhóm hàng thực phẩm kinh doanh thương mại tại chợ :
– Nhóm thực phẩm chuyên ngành Công Thương : rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, loại sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, vỏ hộp tiềm ẩn thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị .
– Nhóm thực phẩm chuyên ngành Nông nghiệp : ngũ cốc ; thịt và những loại sản phẩm từ thịt ; thủy hải sản và mẫu sản phẩm thủy hải sản ; rau, củ, quả và loại sản phẩm rau, củ, quả ; trứng và những loại sản phẩm từ trứng ; sữa tươi nguyên vật liệu ; mật ong và những loại sản phẩm từ mật ong ; thực phẩm biến đổi gen ; muối ; gia vị ; đường ; chè ; cafe ; cacao ; hạt tiêu ; điều và những nông sản thực phẩm ; dụng cụ, vật tư bao gói, tiềm ẩn thực phẩm thuộc nghành được phân công quản trị .
– Nhóm thực phẩm chuyên ngành Y tế : phụ gia thực phẩm, chất tương hỗ chế biến thực phẩm, hương liệu thực phẩm, đá thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng vạn vật thiên nhiên, thực phẩm tính năng, những vi chất bổ trợ vào thực phẩm và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, dụng cụ, vật tư bao gói, tiềm ẩn thực phẩm, những loại sản phẩm khác không được pháp luật tại hạng mục của ngành công thương và nông nghiệp .
– Nhóm thực phẩm tổng hợp ( kinh doanh thương mại thực phẩm thuộc phẩm quyền quản trị của từ 02 Bộ trở lên ) .
Thực phẩm tiêu thụ tại những chợ truyền thống lịch sử đa phần là nhóm hàng thực phẩm tươi sống, thịt gia súc, gia cầm, thực phẩm chế biến, thủy hải sản, rau củ quả, ngũ cốc và kinh doanh thương mại đồ ăn chửi, dịch vụ ẩm thực ăn uống .
b ) Nguồn hàng thực phẩm đáp ứng cho những chợ :
– Nguồn hàng thực phẩm đáp ứng cho những chợ trên địa phận Thành phố rất phong phú : thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm nhập từ những tỉnh, thành phố trong cả nước về qua những mạng lưới hệ thống phân phối ; từ những chợ đầu mối ( lưu lượng thực phẩm lưu thông qua chợ đầu mối chiếm tỷ suất lớn và là nguồn cung mẫu sản phẩm hầu hết cho những chợ dân số ) ; từ những cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung chuyên sâu, công nghiệp, bán công nghiệp, bằng tay thủ công trên địa phận ; từ những trang trại trồng rau củ quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm ; từ người sản xuất nhỏ, lẻ trực tiếp mang hàng ra chợ bán hoặc từ những thương lái mua hàng từ người sản xuất nhỏ lẻ trên địa phận Thành phố đến giao buôn cho những hộ kinh doanh bán lẻ tại chợ .
– Lượng thực phẩm lưu thông hàng năm tại những chợ chiếm tỷ suất lớn ( khoảng chừng 623 nghìn tấn gạo, 98 nghìn tấn thịt lợn, 30 nghìn tấn thịt gà, 630 triệu quả trứng những loại, 38 nghìn tấn món ăn hải sản tươi sống và chế biến, 630 nghìn tấn rau những loại mỗi năm, … ). Trong đó, lượng thực phẩm tự sản xuất trên địa phận TP. Hà Nội chỉ cung ứng được khoảng chừng 60 % nhu yếu tiêu dùng của dân cư, lượng còn lại nhập từ những tỉnh, thành phố trong cả nước và thực phẩm nhập khẩu .
– Lưu lượng sản phẩm & hàng hóa lưu thông qua những chợ đầu mối và chợ có đặc thù đầu mối :
+ Chợ đầu mối phía Nam có khoảng chừng 315 – 540 tấn sản phẩm & hàng hóa luân chuyển qua chợ mỗi ngày, gồm những loại sản phẩm hoa quả từ những tỉnh phía Nam được trung chuyển, hạ tải sang mạn qua chợ ; thủy hải sản, thực phẩm tươi sống từ Hưng Yên, Hà Nam và những tỉnh phía Nam cho thị trường TP.HN .
+ Chợ đầu mối Minh Khai có khoảng chừng 180 – 200 tấn sản phẩm & hàng hóa luân chuyển qua chợ mỗi ngày, gồm những loại sản phẩm là nông sản thực phẩm từ những huyện Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Ba Vì, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn và tỉnh Vĩnh Phúc cho thị trường Thành Phố Hà Nội .
+ Chợ gia cầm Hà Vĩ có khoảng chừng 40-50 tấn gia cầm, thủy cầm luân chuyển qua chợ mỗi ngày từ những huyện của TP.HN, những tỉnh phía Bắc .
+ Chợ Long Biên có khoảng chừng 50 tấn sản phẩm & hàng hóa luân chuyển qua chợ mỗi ngày ; gồm những mẫu sản phẩm trái cây, nông sản, thực phẩm từ Trung Quốc, những tỉnh vùng Đồng bằng Bắc Bộ, chợ đầu mối phía Nam …
+ Chợ cá Yên Sở có khoảng chừng 70-100 tấn cá những loại luân chuyển qua chợ mỗi ngày ; nguồn hàng từ Trung Quốc, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ phân phối cho thị trường TP. Hà Nội và vùng Đồng bằng Bắc Bộ .
Việc trấn áp chất lượng thực phẩm tại những chợ đầu mối là rất quan trọng và thiết yếu vì đây là nguồn cung đa phần chợ những chợ dân số trên địa phận Thành phố .

2.2. Công tác bảo đảm các điều kiện kinh doanh thực phẩm

a ) Điều kiện cơ sở, vật chất của chợ :
– Trong số 455 chợ trên địa phận, có 102 chợ bền vững và kiên cố ( 22,4 % ) ; 225 chợ bán bền vững và kiên cố ( 49,4 % ) ; 128 chợ lán tạm ( 28,1 % ). Hầu hết những chợ bán bền vững và kiên cố và lán tạm chưa cung ứng được khá đầy đủ những pháp luật về văn minh thương mại, vệ sinh môi trường tự nhiên và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ. Tại khu vực nội thành của thành phố và những huyện Thanh Trì, Gia Lâm, chợ đều được xây bền vững và kiên cố hoặc bán vững chắc, không có chợ lều lán tạm. Một số huyện có tỷ suất chợ là lán tạm khá cao như : huyện Sóc Sơn ( chiếm 85 % ), huyện Đông Anh ( chiếm 70 % ), huyện Ba Vì ( chiếm 78 % ) …
– Tại hầu hết những chợ đã được góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng lâu năm, cơ sở vật chất đều bị xuống cấp trầm trọng ( nền chợ thấp hơn nền đường giao thông vận tải bên ngoài chợ ; mạng lưới hệ thống cống, rãnh thoát nước bị vỡ, hỏng, nước thải bị ứ đọng ; mạng lưới hệ thống mái bị vỡ, dột, được thay thế sửa chữa chắp vá ; mạng lưới hệ thống điện bị quá tải so với phong cách thiết kế, lắp ráp bắt đầu, những đường điện chiếu sáng không bảo vệ tiêu chuẩn ; trang thiết bị phòng cháy chữa cháy không được bảo trì tiếp tục … ). Tại một số ít chợ Q. nội thành của thành phố vẫn sống sót thực trạng giết mổ gia cầm sống vi phạm pháp luật tại Quyết định số 71/2007 / QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Phần lớn khu vực giết mổ gia cầm sống tại những chợ không cung ứng nhu yếu bảo vệ ATTP, những hộ triển khai giết mổ ngay trên nền chợ, dụng cụ giết mổ đạt nhu yếu ATTP, phụ phẩm, lông gia cầm sau giết mổ được thu gom vào túi, vứt ngay ở bãi rác tại chợ gây mất vệ sinh, dễ gây ô nhiễm chéo so với những nhóm thực phẩm khác tại chợ và là rủi ro tiềm ẩn phát sinh cúm gia cầm .
– Việc sắp xếp Tolet tại những chợ chưa được chăm sóc. Phần lớn Tolet tại những chợ đã quá tải và xuống cấp trầm trọng nghiêm trọng, không được dọn tiếp tục, mạng lưới hệ thống điện nước cho khu vệ sinh không được sắp xếp không thay đổi, tương thích ( đặc biệt quan trọng là ở khu vực nông thôn ), dẫn đến phát sinh ô nhiễm tác động ảnh hưởng lớn đến chất lượng ATTP kinh doanh thương mại tại chợ .
– Về giải quyết và xử lý chất thải : phần đông những chợ chưa thực thi phân loại chất thải nguy hại, chất thải phân hủy, chất thải hoàn toàn có thể tái chế … theo pháp luật, mặc dầu những chợ đã ký hợp đồng thuê đơn vị chức năng thu gom, giải quyết và xử lý rác thải trong ngày, vẫn còn thực trạng rác thải, nước thải ứ đọng, chưa kịp thời được thu gom bốc mùi không dễ chịu, là nơi phát sinh vi trùng gây bệnh … không bảo vệ vệ sinh môi trường tự nhiên .
b ) Trang thiết bị, dụng cụ kinh doanh thương mại thực phẩm
– Tại những chợ TT, chợ hạng 1 : Cơ sở vật chất có sự thay đổi, một số ít chợ được góp vốn đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa, nguồn hỗ trợ vốn của những dự án Bất Động Sản nên khang trang hơn nhưng vẫn còn một số ít sống sót, chưa cung ứng nhu yếu lao lý như :
+ Khu vực kinh doanh thương mại thực phẩm tươi sống có 1 số ít kinh doanh nhỏ lẻ không có kệ, quầy, tủ bàn bày bán thực phẩm hợp vệ sinh mà để hàng trong mẹt hoặc trải tấm bìa carton bày bán ngay dưới nền chợ không bảo vệ vệ sinh ATTP và văn minh thương mại .
+ Khu vực kinh doanh thương mại nông sản ( rau củ quả, hàng khô ), thực phẩm bao gói sẵn : còn có tiểu thương nhỏ lẻ bày bán hàng sát mặt đất không bảo vệ vệ sinh, khu vực kinh doanh thương mại còn ẩm thấp, có nơi rác thải và rau quả hỏng bốc mùi hôi gây tác động ảnh hưởng đến chất lượng những loại sản phẩm đang bày bán trên quầy .
+ Khu vực kinh doanh thương mại thực phẩm chín, kinh doanh thương mại dịch vụ nhà hàng : đa phần những hộ chưa góp vốn đầu tư tủ kính, trang thiết bị dữ gìn và bảo vệ thực phẩm theo pháp luật ;
+ Một số khu vực trong chợ bày bán hàng không theo lao lý về nhóm hàng, ngành hàng, lẫn lộn giữa hàng thực phẩm và phi thực phẩm, hàng thực phẩm sống bán cạnh hàng thực phẩm chín .
– Đối với những chợ hạng 2, hạng 3 và những chợ chưa phân hạng tại những xã, phường, thị xã : nhìn chung cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng, phần nhiều những quầy hàng thực phẩm đều không có những trang thiết bị, dụng cụ Giao hàng kinh doanh thương mại cung ứng nhu yếu về vệ sinh ATTP theo pháp luật .
c ) Điều kiện con người
Hiện nay, công tác làm việc thông tin, tuyên truyền kiến thức và kỹ năng về ATTP ngày càng được chăm sóc và đa dạng hóa dưới nhiều hình đa dạng chủng loại. Tuy nhiên, nhận thức của thương nhân, người tiêu dùng và 1 số ít cán bộ đơn vị chức năng quản trị chợ về việc bảo vệ vệ sinh ATTP tại những chợ còn nhiều hạn chế. Tại những chợ, việc thực thi khám sức khỏe thể chất, tập huấn kỹ năng và kiến thức về ATTP định kỳ so với người kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ, ký cam kết bảo vệ ATTP của những hộ kinh doanh thương mại còn chưa thực thi kinh khủng nên số người kinh doanh thương mại phân phối những nhu yếu, điều kiện kèm theo về ATTP chưa đạt 100 %. Vì vậy dẫn đến vẫn còn 1 số ít cơ sở không tuân thủ theo đúng pháp luật của pháp lý về ATTP như : sắp xếp sắp xếp ngành hàng, sử dụng trang thiết bị, dụng cụ không bảo vệ bảo đảm an toàn, kinh doanh thương mại thực phẩm không rõ nguồn gốc nguồn gốc, không bảo vệ chất lượng ; dữ gìn và bảo vệ thực phẩm không đúng lao lý, lây bệnh truyền nhiễm từ người sang thực phẩm ; sử dụng phẩm màu công nghiệp, hoá chất cấm sử dụng, tác động ảnh hưởng xấu đi đến sức khoẻ người tiêu dùng ; xả rác bừa bãi ngay tại nơi bán hàng ; không có số ghi chép việc xuất, nhập sản phẩm & hàng hóa …

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỔ

1. Công tác phân công, phân cấp quản lý ATTP tại chợ (trừ chợ đầu mối, đấu giá nông sản).

1.1. Cấp Thành phố.

– Sở Y tế: Quản lý ATTP đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm chuyên ngành, cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 02 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên có sản phẩm thuộc ngành Y tế quản lý có sản lượng lớn nhất, cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 02 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên tự chọn Sở Y tế quản lý; quản lý điều kiện ATTP các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố (cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, tiếp nhận bản ký cam kết đảm bảo ATTP, xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, công bố sản phẩm tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm đối với cơ sở có Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy chứng nhận ĐKĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp và HTX sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý) (theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của UBND Thành phố).

– Sở Công Thương: Quản lý ATTP đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm chuyên ngành Công Thương, cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 02 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên có sản phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý có sản lượng lán nhất, cơ sở không thực hiện công đoạn sản xuất nhưng kinh doanh hỗn hợp nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 02 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên, cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 02 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên tự chọn ngành Công Thương quản lý (cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, tiếp nhận cam kết hoặc giấy chứng nhận, tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm đối với cơ sở có Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy chứng nhận ĐKĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp và HTX sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý) (theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND; văn bản số 1199/UBND-KT ngày 23/4/2021 của UBND Thành phố).

– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quản lý ATTP đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm chuyên ngành Nông nghiệp, cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 02 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên có sản phẩm thuộc ngành Nông nghiệp quản lý có sản lượng lớn nhất, cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 02 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên tự chọn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý (cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm, xác nhận bản cam kết ATTP đối với cơ sở có Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy chứng nhận ĐKĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp) (theo quy định tại điều 5 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội).

1.2. UBND cấp huyện

– Đối với cơ sở thực phẩm thuộc ngành Y tế quản trị : quản trị, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo ATTP cho cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ nhà hàng siêu thị có Giấy ghi nhận ĐKKD do Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện cấp, tiếp đón bản tự công bố loại sản phẩm thực phẩm so với mẫu sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, nhập khẩu thực phẩm do Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện cấp giấy ghi nhận ĐKKD, trừ bản tự công bố mẫu sản phẩm thực phẩm thuộc cấp Thành phố tiếp đón ( theo pháp luật tại Điều 19 Quyết định số 14/2019 / QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố ) .
– Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm thuộc ngành Công Thương quản trị : quản trị, tiếp đón cam kết bảo vệ ATTP, đảm nhiệm tự công bố mẫu sản phẩm so với những cơ sở có giấy ghi nhận ĐKKD / Giấy ghi nhận ĐKĐT do Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện cấp, trừ HTX do Sở Công thương quản trị ( theo pháp luật tại Điều 19 Quyết định số 14/2019 / QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố ) .
– Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm thuộc ngành Nông nghiệp quản trị : quản trị, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo ATTP, xác nhận bản cam kết ATTP, đảm nhiệm bản tự công bố loại sản phẩm cho HTX sản xuất, kinh doanh thương mại nông lâm thủy hải sản và cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại nông lâm thủy hải sản có Giấy ghi nhận ĐKKD do Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện cấp ( theo pháp luật tại Điều 19 Quyết định số 14/2019 / QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố ) .

1.3. UBND cấp xã

Ủy Ban Nhân Dân cấp xã chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị ATTP trên địa phận ; quản trị điều kiện kèm theo bảo vệ ATTP so với :
– Cơ sở không có Giấy ghi nhận ĐKKD gồm có : cơ sở sản xuất bắt đầu, cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm, cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ ẩm thực ăn uống, thức ăn đường phố ( theo lao lý tại Điều 20 Quyết định số 14/2019 / QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố ) .
– Tiếp nhận bản ký cam kết nghĩa vụ và trách nhiệm về ATTP so với cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ nhà hàng không có Giấy ghi nhận ĐKKD .
– Tiếp nhận bản cam kết bảo vệ ATTP so với cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm nghành nghề dịch vụ Công Thương không có giấy ghi nhận ĐKKD .
– Xác nhận bản cam kết ATTP so với cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm nông lâm thủy hải sản thuộc thẩm quyền được phân công quản trị ( theo pháp luật tại điều 20 Quyết định số 14/2019 / QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố ) .

2. Công tác phân công, phân cấp quản lý ATTP tại chợ đầu mối, đấu giá nông sản

2.1. Cấp Thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chịu trách nhiệm quản lý ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ đầu mối, đấu giá nông sản có Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy chứng nhận ĐKĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp: cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm, xác nhận bản cam kết ATTP; Đầu mối tham mưu, hướng dẫn, tổng hợp công tác quản lý ATTP tại chợ đầu mối và chợ đấu giá nông sản (theo quy định tại điều 38 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 5 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của UBND Thành phố).

2.2. UBND cấp huyện

Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị ATTP trong chợ đầu mối, đấu giá nông sản : quản trị, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo ATTP, xác nhận bản cam kết ATTP, tiếp đón bản tự công bố loại sản phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm có Giấy ghi nhận ĐKKD do Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện cấp ( theo điều 19 Quyết định số 14/2019 / QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố ) .

2.3. UBND cấp xã

Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị ATTP trong chợ đầu mối, đấu giá nông sản : quản trị, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn thực phẩm, xác nhận bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, tiếp đón bản tự công bố mẫu sản phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm không có Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( theo pháp luật tại điều 20 Quyết định số 14/2019 / QD-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố ) .

3. Kết quả triển khai công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020 (bao gồm công tác ATTP tại các chợ)

3.1. Công tác chỉ đạo điều hành:

Từ năm năm nay đến nay, triển khai Chỉ thị số 13 / CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng nhà nước về tăng cường quản trị nhà nước về ATTP, Nghị quyết số 43/2017 / QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về tăng cường việc triển khai chủ trương pháp lý về ATTP tiến trình năm nay – 2020, Chỉ thị số 10 – CT / TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy về “ Tăng cường sự chỉ huy của những cấp ủy Đảng so với yếu tố ATTP trong tình hình mới trên địa phận TP.HN ”, Ủy Ban Nhân Dân Thành phố đã phát hành, tiến hành đồng điệu, kịp thời những văn bản chỉ huy tương thích với trong thực tiễn tại địa phương, đơn cử là : Kế hoạch số 119 / KH-UBND ngày 01/6/2017 về việc khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác làm việc bảo vệ ATTP trên địa phận Thành phố, Quyết định 16/2016 / QĐ – Ủy Ban Nhân Dân ngày 09/5/2016 pháp luật phân công nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa phận Thành phố ( năm 2019 được sửa chữa thay thế bằng Quyết định số 14/2019 / QĐ-UBND ngày 05/7/2019 ), Kế hoạch số 05 / KH-UBND ngay 03/01/2019 về triển khai thử nghiệm thanh tra chuyên ngành ATTP trên toàn thành phố TP.HN …

3.2. Công tác thông tin, tuyên truyền:

Các hoạt động giải trí tuyên truyền về ATTP trên địa phận nói chung và ATTP trong chợ nói riêng được tăng cường, thay đổi và phong phú về hình thức, đặc biệt quan trọng vào những dịp Lễ, Tết, Tháng hành vi vì ATTP … đã kịp thời phản ánh tình hình tiến hành triển khai của những cơ quan quản trị nhà nước ; thông tin nhận ra thực phẩm bảo đảm an toàn, quy trình tiến độ sản xuất, kinh doanh thương mại, tiêu thụ thực phẩm bảo đảm an toàn ; thông tin về những điểm bán hàng bảo đảm an toàn, những cơ sở vi phạm ATTP để người dân hiểu biết, giám sát, vận dụng trong đời sống hàng ngày. Tuyên truyền, biểu dương những nổi bật tiên tiến và phát triển, khen thưởng những cá thể phát hiện và cung ứng thông tin về sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm không bảo đảm an toàn. Từ năm năm nay đến nay, những cấp, những ngành dữ thế chủ động phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng, báo, đài đã đưa tin 22.523 tin / bài / ảnh trên báo, đài, tạp chí, website ngành. Phổ biến kiến thức và kỹ năng về ATTP cho cán bộ Ban chỉ huy và mạng lưới ATTP với 2.432 buổi / 131.943 người, phổ cập kỹ năng và kiến thức về ATTP cho chủ cơ sở và nhân viên cấp dưới trực tiếp sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm 6.078 buổi / 314.347 người. Tổ chức tuyên truyền và chuyện trò lồng ghép về ATTP cho những hội viên đoàn thể và người tiêu dùng 9.145 buổi / 1.005.278 người. Phát 19.519 băng đĩa về ATTP, treo 39.557 poster, áp phích, phát 1.813.886 tờ gấp. Xây dựng và thực thi Chương trình tiếp thị quảng cáo “ nhận ra thực phẩm bảo đảm an toàn ” trên Đài phát thanh và truyền hình TP.HN ” … Kết quả đạt được là kiến thức và kỹ năng, thái độ, thực hành thực tế của người chỉ huy quản trị, người chế biến kinh doanh thương mại và người tiêu dùng thực phẩm tăng hơn so với năm trước : tỷ suất lần lượt theo từng đối tượng người tiêu dùng như trên năm năm nay là 89,2 % ; 80,3 % ; 79 % ; năm 2020 : 92,5 % ; 82,3 % ; 82,3 % .

3.3. Đào tạo nhân lực:

Hàng năm 100 % cán bộ mạng lưới ATTP và cộng tác viên từ Thành phố đến 30 Q., huyện, 579 xã, phường được tập huấn, thông dụng update kiến thức và kỹ năng về quản trị và trình độ ATTP. Năm năm ngoái Bồi dưỡng cấp chứng từ thanh tra chuyên ngành cho 125 cán bộ thực thi Thanh tra chuyên ngành ATTP. Năm 2017, Thành phố phối hợp với Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức triển khai lớp giảng dạy cấp chứng từ thanh tra chuyên ngành về ATTP cho 550 cán bộ từ cấp Thành phố tới cấp cấp xã. Năm 2019, phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy 37 lớp cấp chứng từ thanh tra chuyên ngành ATTP cho 3157 công chức, viên chức. Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức triển khai 15 lớp tập huấn, tu dưỡng kỹ năng và kiến thức nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP cho 2480 những công chức, viên chức thực thi trách nhiệm thanh tra chuyên ngành ; đào tạo và giảng dạy cấp chứng từ kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm cho 553 cán bộ từ cấp Thành phố tới cấp cấp xã làm công tác làm việc lấy mẫu thực phẩm ship hàng thanh kiểm tra ATTP .

3.4. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm và xử lý vi phạm:

Tăng cường thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thương mại thực phẩm theo kế hoạch và đột xuất, giải quyết và xử lý nghiêm cơ sở vi phạm. Từ năm năm nay đến nay, toàn Thành phố kiểm tra được 520.506 lượt cơ sở, xử phạt 31.065 cơ sở vi phạm với số tiền phạt hơn 134,8 tỷ đồng, khởi tố 12 vụ và 14 bị can có hành vi sản xuất kinh doanh thương mại thực phẩm giả, kém chất lượng .
Năm 2019, Ủy Ban Nhân Dân Thành phố tiến hành thử nghiệm thanh tra chuyên ngành ATTP trên địa phận Thành phố. Kết quả thanh tra từ 10/7/2019 – 10/7/2020 : số cơ sở vi phạm bị phát hiện và bị giải quyết và xử lý vi phạm, mức xử phạt / 1 cơ sở tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Sau những đợt thanh kiểm tra, những lỗi vi phạm như nhân viên cấp dưới sản xuất chế biến thực phẩm chưa có giấy khám sức khỏe thể chất, thực phẩm không rõ nguồn gốc nguồn gốc hoặc hết hạn sử dụng, không có Giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo ATTP, chất lượng loại sản phẩm chưa đúng với công bố, vi phạm về nhãn sản phẩm & hàng hóa, thiếu bảo lãnh lao động, còn ô nhiễm hóa chất, vi sinh vượt quá số lượng giới hạn được cho phép, không bảo vệ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, .., được nhanh gọn khắc phục .
Kết quả kiểm nghiệm về ATTP : Xét nghiệm chỉ tiêu lý hóa và vi sinh vật tại Labo đạt 16.783 / 17.780 ( 94,3 % ). Xét nghiệm nhanh đạt 877.236 / 937.762 mẫu ( 93,5 % ), trong đó xét nghiệm nhanh dụng cụ, tinh bột, nước sôi đạt 691.215 / 750.209 ( 92,1 % ) ; Các xét nghiệm dấm, phẩm màu, hàn the, foocmon … đều đạt tỷ suất trên 99 % .

3.5. Công tác kiểm soát nguồn thực phẩm lưu thông tại chợ:

Nguồn thực phẩm đáp ứng vào những chợ phong phú ; Trong đó : nguồn thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm đáp ứng từ những đơn vị chức năng phân phối trên địa phận cơ bản có những hồ sơ về nguồn gốc, nguồn gốc và bảo vệ chất lượng ; nguồn thực phẩm từ những chợ đầu mối và nguồn thực phẩm tự sản xuất nhỏ lẻ tại địa phương không có hồ sơ về nguồn gốc nguồn gốc nên khó trấn áp chất lượng ; nguồn thực phẩm đáp ứng từ những tỉnh khó trấn áp do tình hình luân chuyển, kinh doanh, thực phẩm nhập lậu vào TP.HN còn diễn biến phức tạp .
Việc kiểm tra, trấn áp, giám sát những nguồn hàng vào chợ chưa được cơ quan chức năng và đơn vị chức năng quản trị chợ thực thi liên tục. Phương thức kiểm tra hầu hết là cảm quan ; tại 1 số ít thời gian có kiểm tra những chứng từ, hóa đơn, sách vở chứng tỏ nguồn gốc nguồn gốc ; sử dụng xe kiểm nghiệm nhanh để xét nhiệm nhanh 1 số ít chỉ tiêu ; lấy mẫu xét nghiệm đinh kỳ hoặc xét nghiệm khi có tín hiệu vi phạm .
Bên cạnh đó, hàng năm, những cơ quan trình độ về ATTP tuyến Thành phố, tuyến huyện, tuyến xã kiến thiết xây dựng Kế hoạch thanh, kiểm tra liên tục việc triển khai những lao lý của pháp lý về ATTP trên địa phận, trong đó có những chợ theo phân cấp ; hoặc kiểm tra đột xuất khi có thông tin phản ánh vi phạm. Ngoài ra, vào những dịp cao điểm về ATTP như : Tháng hành vi vì ATTP, Tết Trung thu, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và những dịp liên hoan, Ủy Ban Nhân Dân những cấp đã xây dựng những đoàn thanh, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành ATTP trên toàn địa phận Thành phố .

3.6. Công tác quản lý, xây dựng mô hình chợ bảo đảm ATTP

Để tăng cường công tác làm việc bảo vệ bảo đảm an toàn thực phẩm tại những chợ trên địa phận, Sở Công Thương đã phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã nghiên cứu và điều tra, thiết kế xây dựng quy mô thử nghiệm chợ bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa phận ; 1 số ít địa phương đã tổ chức triển khai tiến hành có hiệu suất cao :
+ Quận CG cầu giấy tiến hành thử nghiệm quản trị và cấp biển nhận diện cho những cơ sở kinh doanh thương mại nhóm hàng rau củ quả, gia súc gia cầm tại chợ Nghĩa Tân, chợ Đồng Xa cung ứng điều kiện kèm theo ATTP ( Quận đã tuyên truyền, hướng dẫn những cơ sở kinh doanh thương mại hoàn thành xong những điều kiện kèm theo theo lao lý để được cấp biển nhận diện, sắp xếp trạm test nhanh tại chợ để người tiêu dùng hoàn toàn có thể test nhanh 1 số ít chỉ tiêu chất lượng, … ) .
+ Quận Long Biên đã thiết kế xây dựng tiêu chuẩn “ Chợ văn minh thương mại ” ; triển khai kiểm tra, nhìn nhận việc thực thi những tiêu chuẩn tại mạng lưới hệ thống chợ trên địa phận, chỉ rõ những tiêu chuẩn không đạt để chỉ huy những phường, những đơn vị chức năng khắc phục. Kết quả đến nay đã có 15 chợ đạt tiêu chuẩn “ Chợ văn minh thương mại ” được công nhận. Theo đó, cơ sở vật chất tại những chợ đã được góp vốn đầu tư tái tạo, thay thế sửa chữa cơ bản phân phối được nhu yếu về ATTP ; trang thiết bị dụng cụ được góp vốn đầu tư cung ứng điều kiện kèm theo theo lao lý về kinh doanh thương mại thực phẩm ; tỷ suất ký cam kết đạt 100 %, nguồn gốc nguồn gốc loại sản phẩm được chú trọng và trấn áp tốt hơn .
Nhìn chung, những đơn vị chức năng quản trị chợ trên địa phận Thành phố đều có sắp xếp viên chức, người lao động làm công tác làm việc quản trị ATTP tại chợ, tuy nhiên lực lượng này hầu hết chưa có trình độ trình độ về ATTP mà thường chỉ có kiến thức và kỹ năng trải qua những lớp tập huấn, tu dưỡng những lao lý của pháp lý về ATTP, kiến thức và kỹ năng về ATTP do những cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền tổ chức triển khai .

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Các kết quả đã đạt được

Kể từ khi Luật An toàn thực phẩm sinh ra năm 2010 cùng với sự vào cuộc của nhà nước, những cơ quan chức năng, mạng lưới hệ thống chính trị xã hội những cấp cũng như người dân đã tạo sự chuyển biến tích cực so với công tác làm việc quản trị ATTP. Đặc biệt, Chỉ thị số 13 / CT-TTg của Thủ tướng nhà nước phát hành ngày 09/5/2016 về việc tăng cường nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị nhà nước về bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó nhấn mạnh vấn đề nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác làm việc ATTP, qua quy trình tiến hành thực thi đã tạo những tác dụng rõ nét, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, nhìn nhận cao, đơn cử :
– Công tác thông tin, tuyên truyền, thông dụng pháp luật, kiến thức và kỹ năng về ATTP được tăng nhanh dưới nhiều hình thức phong phú, phong phú và đa dạng đã góp thêm phần nâng cao nhận thức của người quản trị, những tổ chức triển khai, cá thể sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm, người tiêu dùng về bảo vệ vệ sinh ATTP. Từ đó góp thêm phần làm lành mạnh và không thay đổi thị trường thực phẩm .
– Công tác phối hợp giữa những ngành công dụng về kiểm tra vệ sinh ATTP được tăng cường. UBND Thành phố đã xây dựng những đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác làm việc vệ sinh ATTP tại những địa phương định kỳ cũng như vào những dịp cao điểm. Qua kiểm tra, trấn áp đã phát hiện và giải quyết và xử lý nghiêm theo pháp luật pháp lý những tổ chức triển khai, cá thể sản xuất, kinh doanh thương mại, nhập khẩu thực phẩm không bảo vệ vệ sinh ATTP trên địa phận Thành phố, góp thêm phần giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn ngộ độc thực phẩm .
– Công tác tu dưỡng, tập huấn kỹ năng và kiến thức vệ sinh ATTP được chăm sóc, trong bước đầu đã trang bị cho những đối tượng người dùng là cán bộ quản trị những chợ, những thương nhân kinh doanh thương mại thực phẩm những kỹ năng và kiến thức thiết yếu theo lao lý của Luật An toàn thực phẩm và những văn bản pháp lý tương quan .
Do ý thức được tầm quan trọng của công tác làm việc vệ sinh ATTP, những đơn vị chức năng quản trị chợ đã triển khai phân loại những khu vực kinh doanh thương mại riêng không liên quan gì đến nhau trong chợ, nhắc nhở những hộ kinh doanh thương mại thực thi những lao lý bảo vệ ATTP, lập số ghi chép nguồn gốc nguồn gốc, số xuất nhập sản phẩm & hàng hóa ; thực thi khám sức khỏe thể chất, tập huấn, xác nhận kỹ năng và kiến thức về ATTP, ký cam kết sản xuất kinh doanh thương mại thực phẩm bảo đảm an toàn ; góp vốn đầu tư 1 số ít trang thiết bị, dụng cụ ship hàng dữ gìn và bảo vệ, kinh doanh thương mại thực phẩm ; tích cực vệ sinh, khử trùng tiêu độc, phòng chống dịch bệnh trong khuôn viên chợ, …

2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những tác dụng đã đạt được, công tác làm việc bảo vệ vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm tại những chợ còn nhiều khó khăn vất vả, hạn chế, sống sót :
– Hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, mạng lưới hệ thống cấp thoát nước, ship hàng cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, mua và bán trao đổi tại những chợ chưa được góp vốn đầu tư đúng mức, hiện tại đã và đang xuống cấp trầm trọng nghiêm trọng làm ảnh hưởng tác động đến tình hình kinh doanh thương mại của thương nhân và có rủi ro tiềm ẩn mất ATTP .
– Hàng hóa được phân phối tại những chợ rất phong phú, rất khó khăn vất vả trong trấn áp về nguồn gốc, chất lượng, nhiều mẫu sản phẩm thực phẩm nông sản tươi sống, sản phẩm & hàng hóa bao gói sẵn hoặc chế biến sẵn không rõ nguồn gốc nguồn gốc, không có vỏ hộp, tem nhân, mất bảo vệ vệ sinh ATTP .
– Một số người sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm mặc dầu đã được tập huấn kiến thức và kỹ năng ATTP, nhưng vi quyền lợi trước mắt vẫn cố ý chế biến, kinh doanh thương mại thực phẩm không bảo vệ ATTP. Phần lớn thương nhân không có sổ sách theo dõi Ngân sách chi tiêu, lượng hàng nhập, xuất hàng ngày nhất là những hộ kinh doanh thương mại kinh doanh bán lẻ hàng thịt gia súc, gia cầm ; hàng thủy, món ăn hải sản ; rau, củ, quả, Các thương nhân nhìn nhận chất lượng mẫu sản phẩm hầu hết bằng cảm quan, chưa có phương tiện đi lại, kỹ thuật và trình độ để kiểm tra. Các mẫu sản phẩm như rau, củ, quả hầu hết chưa được kiểm tra trước khi đưa vào chợ. Mặt hàng này chỉ được kiểm tra một số ít chỉ tiêu khi những cơ quan chức năng triển khai những đợt thanh, kiểm tra vệ sinh ATTP trên địa phận .
– Hoạt động của những đơn vị chức năng quản trị chợ nhìn chung chưa cung ứng được nhu yếu quản trị về công tác làm việc ATTP trong chợ. Các đơn vị chức năng quản trị chợ còn hạn chế trong việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ những lao lý về bảo vệ ATTP của những cơ sở kinh doanh thương mại tại chợ, đặc biệt quan trọng là trấn áp nguồn gốc nguồn gốc loại sản phẩm .
– Nguồn hàng thực phẩm đáp ứng cho những chợ chưa được trấn áp ngặt nghèo về nguồn gốc cũng như chất lượng dẫn đến thực trạng nhiều sản phẩm & hàng hóa không bảo vệ vệ sinh ATTP vẫn được bày bán tại chợ ; chưa có sự phối hợp ngặt nghèo giữa đơn vị chức năng quản trị chợ với những cơ quan chức năng trong công tác làm việc kiểm tra, giám sát .
– Nhiều chợ chưa sắp xếp được khu vực riêng để kinh doanh thương mại thực phẩm ; chưa tuân thủ giải pháp sắp xếp, sắp xếp ngành hàng đã được phê duyệt dễ gây ra thực trạng ô nhiễm chéo giữa khu vực kinh doanh thương mại thực phẩm tươi sống với khu vực kinh doanh thương mại đồ ăn chín, dịch vụ ẩm thực ăn uống, hàng bao gói sẵn .. ; trang thiết bị chung của chợ cũng như trang thiết bị, dụng cụ kinh doanh thương mại của những cơ sở chưa cung ứng được nhu yếu vệ sinh ATTP trong kinh doanh thương mại .
– Việc kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm nhằm mục đích phát hiện những chất dữ gìn và bảo vệ và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật chưa được triển khai tiếp tục. Công tác kiểm tra, trấn áp vệ sinh ATTP mới chỉ tập trung chuyên sâu đa phần vào thời gian tháng hành vi vì chất lượng vệ sinh ATTP và dịp Lễ, Tết hàng năm ; việc giải quyết và xử lý những vi phạm còn chưa nhất quyết .
– Còn một số ít hộ kinh doanh thương mại nhỏ lẻ hoặc bán sỉ ngay trên xe xe hơi ngoài chợ, trên lòng đường, vỉa hè trước cổng chợ, gây mất bảo mật an ninh trật tự, tiềm ẩn nhiều rủi ro tiềm ẩn mất ATTP .

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

– Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương về ATTP mặc dầu đã được sửa đổi, bổ trợ nhưng vẫn chưa không thiếu, thiếu đồng điệu, chưa ổn, vướng mắc trong tiến hành … gây khó khăn vất vả trong công tác làm việc quản trị và giải quyết và xử lý vi phạm về ATTP .
– Nhân lực cán bộ công chức tại cấp huyện về công tác làm việc ATTP đa phần đều kiêm nhiệm, thiếu cán bộ chuyên trách và trình độ tương thích, thường đổi khác vị trí công tác làm việc ; không có cán bộ ATTP trong chức vụ công chức cấp xã, đa phần phụ thuộc vào vào trạm y tế, cán bộ thú y, bảo vệ thực vật nên khó khăn vất vả trong tiến hành trách nhiệm bảo vệ ATTP .
– Nhận thức của một bộ phận người dân và một số ít cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại về vệ sinh ATTP còn hạn chế, ý thức chấp hành pháp lý chưa tốt dẫn đến còn sống sót những hành vi vi phạm ; thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng còn tùy tiện, ham mua giá rẻ nên dễ gật đầu việc dùng những loại sản phẩm không bảo vệ ATTP .
– Các đơn vị chức năng quản trị chợ chưa dữ thế chủ động và tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát, nhắc nhở những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm trong chợ tuân thủ quy đúng và không thiếu pháp luật của pháp lý về ATTP .
– Hầu hết những chợ, đặc biệt quan trọng là những chợ tại khu vực nông thôn đã được góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng lâu năm, cơ sở vật chất bị xuống cấp trầm trọng, tuy nhiên việc góp vốn đầu tư tái tạo chợ bảo vệ những tiêu chuẩn về ATTP những năm gần đây còn hạn chế do vướng mắc về nguồn kinh phí đầu tư ; công tác làm việc xã hội hóa góp vốn đầu tư tái tạo chợ và shopping những trang thiết bị Giao hàng hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ gặp nhiều khó khăn vất vả. Cơ chế chủ trương của Thành phố về góp vốn đầu tư tái tạo, thiết kế xây dựng chợ cung ứng tiêu chuẩn chợ văn minh thương mại, ATTP còn chưa ổn, vướng mắc qua nhiều năm mới đến năm 2020 mới được tháo gỡ …
– Công tác quản trị, thanh kiểm tra liên ngành và kiểm nghiệm vệ sinh ATTP tại những chợ chưa không thiếu, chưa liên tục, thiếu nhân lực, thiếu phương tiện đi lại, trang thiết bị kiểm tra nhanh, trình độ trình độ của cán bộ kiểm tra chưa đồng đều … dẫn đến khó khăn vất vả trong trấn áp chất lượng nguồn thực phẩm nguồn vào cũng như quy trình kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ .
– Công tác kiểm tra, giải tỏa chợ cóc, chợ tạm, những điểm kinh doanh thương mại tự phát tại lòng đường vỉa hè, nơi cộng, … chưa được triển khai triệt để .
– Công tác quản trị hoạt động giải trí giết mổ gia súc, gia cầm trên địa phận Thành phố còn nhiều sống sót ( nhỏ lẻ, bằng tay thủ công, không cố định và thắt chặt mà rải rác ở hầu hết những khu dân cư, không bảo vệ những điều kiện kèm theo về vệ sinh thú y, ATTP ) ; việc luân chuyển gia súc, gia cầm sau giết mổ bằng xe máy còn phổ cập ( không che chắn, không có thùng dữ gìn và bảo vệ chuyên được dùng ) .., dẫn đến chất lượng mẫu sản phẩm gia súc, gia cầm đưa vào những chợ tiêu thụ khó trấn áp và không bảo vệ chất lượng ..

Phần II

NỘI DUNG QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

I. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2025

1. Mục tiêu chung

– Tăng cường công tác làm việc quản trị ATTP tại những chợ để đáp ứng nguồn thực phẩm đạt nhu yếu về chất lượng, ATTP ship hàng người dân Thủ đô, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ và giúp người tiêu dùng dễ phân biệt và có sự lựa chọn tương thích những mẫu sản phẩm thực phẩm ; tạo điều kiện kèm theo thuận tiện trong hoạt động giải trí quản trị, kinh doanh thương mại của đơn vị chức năng quản trị chợ, hoạt động giải trí chỉ huy, kiểm tra, giám sát của những ngành tính năng .
– Quản lý, tăng trưởng mạng lưới hệ thống chợ trên địa phận Thành phố theo hướng văn minh thương mại, bảo vệ bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh thiên nhiên và môi trường ; tăng cường góp vốn đầu tư, trang bị rất đầy đủ phương tiện đi lại, thiết bị, điều kiện kèm theo cơ sở vật chất cho công tác làm việc quản trị ATTP tại những chợ trên địa phận Thành phố .
– Nâng cao nhận thức, năng lượng của những cấp, những ngành, những đơn vị chức năng quản trị chợ, những cơ sở kinh doanh thương mại, người dân trong việc quản trị, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tuân thủ những lao lý về vệ sinh ATTP trong khoanh vùng phạm vi chợ. Tăng cường sự phối hợp của những cơ quan quản trị nhà nước trong công tác làm việc bảo vệ vệ sinh ATTP nói chung, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại chợ nói riêng .

2. Mục tiêu cụ thể

– Phấn đấu góp vốn đầu tư, tái tạo, sửa chữa thay thế, tăng cấp mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất, sắp xếp khu vực kinh doanh thương mại tại những chợ trên địa phận Thành phố phân phối những những nhu yếu, lao lý về ATTP của pháp lý và Thành phố .
– Quản lý những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ theo hướng văn minh, tân tiến, bảo vệ bảo đảm an toàn thực phẩm, đạt được những chỉ tiêu đơn cử như sau :

2.1. Đến hết tháng 12 năm 2022

* Chỉ tiêu chung :
– 100 % đơn vị chức năng quản trị chợ, những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm cố định và thắt chặt tại chợ được tuyên truyền, phổ cập, tập huấn kiến thức và kỹ năng về ATTP, về Đề án “ Quản lý những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm trong chợ trên địa phận thành phố Thành Phố Hà Nội quy trình tiến độ 2022 – 2025 .
– 100 % đơn vị chức năng quản trị chợ thiết kế xây dựng, phát hành Quy chế về quản trị bảo vệ ATTP tại chợ. 100 % những chợ được giám sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng ATTP. Tỷ lệ thực phẩm được giám sát, lấy mẫu tại những chợ vi phạm pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm giảm 30 % so với thời gian chưa triển khai Đề án .
– Tối thiểu 50 % những chợ đang hoạt động giải trí được tăng cấp, tái tạo, sửa chữa thay thế, góp vốn đầu tư và 100 % chợ kiến thiết xây dựng mới cung ứng những tiêu chuẩn chợ bảo vệ ATTP, văn minh thương mại lao lý tại mục III phần II Đề án .
* Chỉ tiêu đơn cử so với những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm trong chợ :

– Đối với chợ hạng 1 (bao gồm chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản): 100% cơ sở đáp ứng yêu cầu tại Đề án và được cấp biển nhận diện cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, cụ thể:

+ 100 % cơ sở kinh doanh thương mại cố định và thắt chặt được cấp Giấy Đăng ký kinh doanh thương mại .
+ 100 % người sản xuất, kinh doanh thương mại được cấp Giấy Xác nhận đủ sức khỏe thể chất theo lao lý và tập huấn kiến thức và kỹ năng về ATTP .
+ 100 % cơ sở có rất đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ phân phối nhu yếu về ATTP và tương thích với mô hình, loại sản phẩm kinh doanh thương mại .
+ 100 % cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo ATTP hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ ATTP hoặc ký cam kết bảo vệ ATTP .
+ 100 % cơ sở mở mạng lưới hệ thống sổ sách, ghi chép, … để triển khai truy xuất nguồn gốc nguồn gốc thực phẩm, nguyên vật liệu thực phẩm .

– Đối với chợ hạng 2: 50% cơ sở đáp ứng yêu cầu tại Đề án và được cấp biển nhận diện cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn, cụ thể:

+ 100 % cơ sở kinh doanh thương mại cố định và thắt chặt được cấp Giấy Đăng ký kinh doanh thương mại .
+ 100 % người sản xuất, kinh doanh thương mại được cấp Giấy Xác nhận đủ sức khỏe thể chất theo lao lý và tập huấn kỹ năng và kiến thức về ATTP .
+ 100 % cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo ATTP hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ ATTP hoặc ký cam kết bảo vệ ATTP .
+ 50 % cơ sở mở mạng lưới hệ thống sổ sách, ghi chép, .., để thực thi truy xuất nguồn gốc nguồn gốc thực phẩm, nguyên vật liệu thực phẩm .
+ 50 % cơ sở có không thiếu trang thiết bị, dụng cụ phân phối nhu yếu về ATTP và tương thích với mô hình, loại sản phẩm kinh doanh thương mại .

– Đối với chợ hạng 3 và các chợ chưa phân hạng: 50% cơ sở đáp ứng yêu cầu tại Đề án và được cấp biển nhận diện cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn, cụ thể:

+ 100 % cơ sở kinh doanh thương mại cố định và thắt chặt được cấp Giấy ĐK kinh doanh thương mại .
+ 100 % người sản xuất, kinh doanh thương mại được cấp Giấy xác nhận đủ sức khỏe thể chất theo lao lý và tập huấn kiến thức và kỹ năng về ATTP .
+ 100 % cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo ATTP hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ ATTP hoặc ký cam kết bảo vệ ATTP .
+ 50 % cơ sở có vừa đủ trang thiết bị, dụng cụ phân phối nhu yếu về ATTP và tương thích với mô hình, mẫu sản phẩm kinh doanh thương mại .
+ 50 % cơ sở mở mạng lưới hệ thống sổ sách, ghi chép, … để triển khai truy xuất nguồn gốc nguồn gốc thực phẩm, nguyên vật liệu thực phẩm .

2.2. Đến hết tháng 12 năm 2024

– 100 % những chợ được giám sát, lẫy mẫu kiểm tra chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm. Tỷ lệ thực phẩm được giám sát, lấy mẫu tại những chợ vi phạm lao lý về bảo đảm an toàn thực phẩm giảm 70 % so với thời gian chưa triển khai Đề án .
– Tối thiểu 80 % những chợ đang hoạt động giải trí được tăng cấp, tái tạo, thay thế sửa chữa, góp vốn đầu tư và 100 % chợ thiết kế xây dựng mới phân phối những tiêu chuẩn chợ bảo vệ ATTP, văn minh thương mại tại mục III phần II Đề án .
* Chỉ tiêu đơn cử đi với những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm trong chợ :

– Đối với chợ hạng 1 (bao gồm chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản): 100% cơ sở đáp ứng yêu cầu tại Đề án và được cấp biển nhận diện cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn, cụ thể:

+ 100 % cơ sở kinh doanh thương mại cố định và thắt chặt được cấp Giấy Đăng ký kinh doanh thương mại .
+ 100 % người sản xuất, kinh doanh thương mại được cấp Giấy Xác nhận đủ sức khỏe thể chất theo lao lý và tập huấn kỹ năng và kiến thức về ATTP .
+ 100 % cơ sở có khá đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ cung ứng nhu yếu về ATTP và tương thích với mô hình, mẫu sản phẩm kinh doanh thương mại .
+ 100 % cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo ATTP hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ ATTP hoặc ký cam kết bảo vệ ATTP .
+ 100 % cơ sở mở mạng lưới hệ thống sổ sách, ghi chép, … để triển khai truy xuất nguồn gốc nguồn gốc thực phẩm, nguyên vật liệu thực phẩm .

– Đối với chợ hạng 2: 80% cơ sở đáp ứng yêu cầu tại Đề án và được cấp biển nhận diện cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn, cụ thể:

+ 100 % cơ sở kinh doanh thương mại cố định và thắt chặt được cấp Giấy Đăng ký kinh doanh thương mại .
+ 100 % người sản xuất, kinh doanh thương mại được cấp Giấy xác nhận đủ sức khỏe thể chất theo lao lý và tập huấn kỹ năng và kiến thức về ATTP .
+ 100 % cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo ATTP hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ ATTP hoặc ký cam kết bảo vệ ATTP .
+ 80 % cơ sở mở mạng lưới hệ thống sổ sách, ghi chép, … để triển khai truy xuất nguồn gốc nguồn gốc thực phẩm, nguyên vật liệu thực phẩm .
+ 80 % cơ sở có không thiếu trang thiết bị, dụng cụ phân phối nhu yếu về ATTP và tương thích với mô hình, loại sản phẩm kinh doanh thương mại .

– Đối với chợ hạng 3 và các chợ chưa phân hạng: 80% cơ sở đáp ứng yêu cầu tại Đề án và được cấp biển nhận diện cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn, cụ thể:

+ 100 % cơ sở kinh doanh thương mại cố định và thắt chặt được cấp đáng ký kinh doanh thương mại .
+ 100 % người sản xuất, kinh doanh thương mại được cấp Giấy xác nhận đủ sức khỏe thể chất theo pháp luật và tập huấn kỹ năng và kiến thức về ATTP .
+ 100 % cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo ATTP hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ ATTP hoặc ký cam kết bảo vệ ATTP .
+ 80 % cơ sở có khá đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ phân phối nhu yếu về ATTP và tương thích với mô hình, loại sản phẩm kinh doanh thương mại .
+ 80 % cơ sở mở mạng lưới hệ thống sổ sách, ghi chép, … để triển khai truy xuất nguồn gốc nguồn gốc thực phẩm, nguyên vật liệu thực phẩm .

2.3. Đến hết tháng 12 năm 2025

– 100 % cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm tại những chợ trên địa phận cung ứng nhu yếu tại Đề án và được cấp biển nhận diện cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm bảo đảm an toàn .
– 100 % những chợ đang hoạt động giải trí được tăng cấp, tái tạo, sửa chữa thay thế, góp vốn đầu tư ; 100 % chợ thiết kế xây dựng mới cung ứng những tiêu chuẩn chợ bảo vệ ATTP, văn minh thương mại tại mục III phần II Đề án .
– 100 % những chợ được giám sát, lẫy mẫu kiểm tra chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và cơ bản phân phối lao lý pháp lý về ATTP .

II. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ

1. Quy định thống nhất và tiến hành vận dụng tại những chợ đang hoạt động giải trí trên địa phận Thành phố ; thông tin tới người tiêu dùng biết những khu vực đáp ứng thực phẩm bảo vệ chất lượng ATTP .
2. Phân công trách nhiệm rõ ràng, đơn cử, phối hợp ngặt nghèo giữa những cơ quan quản trị nhà nước, những tổ chức triển khai đoàn thể, những cơ sở kinh doanh thương mại tại chợ và người dân bảo vệ công minh, công khai minh bạch, minh bạch ; kêu gọi tối đa những nguồn lực, phát huy vai trò của những tổ chức triển khai đoàn thể chính trị, những hiệp hội ngành, nghề trong quy trình tiến hành và giám sát việc triển khai .
3. Tăng cường công tác làm việc kiểm tra, giải quyết và xử lý vi phạm bảo vệ nghiêm minh, kịp thời, không gây phiền hà cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp và người dân .
4. Kết hợp đồng bộ, hiệu suất cao những giải pháp : từ tuyên truyền hoạt động và kiểm tra, giải quyết và xử lý đến tương hỗ ; tạo sự kết nối ngặt nghèo giữa sản xuất, kinh doanh thương mại, và công tác làm việc quản trị ATTP .

III. YÊU CẦU QUẢN LÝ

1. Yêu cầu đối với các chợ (trừ chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản)

1.1. Yêu cầu về cơ sở vật chất của chợ

Căn cứ lao lý tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và những Nghị định của nhà nước : số 66/2016 / NĐ-CP ngày 01/7/2016, số 67/2016 / NĐ-CP ngày 01/7/2016, số 77/2016 / NĐ-CP ngày 01/7/2016, số 08/2018 / NĐ-CP ngày 15/01/2018, số 17/2020 / NĐ-CP ngày 05/02/2020 ;
Căn cứ : TCVN 9211 : 2012 Chợ – Tiêu chuẩn phong cách thiết kế, Tiêu chuẩn vương quốc TCVN 11856 : 2017 về Chợ kinh doanh thương mại thực phẩm và 1 số ít văn bản được trích dẫn dưới đây, những đơn vị chức năng quản trị chợ, những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ phải tuân thủ những điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại bảo vệ ATTP theo pháp luật pháp lý, đơn cử như sau :
1.1.1. Yêu cầu về sắp xếp khu vực :
– Chợ không bị ngập nước, đọng nước ; không bị tác động ảnh hưởng đến bảo đảm an toàn thực phẩm từ những khu vực ô nhiễm bụi, hóa chất ô nhiễm, những nguồn ô nhiễm khác ; những những nguồn ô nhiễm tối thiểu 500 m .
– Bố trí, sắp xếp những khu vực kinh doanh thương mại thuận tiện cho việc kinh doanh thương mại, bảo vệ bảo đảm an toàn thực phẩm ; Chợ phân khu công dụng thành từng khu vực, nhóm hàng riêng không liên quan gì đến nhau, để ngăn ngừa ô nhiễm chéo giữa thực phẩm đã qua chế biến và thực phẩm chưa qua chế biến, được ngăn cách bởi đường đi có chiều rộng tối thiểu là 1,5 m ; Tại những khu vực kinh doanh thương mại thực phẩm đều có biển hiệu thông tin nhóm hàng thực phẩm kinh doanh thương mại ; diện tích quy hoạnh tối thiểu mỗi ki ốt là 3 mét vuông / 1 ki ốt .
– Các khu vực chế biến, kinh doanh thương mại thực phẩm không bị ngập nước, đọng nước, được sắp xếp riêng không liên quan gì đến nhau với khu vực vệ sinh, khu vực thu gom, giải quyết và xử lý rác thải, cửa Tolet không mở thông vào khu vực dữ gìn và bảo vệ thực phẩm ; không bị tác động ảnh hưởng bởi động vật hoang dã, côn trùng nhỏ, vi sinh vật gây hại ; không bị tác động ảnh hưởng đến bảo đảm an toàn thực phẩm từ những khu vực ô nhiễm bụi, hóa chất ô nhiễm, những nguồn gây ô nhiễm khác .
– Lập phương án kiểm soát và điều chỉnh sắp xếp, sắp xếp ngành khi có biến hóa việc sắp xếp, sắp xếp ngành hàng tại chợ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt .
– Khu vực kinh doanh thương mại phi thực phẩm ( quần áo, khu vực kinh doanh thương mại hàng gia dụng … ) được sắp xếp tách biệt với những khu vực kinh doanh thương mại thực phẩm khác .
– Niêm yết sơ đồ hướng dẫn phân khu của chợ tại cửa ra vào chính của chợ .
1.1.2. Yêu cầu về điều kiện kèm theo cơ sở vật chất của chợ :
– Chợ được kiến thiết xây dựng vững chắc hoặc bán bền vững và kiên cố, bảo vệ thời hạn sử dụng tối thiểu là 5 năm. Sàn khu vực kinh doanh thực phẩm thoát nước tốt ; không đọng nước và dễ làm vệ sinh, không gây trơn trượt. Trần nhà, mái che, tường, cột làm bằng vật tư bền, không bị dột, thấm nước ; bảo vệ bậc chịu lửa tối thiểu bậc I, II so với chợ vững chắc và bậc m so với chợ bán bền vững và kiên cố .
– Có mạng lưới hệ thống chiếu sáng rất đầy đủ bằng ánh sáng tự nhiên hoặc tự tạo, nguồn ánh sáng, cường độ ánh sáng bảo vệ dễ phân biệt, phân phối nhu yếu trấn áp chất lượng bảo đảm an toàn mẫu sản phẩm .
– Có mạng lưới hệ thống cấp nước, cung ứng đủ nhu yếu sử dụng, bảo vệ chất lượng nước hoạt động và sinh hoạt, Giao hàng sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ. Có mạng lưới cấp nước, thoát nước đến từng hộ kinh doanh thương mại thịt, thủy hải sản tươi sống, dịch vụ siêu thị nhà hàng trong chợ và được đấu nối đồng điệu vào cấu trúc chung của mạng lưới hệ thống nước thải của chợ và bảo vệ thoát hết nước thải về khu vực giải quyết và xử lý nước thải tập trung chuyên sâu của chợ .
– Chợ có mạng lưới hệ thống thoát nước, có khá đầy đủ hố ga, lưới chắn rác, nắp đậy ngăn mùi và tiếp tục làm vệ sinh, thông tắc .
– Mạng lưới đặt những thùng rác thu gom chất thải rắn phải được sắp xếp khá đầy đủ trong toàn chợ, thuận tiện cho việc thu gom rác thải liên tục trong ngày vào khu chứa chất thải rắn tập trung chuyên sâu của Chợ và bảo vệ vệ sinh môi trường tự nhiên, theo đúng tiêu chuẩn Chợ – Tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 9211 : 2012 ; Có hoạt động giải trí dọn vệ sinh, thu gom rác thải hàng ngày ; tần suất vệ sinh trong ngày sắp xếp tương thích với chợ, bảo vệ giữ chợ thật sạch. Trang bị thùng chứa rác thải có nắp đậy kín tại những nơi công cộng trong chợ. Tại những vị trí đặt thùng rác công cộng có những biển thông tin giữ vệ sinh và hướng dẫn bỏ rác đúng nơi pháp luật. Định kỳ tổ chức triển khai khử trùng và tàn phá côn trùng nhỏ, động vật hoang dã gây hại bảo vệ không ảnh hưởng tác động đến bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ .
– Bố trí mạng lưới hệ thống thông gió tương thích, bảo vệ thông thoáng cho khu vực sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm, hướng gió không được thổi từ Tolet sang khu vực sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm .
– Nhà vệ sinh sắp xếp cách biệt với khu kinh doanh thương mại thực phẩm và được kiến thiết xây dựng phân phối điều kiện kèm theo bảo vệ hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn nhà tiêu dội nước tự hoại ; có số lượng phòng vệ sinh tương thích với quy mô chợ ; phòng vệ sinh nam, nữ được sắp xếp riêng không liên quan gì đến nhau, liên tục được vệ sinh thật sạch. Nhà vệ sinh được kiến thiết xây dựng phân phối tiêu chuẩn 25 hộ kinh doanh thương mại / Tolet. Chỗ rửa tay hoàn toàn có thể sắp xếp trong hoặc ngoài Tolet ; có đủ dụng cụ, xà phòng, những chất tẩy rửa để vệ sinh và rửa tay ; có bảng hướng dẫn quá trình rửa tay và bảng hướng dẫn “ Rửa tay sau khi đi vệ sinh ” ở nơi dễ nhìn .
– Đáp ứng nhu yếu về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo pháp luật .
1.1.3. Yêu cầu về tổ chức triển khai hoạt động giải trí chợ :
– Có nội quy chợ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có pháp luật về việc bảo vệ vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh thương mại tại chợ. Nội quy được niêm yết tại chợ và thông dụng cho những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực thi .
– Có tổ chức triển khai quản trị chợ, việc tổ chức triển khai, quản trị hoạt động giải trí chợ phân phối những nhu yếu bắt buộc tại những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành .

1.2. Yêu cầu đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ

1.2.1. Các nhu yếu chung :
a ) Điều kiện thủ tục pháp lý về ATTP :
– Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm nghành nghề dịch vụ Công Thương hoặc Y tế : Cơ sở được cấp giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo ATTP hoặc cam kết bảo vệ ATTP ( theo pháp luật tại những Nghị định : số 15/2018 / NĐ-CP ngày 02/02/2018, số 17/2020 / NĐ-CP ngày 05/02/2020 của nhà nước, Quyết định số 14/2019 / QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố ) .
– Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm nghành Nông nghiệp : Cơ sở được cấp giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo ATTP hoặc được xác nhận bản cam kết bảo vệ ATTP ( theo lao lý tại Nghị định số 15/2018 / NĐ-CP ngày 02/02/2018 của nhà nước, Thông tư số 17/2018 / TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quyết định số 14/2019 / QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố TP.HN ) .
b ) Về nhân lực :
Chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm được tập huấn kiến thức và kỹ năng ATTP ; được khám sức khỏe thể chất và cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kèm theo sức khỏe thể chất để sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm theo pháp luật hiện hành ( theo lao lý tại Nghị định số 17/2020 / NĐ-CP ngày 05/02/2020 của nhà nước, Nghị định số 115 / 2018 / NĐ-CP ngày 04/9/2018 của nhà nước ) .
c ) Điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ :
– Có đủ trang thiết bị, dụng cụ bảo vệ bảo đảm an toàn và được vệ sinh thật sạch Giao hàng sơ chế, chế biến, kinh doanh thương mại, dữ gìn và bảo vệ thực phẩm riêng không liên quan gì đến nhau so với từng loại thực phẩm, tương thích với nhu yếu của đơn vị sản xuất và đặc trưng mẫu sản phẩm kinh doanh thương mại. Thực phẩm sống được bày bán cách ly thực phẩm chín để tránh lây nhiễm chéo bằng thiết bị, dụng cụ dữ gìn và bảo vệ tương thích, không để chung thực phẩm với sản phẩm & hàng hóa, hóa chất và những đồ vật có năng lực gây mất bảo đảm an toàn thực phẩm .
– Trang thiết bị, dụng cụ giám sát, đo lường và thống kê nhiệt độ, nhiệt độ, chất lượng, bảo đảm an toàn loại sản phẩm phải bảo vệ độ đúng mực và được bảo trì, kiểm định định kỳ theo pháp luật .

– Có thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến, chứa đựng, bao gói, bày bán sản phẩm đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-2:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-3:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

– Không bày bán thực phẩm trực tiếp trên mặt sàn chợ ; sắp xếp trang thiết bị hoặc giải pháp để bày bán, duy trì những điều kiện kèm theo bảo vệ chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm tương thích với nhu yếu của loại sản phẩm .
– Có đủ dụng cụ thu gom chất thải, rác thải ; dụng cụ làm bằng vật tư ít bị hư hỏng, bảo vệ kín, có nắp đậy và được vệ sinh liên tục .
– Có biển hiệu ghi số quầy kinh doanh thương mại dịch vụ thực phẩm, họ tên người bán hàng và số điện thoại cảm ứng, theo quy cách thống nhất ( do đơn vị chức năng quản trị chợ lao lý ) ; thực thi vệ sinh thật sạch khu vực kinh doanh thương mại thực phẩm và lối đi, khoảng trống xung quanh quầy hàng của mình .
– Tên sản phẩm & hàng hóa, loại sản phẩm thực phẩm kinh doanh thương mại trong chợ phải được niêm yết ghi rõ tên và giá cả rõ ràng .
– Thiết bị phòng chống côn trùng nhỏ và động vật hoang dã gây hại không han gỉ, dễ tháo rời để bảo trì và làm vệ sinh, phong cách thiết kế bảo vệ hoạt động giải trí hiệu suất cao phòng chống côn trùng nhỏ và động vật hoang dã gây hại ; không sử dụng thuốc, động vật hoang dã diệt chuột, côn trùng nhỏ trong khu vực kinh doanh thương mại, dữ gìn và bảo vệ thực phẩm .
d ) Điều kiện về thực phẩm :
– Thực phẩm kinh doanh thương mại tại chợ phải có nguồn gốc nguồn gốc rõ ràng, bảo vệ bảo đảm an toàn, truy xuất được nguồn gốc và còn hạn sử dụng. Tuyệt đối không bày bán thực phẩm giả, thực phẩm đã quá hạn sử dụng, thực phẩm không bảo vệ chất lượng .
– Có mạng lưới hệ thống sổ sách ghi chép, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ lưu giữ thông tin tương quan đến việc mua và bán thực phẩm, nguyên vật liệu thực phẩm hoặc ứng dụng quản trị ATTP trong suốt quy trình sản xuất, kinh doanh thương mại ; bảo vệ truy xuất được nguồn gốc nguyên vật liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất tương hỗ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật tư bao gói, tiềm ẩn thực phẩm để sản xuất và thực phẩm kinh doanh thương mại tại cơ sở. Các thông tin thiết yếu gồm có : tên, địa chỉ của người phân phối ; tên loại sản phẩm & hàng hóa cung ứng ; ngày giao hàng ; số lượng, khối lượng sản phẩm & hàng hóa được phân phối .
– Thực phẩm nhập khẩu đưa vào lưu thông trong chợ phải bảo vệ khá đầy đủ những pháp luật về nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa, hải quan, bảo đảm an toàn thực phẩm ; phải có tem phụ tiếng Việt bộc lộ rõ thông tin của mẫu sản phẩm .
1.2.2. Yêu cầu đơn cử so với 1 số ít mô hình kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ :
Ngoài việc tuân thủ những lao lý về điều kiện kèm theo chung nêu trên, những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm từng chuyên ngành trong chợ phải tuân thủ những điều kiện kèm theo sau :
a ) Đối với cơ sở sơ chế biến, kinh doanh thương mại thực phẩm tươi sống ( là thực phẩm chưa qua chế biến gồm có thịt, trứng, cá, thủy hải sản, rau, củ, quả tươi và những thực phẩm khác chưa qua chế biến, khái niệm pháp luật tại khoản 21 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm năm 2010 ) :
– Có sắp xếp trang thiết bị, dụng cụ bày bán bảo vệ điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn thực phẩm tương thích với nhu yếu của loại sản phẩm. Đối với loại sản phẩm động vật hoang dã, bàn bày bán cao cách sàn chợ tối thiểu 60 cm, mặt bàn được làm bằng vật tư bền, không thấm nước, không thôi nhiễm, không bị ăn mòn, có mặt phẳng nhẵn, dễ làm vệ sinh và khử trùng ; có thiết bị chống những loại côn trùng nhỏ, động vật hoang dã gây hại .
– Trang thiết bị dụng cụ sơ chế, tiềm ẩn làm bằng vật tư không thôi nhiễm, dễ làm vệ sinh và khử trùng, bảo vệ những điều kiện kèm theo chất lượng, ATTP tương thích với nhu yếu loại sản phẩm ; không sử dụng những chất ô nhiễm để dữ gìn và bảo vệ mẫu sản phẩm ; làm sạch và khử trùng trang thiết bị, dụng cụ sơ chế và tiềm ẩn mẫu sản phẩm động vật hoang dã trước và sau khi bán bằng nước sạch theo quy chuẩn vương quốc cho mục tiêu hoạt động và sinh hoạt .
– Sàn khu vực kinh doanh thực phẩm tươi sống phải có độ dốc thu nước cục bộ trong khoanh vùng phạm vi những lô quầy, tránh nước chảy qua trên diện tích quy hoạnh lối đi của người mua ( pháp luật tại mục 7.11.3, TCXDVN 9211 : 2012 “ Chợ – tiêu chuẩn phong cách thiết kế ” ) .
– Phải có mạng lưới hệ thống thu gom rác thải và giải quyết và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra mạng lưới hệ thống thoát nước chung của khu vực ( lao lý tại mục 7.2.7, TCXDVN 9211 : 2012 “ Chợ – tiêu chuẩn phong cách thiết kế ” ) .
– Các mẫu sản phẩm tươi sống có nguồn gốc từ động vật hoang dã phải có ghi nhận vệ sinh thú y của cơ quan thú y có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý về thú y ( pháp luật tại khoản 3 Điều 11 Luật An toàn thực phẩm ) .
– Cam kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền chợ không phun, ngâm, tẩm những loại hóa chất không có trong hạng mục được phép sử dụng theo pháp luật để dữ gìn và bảo vệ rau, củ, quả, thịt, cá, …
b ) Đối với cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm đã qua chế biến, thực phẩm khô và những loại thực phẩm khác :
– Có đủ trang thiết bị, dụng cụ bày bán, dữ gìn và bảo vệ thực phẩm, bảo vệ điều kiện kèm theo vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm, thực phẩm bày bán có đủ thông tin ngày sản xuất, hạn sử dụng theo pháp luật, không bày bán thực phẩm không bảo vệ bảo đảm an toàn thực phẩm .
– Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sạn phải triển khai tự công bố hoặc ĐK công bố mẫu sản phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường ( pháp luật tại Điều 4, 5, 6, 7, 8 Nghị định số 15/2018 / NĐ-CP ngày 02/02/2018 của nhà nước ) ; thực thi việc dữ gìn và bảo vệ loại sản phẩm theo đúng hướng dẫn của cơ sở sản xuất .
– Thực phẩm đã qua chế biến không bao gói sẵn phải có thông tin về nguồn gốc và ngày sản xuất của thực phẩm, có những giải pháp bảo vệ thực phẩm không bị hỏng, mốc, tiếp xúc với côn trùng nhỏ, động vật hoang dã, bụi bẩn và những yếu tố ô nhiễm ( pháp luật tại khoản 2 Điều 27 Luật An toàn thực phẩm ) .
c ) Đối với cơ sở kinh doanh thương mại phụ gia thực phẩm, chất tương hỗ chế biến thực phẩm :
– Công khai hạng mục tên nhóm với tên mẫu sản phẩm hoặc với mã số quốc tế của mẫu sản phẩm ( nếu có ), nguồn gốc và những thông tin tương quan tại cơ sở và phải bảo vệ phụ gia thực phẩm, chất tương hỗ chế biến thực phẩm kinh doanh thương mại tại cơ sở có nguồn gốc, nguồn gốc, phân phối những quy chuẩn kỹ thuật vương quốc tương ứng, những lao lý bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền, còn hạn sử dụng .
– Việc dữ gìn và bảo vệ, bày bán phụ gia thực phẩm, chất tương hỗ chế biến thực phẩm phải được triển khai tại khu vực riêng trong cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm và phải có hướng dẫn khu vực, rất đầy đủ biển tên cho nhóm mẫu sản phẩm. Không được bày bán phụ gia thực phẩm, chất tương hỗ chế biến với những hóa chất dùng cho mục tiêu khác và mẫu sản phẩm không phải là thực phẩm trong cùng một cơ sở kinh doanh thương mại .
– Phụ gia thực phẩm kinh doanh bán lẻ phải ghi nhãn không thiếu theo lao lý so với đơn vị chức năng đóng gói nhỏ nhất đã được công bố hợp quy hoặc công bố tương thích lao lý bảo đảm an toàn thực phẩm .
– Cơ sở nhập khẩu phụ gia thực phẩm, chất tương hỗ chế biến thực phẩm phải có kho dữ gìn và bảo vệ có đủ điều kiện kèm theo theo nhu yếu dữ gìn và bảo vệ của nhà phân phối .
d ) Đối với cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ nhà hàng siêu thị tại chợ ( shop ẩm thực ăn uống, quầy hàng kinh doanh thương mại thức ăn ngay, thực phẩm chín ) :
– Nơi chế biến, nơi bán thức ăn phải thật sạch, thoáng mát, tách biệt nhau để dễ vệ sinh và không gây ô nhiễm cho thiên nhiên và môi trường xung quanh. Bếp ăn được sắp xếp bảo vệ không nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến ; Khu vực nhà hàng phải thoáng, mát, đủ ánh sáng, duy trì chính sách vệ sinh thật sạch, có giải pháp để ngăn ngừa côn trùng nhỏ và động vật hoang dã gây hại ; cống rãnh ở khu vực shop, phòng bếp phải thông thoát, không ứ đọng .
– Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến, kinh doanh thương mại .
– Có thiết bị dữ gìn và bảo vệ thực phẩm, Tolet, rửa tay và thu dọn chất thải, rác thải hàng ngày thật sạch ; Có dụng cụ, đồ tiềm ẩn riêng cho thực phẩm sống và thực phẩm chín ; Dụng cụ nấu nướng, chế biến phải bảo vệ bảo đảm an toàn vệ sinh ; Dụng cụ nhà hàng siêu thị phải được làm bằng vật tư bảo đảm an toàn, rửa sạch, giữ khô ; Thực phẩm bày bán phải để trong tủ kính hoặc thiết bị dữ gìn và bảo vệ hợp vệ sinh, chống được bụi, mưa, nắng và sự xâm nhập của côn trùng nhỏ và động vật hoang dã gây hại ; được bày bán trên bàn hoặc giá cao hơn mặt đất ; Thiết bị, phương tiện đi lại luân chuyển, dữ gìn và bảo vệ thực phẩm phải bảo vệ vệ sinh và không gây ô nhiễm cho thực phẩm ; Mặt bàn cách mặt sàn chợ tối thiểu 60 cm ; Có dụng cụ thu gom, tiềm ẩn rác thải, chất thải bảo vệ vệ sinh .
– Chủ cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ ẩm thực ăn uống tại chợ có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ bảo đảm an toàn thực phẩm .
– Người trực tiếp chế biến thức ăn phải được tập huấn kiến thức và kỹ năng ATTP được chủ cơ sở xác nhận và không bị mắc những bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp khi đang sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm .
– Sử dụng thực phẩm, nguyên vật liệu thực phẩm phải rõ nguồn gốc và bảo vệ bảo đảm an toàn, không sử dụng những chất phụ gia thực phẩm không có trong hạng mục được phép sử dụng, lưu mẫu thức ăn ; Thực phẩm phải được chế biến bảo vệ bảo đảm an toàn, hợp vệ sinh .
– Thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo hướng dẫn của Bộ Y tế .
( Quy định tại Điều 28, 29, 30 Luật An toàn thực phẩm ; Điều 2 Nghị định số 155 / 2018 / NĐ-CP ngày 12/11/2018 của nhà nước ) .
đ ) Yêu cầu về kho, khu vực dữ gìn và bảo vệ thực phẩm ( nếu có ) :
Duy trì điều kiện kèm theo nhiệt độ, nhiệt độ, ánh sáng, thông gió và những yếu tố bảo vệ ATTP khác theo pháp luật và nhu yếu về dữ gìn và bảo vệ thực phẩm của nhà phân phối ; có giải pháp, dụng cụ chống côn trùng nhỏ và động vật hoang dã gây hại ; Sản phẩm thực phẩm không được để chung với sản phẩm & hàng hóa, hóa chất và những đồ vật khác có năng lực lây nhiễm chéo hoặc không bảo vệ ATTP .
e ) Yêu cầu so với khu bán gia cầm sống và khu giết mổ gia cầm ( nếu có )
– Khu bán gia cầm sống và khu giết mổ gia cầm ( nếu có ) phải cung ứng những lao lý hiện hành .
– Khu bán gia cầm sống phải tách biệt với khu bán thực phẩm khác với khoảng cách tối thiểu là 2,4 m ; thuận tiện cho việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, thu gom, giải quyết và xử lý nước thải, chất thải .
– Khu giết mổ gia cầm tại chợ ( nếu có ) phải có đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại cơ sở giết mổ .

2. Yêu cầu đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản

2.1. Yêu cầu về địa điểm

– Phải nằm trong quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt .
– Tách biệt với khu vực ô nhiễm thiên nhiên và môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố theo lao lý của pháp lý ; khu tập trung chuyên sâu, giải quyết và xử lý chất thải hoạt động và sinh hoạt, công nghiệp, bệnh viện tối thiểu 500 m .
– Tách biệt với shop, kho bãi xăng dầu ; khoảng cách bảo đảm an toàn tối thiểu 80 m .
– Không bị ngập nước, ứ đọng nước .

2.2. Yêu cầu về bố trí mặt bằng

– Tỷ lệ diện tích quy hoạnh đất thiết kế xây dựng nhà chợ chính ; khu mua và bán ngoài trời ; đường giao thông vận tải nội bộ và bãi xe ; khu sân vườn, cây xanh phải phân phối theo TCVN 9211 : 2012 .
– Các điểm kinh doanh thương mại mẫu sản phẩm thực vật tươi sống ; động vật hoang dã tươi sống ; thủy hải sản tươi sống ; loại sản phẩm đã được chế biến, bao gói sẵn, loại sản phẩm khô ; khu vực phụ trợ phải được sắp xếp riêng không liên quan gì đến nhau .
– Điểm kinh doanh thương mại phải có diện tích quy hoạnh tối thiểu 3 mét vuông .
– Đường đi và luân chuyển mẫu sản phẩm trong khu vực kinh doanh thương mại phải có chiều rộng tối thiểu 1,5 m .
– Sạp hoặc kệ hàng tọa lạc thực phẩm tại điểm kinh doanh thương mại phải được sắp xếp, sắp xếp thích hợp, thuận tiện triển khai những thao tác và không gây ô nhiễm cho loại sản phẩm. Đối với điểm kinh doanh thương mại mẫu sản phẩm động vật hoang dã tươi sống, chiều cao sạp hoặc kệ hàng tọa lạc tối thiểu 60 cm .

2.3. Yêu cầu về kết cấu

– Nền khu vực kinh doanh thương mại phải có mặt phẳng cứng, phẳng ; bảo vệ thoát nước, không gây trơn trượt ; không đọng nước và dễ làm vệ sinh .
– Tường, vách ngăn, cột nhà trong chợ phải nhẵn, có màu sáng, dễ làm vệ sinh .
– Trần / mái che phải bảo vệ chắc như đinh, không bị dột, thấm nước và có màu sáng .
– Khu vực kinh doanh thương mại bảo vệ thông thoáng .
– Kho dữ gìn và bảo vệ phải đảm thông thoáng, dễ làm vệ sinh .
– Sạp hoặc kệ hàng tọa lạc thực phẩm được làm bằng vật tư bền, dễ làm vệ sinh, tương thích với đặc thù của từng loại mẫu sản phẩm .
– Nguồn ánh sáng tự nhiên hoặc tự tạo phải bảo vệ dễ nhận ra, nhìn nhận được chất lượng cảm quan mẫu sản phẩm. Bóng đèn tại khu vực kinh doanh thương mại phải có chụp bảo vệ .
– Hệ thống thoát nước thải được sắp xếp chảy từ khu vực nhu yếu vệ sinh cao sang khu vực nhu yếu vệ sinh thấp hơn, bảo vệ thoát nước, dễ làm vệ sinh ; mạng lưới hệ thống cống, rãnh thoát nước có nắp đậy kín, không bị ứ đọng .
– Hệ thống cung ứng nước, mạng lưới hệ thống cung ứng điện của chợ, những cơ sở kinh doanh thương mại phải được phong cách thiết kế, lắp ráp đủ hiệu suất cung ứng nhu yếu sử dụng .

2.4. Yêu cầu về nước, nước đá

– Nước rửa, sơ chế mẫu sản phẩm, nước để vệ sinh chợ, thiết bị, dụng cụ cung ứng pháp luật tại Thông tư số 41/2018 / TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế phát hành quy chuẩn kỹ thuật vương quốc và pháp luật kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục tiêu hoạt động và sinh hoạt .
– Nước đá dữ gìn và bảo vệ thủy hải sản được phân phối từ cơ sở được ghi nhận đủ điều kiện kèm theo ATTP cung ứng QCVN 02-08 : 2009 / BNNPTNT ; nước đá sử dụng để siêu thị nhà hàng trực tiếp theo pháp luật tại QCVN 10 : 2011 / BYT ; quy trình luân chuyển, dữ gìn và bảo vệ và sử dụng nước đá phải bảo vệ vệ sinh .

2.5. Yêu cầu đối với trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển

– Trang thiết bị, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với loại sản phẩm phải được làm bằng vật tư không gây ô nhiễm loại sản phẩm, cung ứng Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 12 – 1 : 2011 / BYT, QCVN 12-2 : 2011 / BYT, QCVN 12-3 : 2011 / BYT và QCVN 12 – 4 : năm ngoái / BYT tương ứng .
– Trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, dữ gìn và bảo vệ, luân chuyển tương thích với từng loại loại sản phẩm ; dễ làm vệ sinh và khử trùng ; được vệ sinh sạch trước khi khởi đầu và sau khi kết thúc hoạt động giải trí mua và bán .
– Thiết bị, dụng cụ giám sát, giám sát chất lượng, bảo đảm an toàn loại sản phẩm phải bảo vệ độ đúng chuẩn, được bảo trì và kiểm định định kỳ theo lao lý pháp lý về đo lường và thống kê .
– Dụng cụ thu gom rác thải có nắp đậy ; phương tiện đi lại và dụng cụ làm vệ sinh được cất giữ khu vực riêng .
– Phương tiện luân chuyển phải bảo vệ vệ sinh ; duy trì điều kiện kèm theo dữ gìn và bảo vệ tương thích với đặc thù của từng loại loại sản phẩm và theo công bố đơn vị sản xuất .

2.6. Yêu cầu về phòng, chống động vật gây hại côn trùng

– Cơ sở hạ tầng khu vực kinh doanh thương mại và khu vực phụ trợ phải được bảo dưỡng và giữ vệ sinh ; những hố, rãnh và nhũng nơi động vật hoang dã cư trú, xâm nhập phải được đậy kín .
– Thiết bị phòng chống côn trùng nhỏ và động vật hoang dã gây hại không hoen gỉ, dễ tháo rời để bảo trì và làm vệ sinh .
– Không sử dụng thuốc, động vật hoang dã diệt chuột, côn trùng nhỏ trong khu vực kinh doanh thương mại, dữ gìn và bảo vệ thực phẩm .

2.7. Yêu cầu về nhà vệ sinh

– Địa điểm Tolet phải được sắp xếp ngăn cách với khu vực kinh doanh thương mại ; cửa Tolet không được mở thông vào khu vực kinh doanh thương mại ; tối thiểu phải có 01 ( một ) Tolet cho 25 người .
– Nhà vệ sinh được duy trì điều kiện kèm theo vệ sinh thật sạch, có đủ nước, dụng cụ, xà phòng, những chất tẩy rửa để vệ sinh và rửa tay ; có bảng hướng dẫn “ Rửa tay sau khi đi vệ sinh ” ở nơi dễ nhìn thấy .

2.8. Yêu cầu về sơ chế, bảo quản, vận chuyển sản phẩm

– Thao tác triển khai sơ chế không làm ảnh hưởng tác động đến chất lượng và không gây ô nhiễm cho loại sản phẩm .
– Duy trì điều kiện kèm theo nhiệt độ, nhiệt độ, ánh sáng, thông gió và những yếu tố bảo vệ bảo đảm an toàn thực phẩm trong kho và khu vực dữ gìn và bảo vệ theo pháp luật và những nhu yếu về dữ gìn và bảo vệ của đơn vị sản xuất .
– Sản phẩm thực phẩm không được dữ gìn và bảo vệ, luân chuyển cùng với sản phẩm & hàng hóa, hóa chất, đồ vật khác có năng lực gây ô nhiễm .

2.9. Yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm phải lưu giữ thông tin tương quan đến việc mua và bán ( gồm có : ngày giao / nhận ; tên mẫu sản phẩm ; số lượng, khối lượng ; nguồn gốc ; tên và địa chỉ tổ chức triển khai / cá thể phân phối ; tên và địa chỉ tổ chức triển khai / cá thể người mua nếu có ) bảo vệ truy xuất được nguồn gốc theo nguyên tắc truy xuất 1 bước trước – 1 bước sau .

2.10. Yêu cầu về thu gom phế thải, phế liệu

– Địa điểm tập trung phế thải, phế liệu phải được sắp xếp tách biệt và không ảnh hưởng tác động đến khu vực kinh doanh thương mại .
– Phế thải, phế liệu phải được thu gom và luân chuyển ra khỏi chợ sau khi kết thúc hoạt động giải trí trong ngày .

2.11. Yêu cầu đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

– Thực hiện việc quét dọn, tẩy rửa, khử trùng sau khi kết thúc hoạt động giải trí trong ngày tại khu vực kinh doanh thương mại .
– Không để loại sản phẩm trực tiếp trên nền chợ .
– Chỉ sử dụng những hóa chất tẩy rửa, sát trùng theo pháp luật của Bộ Y tế để vệ sinh những trang thiết bị, dụng cụ .
– Sử dụng phụ gia thực phẩm phải có nguồn gốc, nguồn gốc rõ ràng, được phép sử dụng theo lao lý tại Văn bản hợp nhất số 02 / VBHN-BYT ngày 15/6/2015 của Bộ Y tế .
– Chấp hành kiểm tra về bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ quan quản trị nhà nước và tổ chức triển khai quản trị chợ .

2.12. Yêu cầu đối với người tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm, chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm

– Phải được tập huấn kiến thức và kỹ năng về bảo đảm an toàn thực phẩm và cung ứng nhu yếu về sức khỏe thể chất theo pháp luật của Bộ Y tế .
– Vệ sinh tay thật sạch trước khi tiếp xúc trực tiếp với loại sản phẩm và sau khi đi vệ sinh ; giữ vệ sinh chung, không khạc nhổ, vứt rác bừa bãi trong khu vực kinh doanh thương mại tại chợ. Người trực tiếp triển khai sơ chế tại khu vực kinh doanh thương mại phải mặc phục trang bảo lãnh .

2.13. Yêu cầu đối với tổ chức quản lý chợ

– Xây dựng nội quy hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thực phẩm ; hướng dẫn những cơ sở kinh doanh thương mại triển khai nội quy và lao lý bảo vệ bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ .
– Kiểm tra, giám sát những cơ sở kinh doanh thương mại trong việc tuân thủ những lao lý về bảo vệ bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ ; thông tin đến cơ quan chức năng so với cơ sở kinh doanh thương mại vi phạm .
– Phải được tập huấn kiến thức và kỹ năng về bảo đảm an toàn thực phẩm và phân phối nhu yếu về sức khỏe thể chất theo pháp luật của Bộ Y tế .

2.14. Yêu cầu về quản lý chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm

– Tổ chức quản trị chợ phải có pháp luật trấn áp chất lượng, bảo vệ bảo đảm an toàn thực phẩm ; tàng trữ hồ sơ quản trị bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ, thời hạn tàng trữ tối thiểu là 2 năm .
– Cơ sở kinh doanh thương mại phải có số ghi chép những thông tin và lưu giữ sách vở tương quan đến việc mua và bán, bảo vệ truy xuất được nguồn gốc mẫu sản phẩm, thời hạn tàng trữ theo hạn sử dụng mẫu sản phẩm ; triển khai tự kiểm tra hàng năm .

2.15. Yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy

Chợ phải phân phối những nhu yếu phòng cháy chữa cháy theo pháp luật TCVN 6161 : 1996 .

3. Nhận diện cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn tại chợ

– Các chợ trên địa phận phải được tái tạo, tăng cấp, thay thế sửa chữa nhằm mục đích phân phối những điều kiện kèm theo tại mục III phần II Đề án .
– Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ được cấp biển nhận diện cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm bảo đảm an toàn khi cung ứng những điều kiện kèm theo về hồ sơ, thủ tục pháp lý, nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị, … nêu tại mục III phần II Đề án ( tùy theo mô hình chợ và mô hình sản xuất, kinh doanh thương mại ) .

IV. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN

1. Tăng cường sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, các ngành chức năng và huy động sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn trong việc thực hiện Đề án.

– Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án ; Định kỳ giao ban, sơ kết, tổng kết, nhìn nhận tác dụng triển khai Đề án theo Kế hoạch đã phát hành. Đề xuất khen thưởng, phê bình, kỷ luật những cơ quan, đơn vị chức năng, cá thể trong việc tiến hành triển khai Đề án .
– quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện, xã chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổng lực triển khai Đề án trên địa phận, ưu tiên, sắp xếp đủ nguồn lực thực thi ; Các sở, ngành, đơn vị chức năng tương quan tiếp tục phối hợp ngặt nghèo trong việc tổ chức triển khai tiến hành thực thi Đề án ; Tăng cường vai trò của những đoàn thể chính trị, xã hội trong công tác làm việc tuyên truyền, hoạt động, kiểm tra, giám sát việc kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ trên địa phận và hoạt động người tiêu dùng chăm sóc shopping những mẫu sản phẩm của những cơ sở đã được cấp biên nhận diện kinh doanh thương mại thực phẩm bảo đảm an toàn .
– Các sở, ngành, đơn vị chức năng tương quan phối hợp với những Q., huyện, thị xã tiến hành thực thi Đề án và những trách nhiệm trong công tác làm việc bảo vệ ATTP theo phân công, phân cấp .
– Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội những cấp tổ chức triển khai tuyên truyền, hoạt động những đoàn viên, hội viên và những những tầng lớp nhân dân thực thi tốt và tích cực giám sát việc thực thi những lao lý pháp lý về ATTP, phát động trào lưu không sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm không bảo vệ chất lượng, vệ sinh ATTP, hình thành thói quen sản xuất, kinh doanh thương mại, tiêu dùng thực phẩm bảo đảm an toàn, mỗi người dân trở thành người tiêu dùng mưu trí, nói không với thực phẩm bẩn .

2. Đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về ATTP và các quy định khác có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tại chợ

– Tổ chức những lớp tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực thi Đề án tại những cơ quan quản trị nhà nước, đơn vị chức năng quản trị chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ với nội dung tương thích từng đối tượng người dùng, đơn cử :
+ Đối với đơn vị chức năng quản trị chợ : công tác làm việc tập huấn, tuyên truyền cần tập trung chuyên sâu vào chính sách chủ trương về tăng trưởng, quản trị chợ ; những văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh ATTP ; công tác làm việc kiểm nghiệm thực phẩm ; việc tiến hành vận dụng những điều kiện kèm theo bảo vệ ATTP theo nhu yếu tại Đề án .
+ Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ : công tác làm việc tập huấn cần tập trung chuyên sâu vào những pháp luật về sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm ; thực hành thực tế vệ sinh cá thể ; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, những bệnh lây truyền qua thực phẩm ; công tác làm việc bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ người tiêu dùng, …
+ Tổ chức Đoàn công tác làm việc cho cán bộ quản trị ATTP từ tuyến Thành phố đến tuyến xã, những đơn vị chức năng quản trị chợ, những kinh doanh nhỏ lẻ kinh doanh thương mại tại chợ đi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tay nghề việc tiến hành những quy mô bảo vệ ATTP trong chợ tại những tỉnh, thành phố trong cả nước để nghiên cứu và điều tra, vận dụng có hiệu suất cao .
– Các cơ quan quản trị nhà nước theo công dụng trách nhiệm tăng cường công tác làm việc thông tin, tuyên truyền những pháp luật của pháp lý về ATTP dưới nhiều hình thức khác nhau ( hội nghị ; hội thảo chiến lược ; tập huấn ; tờ rơi tờ gấp, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ; cẩm nang ; đăng tải những tin, bài, phóng sự trên báo chí truyền thông, truyền hình ; … ) nhằm mục đích nâng cao nhận thức, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, đạo đức của tổ chức triển khai, cá thể trong sản xuất, kinh doanh thương mại và tiêu dùng thực phẩm bảo đảm an toàn. Công tác tuyên truyền tập trung chuyên sâu vào những nội dung như dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc kháng sinh, thực phẩm giả, thực phẩm không bảo vệ chất lượng, quá hạn sử dụng, … tác động ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất người dân ; phương pháp nhận ra thực phẩm bảo đảm an toàn, những rủi ro tiềm ẩn gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm .
– Các cơ quan báo chí truyền thông, truyền hình, cổng thông tin điện tử những Sở, ngành và thành phố Thành Phố Hà Nội tăng cường đăng tải những lao lý của pháp lý về ATTP, thông tin về những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm bảo đảm an toàn cũng như những cơ sở vi phạm để tuyên truyền thoáng đãng đến người tiêu dùng .
– Các đơn vị chức năng quản trị chợ có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức, nghĩa vụ và trách nhiệm của thương nhân trong chợ trong việc bảo vệ vệ sinh ATTP ; hướng dẫn những thương nhân triển khai những điều kiện kèm theo bảo vệ ATTP theo pháp luật của pháp lý và nhu yếu tại Đề án .

3. Tập trung quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở hoàn thiện các thủ tục pháp lý và các điều kiện kinh doanh thực phẩm an toàn theo quy định

– Rà soát, hướng dẫn, tương hỗ, đôn đốc, theo dõi việc thực thi, hoàn thành xong những thủ tục pháp lý và những điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thực phẩm bảo đảm an toàn của những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại tại chợ theo pháp luật ( gồm có những loại sách vở : Đăng ký kinh doanh thương mại, tập huấn kỹ năng và kiến thức về ATTP, Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo về ATTP hoặc Xác nhận cam kết về ATTP hoặc Cam kết bảo vệ ATTP, Xác nhận sức khỏe thể chất đinh kỳ, Bản tự công bố loại sản phẩm …, hiệu lực thực thi hiện hành của những loại sách vở, sổ theo dõi nguồn gốc mẫu sản phẩm, điều kiện kèm theo trang thiết bị quầy hàng … ) .
– Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ được cấp biển nhận diện cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm bảo đảm an toàn khi cung ứng những điều kiện kèm theo về hồ sơ, thủ tục pháp lý, nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị … nêu tại mục III phần II Đề án và liên tục chịu sự kiểm tra, giám sát của những cơ quan QLNN, người dân về việc tuân thủ những pháp luật pháp lý về kinh doanh thương mại bảo vệ ATTP và bị xem xét, tịch thu biển nhận diện trong trường hợp có vi phạm .
– Đối với những cơ sở chậm hoàn thành xong những hồ sơ, thủ tục pháp lý, điều kiện kèm theo trang thiết bị kinh doanh thương mại thực phẩm bảo đảm an toàn theo lao lý tại Đề án : đôn đốc nhắc nhở triển khai, niêm yết, công khai thông tin tại chợ và trên những phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền cho người tiêu dùng phân biệt ; gửi đến những cơ quan có thẩm quyền để giải quyết và xử lý theo pháp luật .
– Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo thuận tiện và giảm tối đa thời hạn, điều kiện kèm theo thực thi thủ tục hành chính cho những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm. Xây dựng ứng dụng Giao hàng công tác làm việc quản trị ATTP tại những chợ trên địa phận Thành phố .
– Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu suất cao công tác làm việc bảo vệ ATTP thực phẩm trong : Phát triển, duy trì Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy hải sản thực phẩm thành phố TP. Hà Nội ( www.check.hanoi.gov.vn ) ; Quản lý, kiểm tra tự công bố mẫu sản phẩm nghành ngành nông nghiệp ; Quản lý, tăng trưởng chợ Thương mại điện tử tiêu thụ mẫu sản phẩm nông lâm sản thủy hải sản bảo đảm an toàn, …

4. Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ theo Quy hoạch:

– Rà soát lại quỹ đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để sắp xếp những khu vực kiến thiết xây dựng chợ theo quy hoạch đã được phê duyệt, nhất quyết giải tỏa những điểm kinh doanh thương mại tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa phận Thành phố .
– Thường xuyên thanh tra rà soát, kiểm soát và điều chỉnh phân hạng chợ theo đúng tiêu chuẩn pháp luật và đề xuất kiến nghị đưa ra khỏi hạng mục những chợ không đủ tiêu chuẩn, tiêu chuẩn ; kịp thời kiến thiết xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh, thực thi phê duyệt giải pháp sắp xếp ngành hàng tại những chợ theo pháp luật tương thích với nhu yếu và thực tiễn hoạt động giải trí chợ .
– Tập trung tiến hành Kế hoạch Đầu tư kiến thiết xây dựng, tái tạo chợ trên địa phận Thành phố tiến trình 2021 – 2025 nhằm mục đích kiến thiết xây dựng mới, thiết kế xây dựng lại ( dự kiến 141 chợ ) và tăng cấp, tái tạo, thay thế sửa chữa ( dự kiến 169 chợ ) bảo vệ phân phối những tiêu chuẩn chợ bảo đảm an toàn thực phẩm theo lao lý, đơn cử :
* Đối với chợ góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng mới : Căn cứ Kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ; Kế hoạch sử dụng đất hàng năm, hạng mục những dự án Bất Động Sản cần tịch thu đất ; Quy hoạch thiết kế xây dựng, Quy hoạch Thành phố, Quy hoạch mạng lưới bán sỉ, kinh doanh bán lẻ trên địa phận Thành phố và những quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, lập hạng mục những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây mới chợ để lôi kéo góp vốn đầu tư hoặc đưa vào kế hoạch góp vốn đầu tư công trung hạn tiến trình 2021 – 2025 của những địa phương, Thành phố theo phân cấp .
* Đối với chợ cần góp vốn đầu tư xây lại, tăng cấp, tái tạo, thay thế sửa chữa :
+ Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã đưa vào kế hoạch góp vốn đầu tư, tái tạo, tăng cấp công của huyện quy trình tiến độ 2021 – 2025 những chợ do Nhà nước quản trị, không xã hội hóa được, trong trường hợp không cân đối được nguồn thì đề xuất kiến nghị báo cáo giải trình Ủy Ban Nhân Dân Thành phố xem xét tương hỗ nguồn vốn từ những Chương trình tiềm năng .
+ Đơn vị quản trị những chợ đã quy đổi chịu nghĩa vụ và trách nhiệm góp vốn đầu tư, tái tạo, tăng cấp chợ từ nguồn vốn chủ sở hữu hoặc nguồn vốn tín dụng thanh toán, kêu gọi ; được xem xét cho vay vốn từ Quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng thành phố TP.HN để góp vốn đầu tư tái tạo, kiến thiết xây dựng, tăng cấp chợ theo pháp luật pháp lý và lao lý tại Đề án .

5. Thúc đẩy sản xuất, kết nối tiêu thụ nông lâm thủy sản, thực phẩm an toàn bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn cho Thành phố và các chợ

– Thúc đẩy tăng trưởng những vùng sản xuất thực phẩm bảo đảm an toàn trên địa phận Thành phố trải qua : Tổ chức vận dụng những quy trình tiến độ quản trị chất lượng tiên tiến và phát triển, những quy mô sản xuất thực phẩm theo chuỗi, mạng lưới hệ thống phân phối thực phẩm bảo đảm an toàn ; khuyến khích tăng trưởng, nhân rộng những quy mô làng nghề thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm bảo đảm an toàn. Tăng cường kiểm tra chất lượng, ATTP tại những làng nghề thực phẩm, chợ đầu mối nông sản .
– tin tức, hướng dẫn những cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm cung ứng cho những chợ phải tổ chức triển khai sản xuất thực phẩm theo đúng quy trình tiến độ kỹ thuật ; tuân thủ những pháp luật trong việc sử dụng giống cây cối, vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y .. ; theo dõi, trấn áp ngặt nghèo chất lượng thực phẩm trước khi đưa vào lưu thông ; thông tin về thực phẩm, cách dữ gìn và bảo vệ, hạn sử dụng, hướng dẫn về địa lý, cảnh báo nhắc nhở rủi ro tiềm ẩn mất bảo đảm an toàn trên nhãn mác, vỏ hộp ..
– Triển khai hiệu suất cao chương trình link công nghiệp, thương mại, nông nghiệp giữa Thành Phố Hà Nội với những tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm mục đích tăng cường hợp tác trong sản xuất, liên kết giao thương mua bán và thôi thúc lưu thông, phân phối trên địa phận Thành phố và cả nước, tăng trưởng chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm bảo đảm an toàn cho thành phố TP. Hà Nội trong những năm tiếp theo .
– Các đơn vị chức năng quản trị chợ tăng cường liên kết, trình làng, chớp lấy thông tin địa chỉ, cơ sở sản xuất, chế biến, phân phối thực phẩm bảo đảm an toàn, chất lượng, quy trình tiến độ sản xuất, chế biến thực phẩm, tạo điều kiện kèm theo hình thành mối link giữa những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ với những đơn vị sản xuất, chế biến, cung ứng thực phẩm bảo đảm an toàn .

6. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm

6.1. Kiểm soát chất lương thực phẩm trước khi đưa vào lưu thông trong chợ

– Kiểm soát sản phẩm & hàng hóa tại những chốt kiểm tra, trấn áp : Củng cố những trạm, những đội tuần tra kiểm tra, trấn áp sản phẩm & hàng hóa luân chuyển, lưu thông trên địa phận, tăng cường tập huấn tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ tham gia kiểm tra. Khi phát hiện những mẫu sản phẩm thực phẩm không bảo vệ vệ sinh ATTP phải triển khai tịch thu, tiêu hủy theo pháp luật, thông tin trên những phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng biết và không lựa chọn .
– Kiểm soát sản phẩm & hàng hóa tại cổng chợ : Bố trí 01 vị trí thuận tiện tại chợ để lắp ráp nhà trạm có vừa đủ trang thiết bị thiết yếu Giao hàng việc lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày những thực phẩm trước khi lưu thông trong chợ, xét nghiệm theo nhu yếu của người tiêu dùng đến shopping. Thành lập Tổ kiểm tra thực thi việc kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm thực phẩm trước khi lưu thông trong chợ, đặc biệt quan trọng so với động vật hoang dã sống và mẫu sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã, rau củ quả lưu thông vào chợ

6.2. Công tác thanh tra, kiểm tra

– Tăng cường công tác làm việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành cũng như liên ngành trong việc triển khai những pháp luật của pháp lý về ATTP nhằm mục đích ngăn ngừa có hiệu suất cao việc kinh doanh thương mại thực phẩm giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo vệ chất lượng, quá hạn sử dụng, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về nhãn sản phẩm & hàng hóa lưu thông trong chợ .. ; giải quyết và xử lý nghiêm những vi phạm theo lao lý của pháp lý. Thường xuyên trao đổi thông tin về kế hoạch hoạt động giải trí thanh tra, kiểm tra, nội dung kiểm tra để tăng cường sự phối hợp giữa những lực lượng, những đoàn thanh, kiểm tra, tránh chồng chéo hoặc bỏ ngỏ. Phối hợp ngặt nghèo với những tỉnh, thành phố trong quản trị nguồn thực phẩm vào Thành Phố Hà Nội .
– Xác minh thông tin do những cơ quan báo chí truyền thông, truyền hình nêu về hành vi vi phạm pháp luật pháp lý về ATTP tại chợ, nhất quyết giải quyết và xử lý nghiêm theo pháp luật và công khai minh bạch thoáng rộng để người tiêu dùng biết .
– Đẩy mạnh công tác làm việc kiểm tra, giám sát nguồn gốc và ATTP so với sản phẩm & hàng hóa vào chợ, đặc biệt quan trọng so với động vật hoang dã sống và mẫu sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã, rau củ quả lưu thông vào chợ ; tiếp tục kiểm tra bằng những test nhanh – Chủ động tổ chức triển khai giám sát chất lượng thực phẩm lưu thông liên tục và định kỳ theo lao lý ; sử dụng hiệu suất cao xe chuyên được dùng kiểm nghiệm ATTP và tiếp tục kiểm tra bằng những thiết bị Test nhanh, dụng cụ tương hỗ so với những nhóm hàng thực phẩm để cảnh báo nhắc nhở kịp thời những rủi ro tiềm ẩn cho những hộ kinh doanh thương mại và người tiêu dùng, ngăn ngừa lưu thông và giải quyết và xử lý vi phạm ; thông tin công khai minh bạch tác dụng kiểm nghiệm .

6.3. Xử lý vi phạm các quy định pháp luật về ATTP

– Mọi hành vi vi phạm pháp lý về ATTP tại chợ phải được kiểm tra, phát hiện kịp thời và giải quyết và xử lý nghiêm theo pháp luật của pháp lý, đặc biệt quan trọng là những loại thực phẩm tươi sống, thức ăn chế biến có rủi ro tiềm ẩn cao gây mất bảo đảm an toàn thực phẩm .
– Một số những hành vi vi phạm nghiêm trọng xảy ra thông dụng như : sản xuất, kinh doanh thương mại những loại nông sản có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt quá số lượng giới hạn được cho phép ; sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm đã bị biến chất, nhiễm bẩn, có tạp chất lạ hoặc nhiễm những chất ô nhiễm có rủi ro tiềm ẩn gây tác động ảnh hưởng đến sức khoẻ con người ; sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm có ký sinh trùng gây bệnh không được phép có trong thực phẩm hoặc vượt quá số lượng giới hạn được cho phép ; sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm có sử dụng những chất phụ gia thực phẩm, những vi chất dinh dưỡng, những chất tương hỗ chế biến không được phép sử dụng hoặc sử dụng không đúng liều lượng, số lượng giới hạn lao lý hoặc không rõ nguồn gốc nguồn gốc … phải được giải quyết và xử lý nghiêm theo những lao lý hiện hành .

6.4. Thiết lập đường dây nóng và công khai các cơ sở vi phạm

– Thiết lập đường dây nóng của những Sở : Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế ; Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện, cấp xã ; đơn vị chức năng quản trị chợ, … để đảm nhiệm phản ánh về những hành vi vi phạm pháp luật của pháp lý về ATTP .
– Công khai thoáng rộng những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm bảo vệ bảo đảm an toàn và những cơ sở vi phạm trên địa phận dưới nhiều hình thức để người tiêu dùng lựa chọn hoặc tẩy chay không sử dụng : công khai minh bạch trên bảng tin ở chợ ; loa phóng thanh ở địa phương ; Cổng thông tin điện tử của Q., huyện, sở, ngành, Thành phố ; những cơ quan thông tấn báo chí truyền thông, truyền hình, …

7. Rà soát hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách liên quan

– Rà soát, nhìn nhận, kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ những điểm quy hoạch giết mổ công nghiệp tập trung chuyên sâu theo chuỗi giá trị khép kín, vận dụng công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển, gắn với những chợ bán mẫu sản phẩm thịt gia súc, gia cầm và chính sách, chủ trương khuyến khích góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung chuyên sâu trên địa phận Thành phố. Tổ chức triển khai tương hỗ những cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung chuyên sâu phân phối những tiêu chuẩn ATTP theo lao lý .
– Rà soát, đề xuất kiến nghị, đề xuất kiến nghị cấp thẩm quyền kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ, phát hành những văn bản pháp lý về quản trị chợ, quản trị ATTP tại chợ ; chính sách chủ trương khuyến khích tương hỗ tăng trưởng sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm bảo đảm an toàn, tăng trưởng mạng lưới hệ thống chợ văn minh, văn minh, bảo vệ những tiêu chuẩn bảo đảm an toàn thực phẩm .

Phần III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

I. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THÀNH PHỐ

1. Sở Công Thương

– Là cơ quan thường trực thực thi Đề án : chủ trì tham mưu kiến thiết xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án và Kế hoạch hàng năm, dự trù kinh phí đầu tư và những văn bản của Thành phố chỉ huy, hướng dẫn triển khai Đề án ; chủ trì tổ chức triển khai tiến hành và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo giải trình ( định kỳ tháng / quý / năm ) ; tham mưu Ủy Ban Nhân Dân Thành phố triển khai sơ kết, tổng kết nhìn nhận tình hình, hiệu quả thực thi Đề án .
– Chủ trì kiến thiết xây dựng nội dung tuyên truyền những lao lý pháp lý về ATTP thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của ngành Công Thương và việc tiến hành triển khai Đề án để dữ thế chủ động tuyên truyền và gửi Sở tin tức và Truyền thông, Cổng tiếp xúc điện tử Thành phố, Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã, những đơn vị chức năng quản trị chợ để tuyên truyền, phổ cập cho những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm và người tiêu dùng biết và thực thi .
– Thực hiện quản trị nhà nước về ATTP so với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm nghành Công Thương theo phân công, phân cấp tại Quyết định số 14/2019 / QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của Ủy Ban Nhân Dân Thanh phố .
– Phối hợp với những sở, ngành, đơn vị chức năng tương quan, Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã tổ chức triển khai tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn nhiệm vụ kinh doanh thương mại chợ, công tác làm việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, hướng dẫn triển khai những tiêu chuẩn văn minh thương mại, những lao lý về vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của ngành Công Thương theo pháp luật .
– Tăng cường thanh tra rà soát, theo dõi và đôn đốc những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm nghành nghề dịch vụ Công Thương tại chợ thực thi vừa đủ những thủ tục pháp lý tương quan đến ATTP theo phân công, phân cấp ( Giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo ATTP hoặc cam kết bảo vệ ATTP, tập huấn kiến thức và kỹ năng về ATTP, tự công bố loại sản phẩm, … ) .
– Hướng dẫn Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã thực thi cấp biển nhận diện cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm bảo đảm an toàn cho những cơ sở tại chợ phân phối nhu yếu theo pháp luật tại Đề án .
– Tổ chức in ấn, phát hành biển nhận diện cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm bảo đảm an toàn trên cơ sở yêu cầu của Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã và Kế hoạch hàng năm của Thành phố và những tài liệu tuyên truyền về Đề án để bảo vệ thống nhất trên toàn Thành phố gửi những Q., huyện, thị xã cấp phép cho những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ trên địa phận cung ứng những điều kiện kèm theo lao lý .
– Chủ trì tổ chức triển khai thanh, kiểm tra việc chấp hành lao lý pháp lý về ATTP so với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm nghành nghề dịch vụ Công Thương tại chợ theo phân công, phân cấp ; phối hợp với những sở, ngành, Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã kiểm tra việc triển khai những nhu yếu bảo vệ ATTP tại chợ ; giải quyết và xử lý nghiêm hoặc đề xuất kiến nghị giải quyết và xử lý những trường hợp vi phạm ( nếu có ). Định kỳ hoặc trong trường hợp thiết yếu, tổ chức triển khai Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thực phẩm tại những chợ thuộc đối tượng người dùng của Đề án .
– Thiết lập số điện thoại thông minh đường dây nóng để đảm nhiệm phản ánh của người tiêu dùng về những trường hợp vi phạm lao lý pháp lý về ATTP nghành nghề dịch vụ Công Thương tại chợ. Sau khi nhận được thông tin, sắp xếp cán bộ xác định thông tin và kiểm tra, giải quyết và xử lý hoặc yêu cầu giải quyết và xử lý theo thẩm quyền .
– Công khai những cơ sở vi phạm lao lý về ATTP tại chợ trên Website của Sở, trong những buổi tuyên truyền, gửi đến Sở tin tức và Truyền thông, những cơ quan thông tấn báo chí truyền thông để công bố thoáng rộng đến người dân .
– Hàng năm, thiết kế xây dựng và tiến hành Kế hoạch tiến hành chương trình link công nghiệp, thương mại giữa TP.HN với những tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm mục đích liên kết, giao thương mua bán và thôi thúc khâu lưu thông, phân phối thực phẩm bảo đảm an toàn trên toàn địa phận .
– Chủ trì tổ chức triển khai Đoàn công tác làm việc cho cán bộ quản trị ATTP từ tuyến Thành phố đến tuyến xã, những đơn vị chức năng quản trị chợ, những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại tại chợ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tay nghề việc tiến hành những quy mô chợ bảo vệ ATTP tại những tỉnh, thành phố trong cả nước để nghiên cứu và điều tra, vận dụng có hiệu suất cao .
– Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo thuận tiện, giảm tối đa thời hạn xử lý những thủ tục hành chính cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại thực phẩm và nâng cao hiệu suất cao quản trị trong công tác làm việc ATTP của ngành .
– Rà soát lại những tiêu chuẩn thi đua để phối hợp với những sở, ngành, Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã, Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố kiến thiết xây dựng tiêu chuẩn thi đua và yêu cầu Ủy Ban Nhân Dân Thành phố khen thưởng ( tiếp tục, đột xuất ) hoặc phê bình những đơn vị chức năng, tập thể, cá thể về việc triển khai Đề án. Chủ trì, phối hợp Ban thi đua khen thưởng Thành phố, những Sở, ngành tương quan, Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện đề xuất kiến nghị Ủy Ban Nhân Dân Thành phố khen thưởng những tập thể, cá thể có thành tích xuất sắc trong việc tiến hành thực thi Đề án .

2. Sở Y tế

– Là cơ quan Thường trực Ban chỉ huy công tác làm việc ATTP Thành phố, phối hợp với Sở Công Thương ( đơn vị chức năng thường trực triển khai Đề án ), bảo vệ triển khai tốt chính sách phân phối, trao đổi thông tin ; liên kết và thống nhất những trách nhiệm, hoạt động giải trí cúa Đồ án với những Chương trình, Kế hoạch, giải pháp trong công tác làm việc bảo vệ ATTP trên địa phận Thành phố .
– Xây dựng nội dung tuyên truyền những lao lý pháp lý về ATTP tại chợ thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của ngành Y tế để dữ thế chủ động tuyên truyền và gửi Sở tin tức và Truyền thông, Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã, những đơn vị chức năng quản trị chợ để tuyên truyền, thông dụng cho những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm và người tiêu dùng biết và thực thi. Chủ động và phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã tổ chức triển khai tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn những đơn vị chức năng quản trị chợ, những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại chuyên ngành Y tế tại chợ thực thi công tác làm việc bảo vệ ATTP theo pháp luật .
– Thực hiện quản trị nhà nước về ATTP so với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm nghành Y tế tại chợ theo phân công, phân cấp tại Quyết định số 14/2019 / QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của Ủy Ban Nhân Dân Thanh phố .
– Chỉ đạo những cơ sở Y tế, Trung tâm Y tế Q., huyện, thị xã tăng cường tổ chức triển khai khám sức khỏe thể chất cho người kinh doanh thương mại, lao động trong chợ để tạo điều kiện kèm theo cho những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ triển khai xong những thủ tục, điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại theo đúng lao lý cung ứng quy trình tiến độ kế hoạch thực thi Đề án của những Q., huyện, thị xã .
– Tăng cường thanh tra rà soát, theo dõi và đôn đốc những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm nghành Y tế tại chợ triển khai không thiếu những thủ tục pháp lý tương quan đến ATTP theo phân công, phân cấp ( Giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo ATTP hoặc cam kết bảo vệ ATTP, tự tập huấn kiến thức và kỹ năng về ATTP, tự công bố loại sản phẩm, … ) .
– Chủ trì tổ chức triển khai thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật pháp lý về ATTP so với những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ thuộc ngành Y tế quản trị theo phân công, phân cấp ; phối hợp với những sở, ngành, Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã kiểm tra việc triển khai những nhu yếu bảo vệ ATTP tại chợ ; giải quyết và xử lý nghiêm hoặc đề xuất kiến nghị giải quyết và xử lý những trường hợp vi phạm ( nếu có ). Tham gia Đoàn liên ngành của Thành phố, phối hợp những Sở, ngành, Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã thực thi thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất so với công tác làm việc bảo vệ ATTP tại chợ .
– Thiết lập số điện thoại thông minh đường dây nóng để đảm nhiệm phản ánh của người tiêu dùng về những trường hợp vi phạm lao lý của pháp lý về ATTP nghành nghề dịch vụ Y tế tại chợ. Sau khi nhận được thông tin, sắp xếp cán bộ xác định thông tin và kiểm tra, giải quyết và xử lý hoặc đề xuất kiến nghị giải quyết và xử lý theo thẩm quyền .
– Thực hiện có hiệu suất cao những hoạt động giải trí kiểm nghiệm ATTP tại những chợ với những hình thức : xe kiểm nghiệm chuyên sử dụng, những thiết bị test nhanh, lấy mẫu thực phẩm tại chợ để kiểm nghiệm định kỳ và đột xuất để ngăn ngừa lưu thông, cảnh báo nhắc nhở rủi ro tiềm ẩn và giải quyết và xử lý vi phạm .
– Công khai những cơ sở vi phạm pháp luật về ATTP tại chợ trên website của Sở, trong những buổi tuyên truyền, gửi đến Sở tin tức và Truyền thông, những cơ quan thông tấn báo chí truyền thông để công bố thoáng đãng đến người dân .
– Phối hợp với Sở Công Thương và những đơn vị chức năng tương quan đề xuất kiến nghị kế hoạch, sắp xếp kinh phí đầu tư bổ trợ trang thiết bị, phương tiện đi lại và huấn luyện và đào tạo tu dưỡng cán bộ để nâng cao năng lượng mạng lưới hệ thống kiểm nghiệm ATTP, quy mô xe kiểm nghiệm nhanh ATTP của Thành phố bảo vệ triển khai tốt Đề án .
– Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo thuận tiện, giảm tối đa thời hạn xử lý những thủ tục hành chính cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại thực phẩm và nâng cao hiệu suất cao quản trị trong công tác làm việc ATTP của ngành .
– Thực hiện chính sách báo cáo giải trình định kỳ và đột xuất theo pháp luật .

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Xây dựng nội dung tuyên truyền những lao lý của pháp lý về ATTP thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của ngành Nông nghiệp tại chợ ( gồm có cả chợ đầu mối, đấu giá nông sản ) để dữ thế chủ động tuyên truyền và gửi Sở tin tức và Truyền thông, Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã, những đơn vị chức năng quản trị chợ để tuyên truyền, phổ cập cho những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm và người tiêu dùng biết, triển khai .
– Thực hiện quản trị nhà nước về ATTP so với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm nghành nghề dịch vụ Nông nghiệp, là đầu mối tham mưu, hướng dẫn, tổng hợp công tác làm việc quản trị ATTP tại chợ đầu mối và chợ đấu giá nông sản theo phân công, phân cấp tại Quyết định số 14/2019 / QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố .
– Đẩy mạnh tăng trưởng những vùng sản xuất chuyên canh tập trung chuyên sâu, link chuỗi giá trị, bảo vệ chất lượng, ATTP, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ ; tương hỗ vận dụng những chương trình quản trị chất lượng tiên tiến và phát triển ( GAP, GMP, HACCP. .. ) trong sản xuất, sơ chế, chế biến nông lâm thủy hải sản nhằm mục đích tạo nguồn cung thực phẩm nông thủy hải sản bảo đảm an toàn ship hàng tiêu thụ tại chợ .
– Tổ chức thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, lấy mẫu, giám sát chất lượng ATTP, tập trung chuyên sâu vào mẫu sản phẩm rủi ro đáng tiếc cao, tiêu thụ nhiều ( rau, củ, quả, thịt, thủy hải sản … ) lưu thông, tiêu thụ tại những chợ, đặc biệt quan trọng là chợ đầu mối, đấu giá nông sản và những vùng sản xuất trên địa phận Thành phố nhằm mục đích kịp thời phát hiện, cảnh báo nhắc nhở và tìm hiểu, thanh tra, truy xuất, giải quyết và xử lý tận gốc so với những trường hợp loại sản phẩm nông sản thực phẩm không bảo vệ bảo đảm an toàn .
– Phối hợp ngặt nghèo với những Q., huyện, thị xã trong quản trị, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, nông lâm thủy hải sản tiêu thụ tại chợ gồm có cả chợ đầu mối, đấu giá nông sản. Ứng dụng công nghệ thông tin, tăng trưởng, duy trì Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy hải sản thực phẩm thành phố Thành Phố Hà Nội ( check.hanoi.gov.vn ), chuẩn bị sẵn sàng liên kết vào Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa vương quốc nhằm mục đích minh bạch thông tin loại sản phẩm đến người tiêu dùng, phân phối nhu yếu quản trị .
– Chủ động và phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã tổ chức triển khai tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn những đơn vị chức năng quản trị chợ, những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm chuyên ngành Nông nghiệp tại chợ, chợ đầu mối, đấu giá nông sản triển khai công tác làm việc bảo vệ ATTP trong kinh doanh thương mại nông, thủy, món ăn hải sản .., không kinh doanh thương mại thực phẩm không rõ nguồn gốc nguồn gốc, không bảo vệ chất lượng, thực phẩm còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc kháng sinh quá số lượng giới hạn được cho phép, … ; hướng dẫn thực thi Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy hải sản – Yêu cầu bảo vệ bảo đảm an toàn thực phẩm .
– Tăng cường thanh tra rà soát, theo dõi và đôn đốc những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm nghành Nông nghiệp tại chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ đầu mối thực thi không thiếu những thủ tục pháp lý tương quan đến ATTP theo phân công, phân cấp ( Giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo ATTP hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ ATTP, Tập huấn kỹ năng và kiến thức về ATTP, tự công bố mẫu sản phẩm, … ) .
– Chủ trì tổ chức triển khai thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật pháp lý về ATTP so với những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm nghành nghề dịch vụ Nông nghiệp tại chợ, chợ đầu mối theo phân công, phân cấp ; phối hợp với những sở, ngành, Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã kiểm tra việc thực thi những nhu yếu bảo vệ ATTP tại chợ ; giải quyết và xử lý nghiêm hoặc yêu cầu giải quyết và xử lý những trường hợp vi phạm ( nếu có ). Tham gia Đoàn liên ngành của Thành phố, phối hợp những Sở, ngành, Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã triển khai thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất so với công tác làm việc bảo vệ ATTP tại chợ .
– Sử dụng có hiệu suất cao xe kiểm nghiệm chuyên được dùng và những thiết bị test nhanh để kiểm nghiệm ATTP tại chợ, nhằm mục đích phát hiện những loại sản phẩm không bảo vệ chất lượng để ngăn ngừa lưu thông và giải quyết và xử lý vi phạm .
– Đẩy mạnh thông tin, truyền truyền, tiếp thị loại sản phẩm nông lâm thủy hải sản bảo đảm an toàn ; những hoạt động giải trí hợp tác, liên kết sản xuất tiêu thụ loại sản phẩm nông lâm thủy hải sản của TP.HN và những tỉnh, thành phố trên cả nước cho những chợ trên địa phận Thành phố .
– Tăng cường quản trị hoạt động giải trí giết mổ gia súc, gia cầm trên địa phận Thành phố, giải quyết và xử lý nghiêm những điểm giết mổ không bảo vệ vệ sinh thú y, bảo đảm an toàn thực phẩm, điểm giết mổ tự phát trái phép, …
– Thiết lập số điện thoại thông minh đường dây nóng để đảm nhiệm phản ánh của người tiêu dùng về những trường hợp vi phạm pháp luật của pháp lý về ATTP nghành Nông nghiệp tại chợ. Sau khi nhận được thông tin, sắp xếp cán bộ xác định thông tin và kiểm tra, giải quyết và xử lý hoặc đề xuất kiến nghị giải quyết và xử lý theo thẩm quyền .
– Công khai những cơ sở vi phạm lao lý về ATTP tại chợ trên website của Sở, trong những buổi tuyên truyền, gửi đến Sở tin tức và Truyền thông, những cơ quan thông tấn báo chí truyền thông để công bố thoáng đãng đến người dân .
– Giới thiệu, thông tin cho đơn vị chức năng quản trị chợ về vùng sản xuất rau bảo đảm an toàn, những khu giết mổ bảo vệ vệ sinh thú y, ATTP, những chuỗi đáp ứng loại sản phẩm nông sản bảo đảm an toàn, … để thông tin, ra mắt đến những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ liên kết, tiêu thụ .
– Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo thuận tiện, giảm tối đa thời hạn xử lý những thủ tục hành chính cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại thực phẩm và nâng cao hiệu suất cao quản trị trong công tác làm việc ATTP của ngành .
– Thực hiện chính sách báo cáo giải trình đinh kỳ và đột xuất theo lao lý .

4. Sở Thông tin và Truyền thông

– Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương hướng dẫn những cơ quan báo chí truyền thông Trung ương ký chương trình phối hợp công tác làm việc với Thành phố và chỉ huy mạng lưới hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về nội dung và công tác làm việc tiến hành thực thi Đề án trên địa phận Thành phố ; liên tục đưa tin, bài biểu dương những nổi bật tiên tiến và phát triển thực thi tốt những lao lý trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trái cây của Thành phố ; đồng thời thông tin những tổ chức triển khai, cá thể thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm trong trong quy trình tiến hành triển khai Đề án .
– Phối hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những sở ngành, đơn vị chức năng tương quan yêu cầu những giải pháp, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai Đề án có hiệu suất cao .
– Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã và những đơn vị chức năng tương quan đăng tải trên Cổng tiếp xúc điện tử Thành phố những nội dung tương quan đến việc tiến hành triển khai Đề án : những văn bản chỉ huy, quản lý, thông tin những cơ sở được cấp biển nhận diện cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm bảo đảm an toàn, những tổ chức triển khai, cá thể vi phạm lao lý trong việc tiến hành thực thi Đề án, … ) .
– Thực hiện chính sách báo cáo giải trình định kỳ và đột xuất theo pháp luật .

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện thị xã trình Ủy Ban Nhân Dân Thành phố phát hành hạng mục những dự án Bất Động Sản triển khai lôi kéo góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng chợ ; yêu cầu những chợ thuộc trách nhiệm chi ngân sách Thành phố vào Danh mục góp vốn đầu tư công trung hạn quá trình 2021 – 2025, tham mưu, hướng dẫn thực thi chủ trương và công tác làm việc góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng chợ trên địa phận Thành phố theo pháp luật .
– Tham mưu Ủy Ban Nhân Dân Thành phố phân chia nguồn vốn tương hỗ góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, tái tạo, tăng cấp chợ. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương tham mưu, hướng dẫn về kinh phí đầu tư triển khai Đề án từ nguồn vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản ( nếu có ) và tăng nhanh kêu gọi những nguồn hỗ trợ vốn, xã hội hóa để thực thi Đề án .
– Thực hiện chính sách báo cáo giải trình đinh kỳ và đột xuất theo pháp luật .

6. Sở Tài chính

– Tham mưu, hướng dẫn sử dụng kinh phí đầu tư chi tiếp tục để tái tạo, sửa chữa thay thế chợ theo pháp luật của Trung ương và Thành phố .
– Tham mưu, hướng dẫn những cơ quan, đơn vị chức năng quản trị, sử dụng kinh phí đầu tư triển khai Đề án theo đúng lao lý của pháp lý và Thành phố ( trong đó có việc sử dụng kinh phí đầu tư sửa chữa thay thế, tái tạo, tăng cấp chợ, shopping trang thiết bị ship hàng công tác làm việc bảo vệ ATTP, … ) .
– Thực hiện chính sách báo cáo giải trình định kỳ và đột xuất theo pháp luật .

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và những sở, ngành tương quan, Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai pháp luật pháp lý về đất đai và môi trường tự nhiên trong hoạt động giải trí quản trị, kinh doanh thương mại và khai thác chợ .

8. Sở Nội vụ

– Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương thanh tra rà soát, thống nhất những Tiêu chí khen thưởng tập thể và cá thể có thành tích xuất sắc trong công tác làm việc tổ chức triển khai thực thi Đề án, đề xuất trình Ủy Ban Nhân Dân Thành phố khen thưởng những tập thể, cá thể có thành tích xuất sắc trong việc tiến hành thực thi Đề án .
– Rà soát, tham mưu Ủy Ban Nhân Dân Thành phố chỉ huy những sở, ngành, Q., huyện, thị xã thiết kế xây dựng đề án vị trí việc làm, biên chế trong nghành ATTP nhằm mục đích bảo vệ đủ nguồn lực cung ứng nhu yếu công tác làm việc ATTP trên địa phận Thành phố .
– Thực hiện chính sách báo cáo giải trình định kỳ và đột xuất theo lao lý .

9. Công an thành phố Hà Nội

Chủ trì, phối hợp với những sở, ngành tương quan, Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã chỉ huy, hướng dẫn, kiểm tra công tác làm việc phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ bảo mật an ninh trật tự và giải quyết và xử lý những vi phạm tại chợ theo lao lý pháp lý .

10. Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội

– Chỉ đạo những đội Quản lý thị trường dữ thế chủ động phối hợp với những cơ quan chức năng địa phương triển khai thanh tra, kiểm tra, trấn áp, phòng, chống, giải quyết và xử lý những hành vi kinh doanh thương mại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất tương hỗ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật tư bao gói tiềm ẩn thực phẩm nhập lậu ; sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc nguồn gốc ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ; hành vi vi phạm pháp lý về chất lượng, giám sát, giá, bảo đảm an toàn thực phẩm ; hành vi vi phạm pháp lý về bảo vệ quyền hạn người tiêu dùng và những hành vi gian lận thương mại về thực phẩm theo lao lý pháp lý trên địa phận Thành phố, đặc biệt quan trọng là tại những chợ .
– Là cơ quan thường trực Ban chỉ huy 389 thành phố TP. Hà Nội tích cực phối hợp với những sở, ban, ngành thành viên của Ban chỉ huy 389 Thành phố và cơ quan chức năng của Trung ương, những tỉnh thành tăng cường công tác làm việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống thực phẩm giả lưu thông trên địa phận .
– Tham gia Đoàn liên ngành của Thành phố, phối hợp những Sở, ngành, Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã thực thi thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất so với công tác làm việc bảo vệ ATTP tại chợ .
– Thực hiện chính sách báo cáo giải trình định kỳ và đột xuất theo pháp luật .

11. Cục Hải quan thành phố Hà Nội

– Kiểm tra, giám sát ngặt nghèo việc triển khai thủ tục hải quan so với hoạt động giải trí nhập khẩu thực phẩm thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị theo lao lý .
– Định kỳ hàng tháng, quý cung ứng thông tin về tình hình nhập khẩu thực phẩm tại địa phận quản trị cho Sở Công Thương để theo dõi, bảo vệ cân đối cung và cầu, …

12. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chỉ nhánh thành phố Hà Nội

Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét, hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu Ủy Ban Nhân Dân Thành phố chính sách tương hỗ những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ tiếp cận nguồn vốn vay khuyễn mãi thêm để góp vốn đầu tư trang thiết bị phân phối những điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn pháp luật .

13. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thành phố

Tăng cường cung ứng thông tin, tổ chức triển khai những hoạt động giải trí triển khai thương mại, giao thương mua bán, liên kết với những tỉnh, địa phương có thế mạnh về nông sản thực phẩm đặc trưng, có tên thương hiệu, hướng dẫn địa lý rõ ràng đưa về tiêu thụ tại TP. Hà Nội .

14. Các cơ quan thông tấn báo chí

– Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HN chủ trì, phối hợp với những Sở, ngành, cơ quan chức năng của Thành phố, những cơ quan truyền thông online, đài phát thanh những cấp tuyên truyền và tiếp tục đưa tin về Đề án và hoạt động giải trí của những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm bảo đảm an toàn tại chợ trong những phân mục về ATTP, văn minh thương mại và trật tự đô thị, … của chương trình phát sóng .
– Báo : TP. Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, An ninh Thủ đô và những cơ quan thông tấn báo chí truyền thông trên địa phận Thành phố thiết kế xây dựng nội dung tuyên truyền, tăng cường đưa tin, bài, ảnh, phóng sự về hoạt động giải trí kinh doanh thương mại bảo đảm an toàn thực phẩm tại những chợ trên địa phận, những pháp luật pháp lý và Thành phố tương quan và tình hình tiến hành triển khai Đề án trên địa phận Thành phố ; đa dạng hóa những hình thức tuyên tuyền, phổ cập đến trực tiếp người sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm và người tiêu dùng Thủ đô .

II. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

1. UBND cấp huyện

– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Ủy Ban Nhân Dân Thành phố về việc triển khai Đề án, quản trị hoạt động giải trí những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm tại những chợ trên địa phận bảo vệ những nhu yếu, điều kiện kèm theo lao lý tại Đề án ; phòng ngừa khắc phục sự cố ATTP và tìm hiểu, giải quyết và xử lý thông tin phản ánh về những hành vi vi phạm lao lý của pháp lý về ATTP tại chợ dân số trên địa phận theo phân cấp .
– Chủ động thiết kế xây dựng kế hoạch thực thi Đề án trên địa phận. Chủ động kiến thiết xây dựng kế hoạch kiểm tra tiếp tục, đột xuất công tác làm việc bảo vệ ATTP của những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ .
– Chủ trì, phối hợp với những sở, ngành tổ chức triển khai những lớp tu dưỡng, tập huấn cho những đơn vị chức năng quản trị chợ, những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ những pháp luật của pháp lý về ATTP : kinh doanh thương mại thực phẩm bảo đảm an toàn, rõ nguồn gốc nguồn gốc, bảo vệ những điều kiện kèm theo về cơ sở vật chất, trang biết bị, dụng cụ, con người, …
– Tăng cường thanh tra rà soát, theo dõi và đôn đốc những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ thực thi vừa đủ những thủ tục pháp lý tương quan đến ATTP theo phân công, phân cấp ( Giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo ATTP hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ ATTP hoặc ký cam kết bảo vệ ATTP, tự tập huấn kiến thức và kỹ năng về ATTP, tự công bố mẫu sản phẩm, … ) .
– Chủ trì, phối hợp với những sở, ngành, đơn vị chức năng tương quan triển khai cấp biển nhận diện cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm bảo đảm an toàn cho những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ phân phối nhu yếu theo pháp luật tại mục III phần II Đề án ; Tổng hợp số lượng biển nhận diện gửi về Sở Công Thương để được cấp phép theo pháp luật .
– Chủ trì tổ chức triển khai thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật của pháp lý về ATTP so với những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ theo phân công, phân cấp ; phối hợp những sở, ngành, đơn vị chức năng tương quan kiểm tra việc thực thi những nhu yếu bảo vệ ATTP tại chợ. Xử lý nghiêm hoặc yêu cầu giải quyết và xử lý những trường hợp vi phạm .
– Tham gia Đoàn liên ngành của Thành phố, phối hợp những Sở, ngành, Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã triển khai thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất so với công tác làm việc bảo vệ ATTP tại chợ .
– Chỉ đạo những lực lượng tính năng trên địa phận nhất quyết giải tỏa những điểm kinh doanh thương mại tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, những điểm kinh doanh thương mại tự phát bên ngoài khuôn viên chợ không bảo vệ ATTP, gây mất trật tự bảo đảm an toàn giao thông vận tải, mỹ quan đô thị .
– Thành lập Tổ kiểm tra triển khai việc xét nghiệm, lấy mẫu loại sản phẩm thực phẩm tại những nhà trạm ở cổng chợ .
– Thiết lập số điện thoại cảm ứng đường dây nóng để tiếp đón phản ánh của người tiêu dùng về những trường hợp vi phạm pháp luật của pháp lý về ATTP tại chợ. Sau khi nhận được thông tin, sắp xếp cán bộ xác định thông tin và kiểm tra, giải quyết và xử lý hoặc yêu cầu giải quyết và xử lý theo thẩm quyền .
– Công khai những cơ sở vi phạm lao lý về ATTP tại chợ trên website Q., huyện, thị xã, trong những buổi tuyên truyền, gửi đến Sở tin tức và Truyền thông, những cơ quan thông tấn báo chí truyền thông để công khai minh bạch thoáng đãng đến người dân .
– Bố trí ngân sách hàng năm để thực thi công tác làm việc bảo vệ ATTP trên địa phận cho công tác làm việc thông tin, tuyên truyền, tái tạo cơ sở vật chất, kiến thiết xây dựng nhà trạm, shopping thiết bị và hoạt động giải trí của Tổ kiểm tra ship hàng công tác làm việc kiểm tra, xét nghiệm ATTP tại chợ, …
– Thường xuyên thanh tra rà soát, nhìn nhận nhu yếu góp vốn đầu tư, tái tạo, sửa chữa thay thế, tăng cấp những chợ trên địa phận để lập Kế hoạch, cân đối sắp xếp vốn tiến hành so với những chợ do nhà nước quản trị và đôn đốc đơn vị chức năng quản trị chợ ( vốn ngoài ngân sách ) lập Kế hoạch, triển khai góp vốn đầu tư, tái tạo, thay thế sửa chữa theo pháp luật và chủ trương, kế hoạch của Thành phố, bảo vệ những nhu yếu về ATTP, phòng cháy chữa cháy, văn minh thương mại ….
– Thực hiện chính sách báo cáo giải trình đinh kỳ và đột xuất theo lao lý .

2. UBND cấp xã

– Triển khai triển khai khá đầy đủ, đúng quy trình tiến độ của Đề án ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện về công tác làm việc bảo vệ ATTP tại chợ trên địa phận quản trị .
– Phối hợp những đơn vị chức năng công dụng tổ chức triển khai những lớp tu dưỡng, tập huấn cho những đơn vị chức năng quản trị chợ, những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ về những pháp luật của pháp lý về ATTP : kinh doanh thương mại thực phẩm bảo đảm an toàn, rõ nguồn gốc nguồn gốc, bảo vệ những điều kiện kèm theo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, con người ..
– Tăng cường thanh tra rà soát, theo dõi và đôn đốc những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ triển khai khá đầy đủ những thủ tục pháp lý tương quan đến ATTP theo phân công, phân cấp ( Giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo ATTP hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ ATTP hoặc ký cam kết bảo vệ ATTP, tự tập huấn kiến thức và kỹ năng về ATTP, tự công bố mẫu sản phẩm, … ) .
– Chủ động tổ chức triển khai kiểm tra, trấn áp và giải quyết và xử lý những hành vi vi phạm pháp lý về ATTP tại chợ theo pháp luật. Tham gia Tổ kiểm tra thực thi việc xét nghiệm, lấy mẫu mẫu sản phẩm thực phẩm tại những nhà trạm ở cổng chợ theo chỉ huy của Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện. Chỉ đạo lực lượng tính năng nhất quyết giải tỏa những điểm kinh doanh thương mại tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, những điểm kinh doanh thương mại tự phát bên ngoài khuôn viên chợ không bảo vệ ATTP, gây mất trật tự bảo đảm an toàn giao thông vận tải, mỹ quan đô thị .
– Khi phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật của pháp lý về ATTP cần thông tin công khai minh bạch những cơ sở vi phạm trên loa phóng thanh của địa phương ; gửi đến những cơ quan có thẩm quyền để giải quyết và xử lý và gửi đến những cơ quan thông tấn báo chí truyền thông để công bố thoáng rộng đến người tiêu dùng .
– Thực hiện chính sách báo cáo giải trình định kỳ và đột xuất theo lao lý .

III. CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ

– Đẩy mạnh công tác làm việc tuyên truyền, hoạt động, tổ chức triển khai cho cán bộ nhân viên cấp dưới, hội viên và mái ấm gia đình, nhân dân nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm, nhận thức pháp lý trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, tìm hiểu và khám phá những giải pháp bảo vệ ATTP và gương mẫu triển khai Đề án ; tích cực phối hợp, tương hỗ những cơ quan, đơn vị chức năng tính năng tiến hành thực thi tốt Đề án .
– Tăng cường giám sát, phát hiện, thông tin cho cơ quan chức năng những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm kém chất lượng, không bảo vệ ATTP, .. để kịp thời giải quyết và xử lý, ngăn ngừa .
– Phát huy vai trò của những tổ chức triển khai hội, đoàn thể tại địa phương ( cấp xã / phường, thôn / tổ dân phố ) tăng cường tuyên truyền đến từng cán bộ hội viên, mái ấm gia đình tại địa phương và toàn thể nhân dân nâng cao nhận thức pháp lý trong công tác làm việc bảo vệ ATTP, khám phá về Đề án, tích cực tương hỗ những cơ quan, đơn vị chức năng tính năng triển khai Đề án .

IV. CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CHỢ

– Chấp hành sự chỉ huy của Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện và những cơ quan chức năng thường trực huyện về tiến hành thực thi Đề án ; Hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại kinh doanh thương mại thực phẩm trong chợ thực thi đúng lao lý về vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm .
– Rà soát, sắp xếp, sắp xếp những khu vực kinh doanh thương mại tại chợ phân phối nhu yếu về ATTP và những pháp luật khác có tương quan ; Khi có sự biến hóa sắp xếp, sắp xếp ngành hàng thì phải lập ngay giải pháp kiểm soát và điều chỉnh sắp xếp ngành hàng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt .
– Tăng cường công tác làm việc thông tin, tuyên truyền đến những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ những lao lý của pháp lý về ATTP, những điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn, tiêu chuẩn bảo vệ ATTP, quyền hạn khi tham gia Đề án, những pháp luật khác tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, …
– Xây dựng, phát hành quy định về quản trị bảo vệ bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ. Kiên quyết không cho những hộ, tổ chức triển khai, cá thể vi phạm những pháp luật về ATTP được kinh doanh thương mại trong chợ .
– Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực thi những pháp luật về vệ sinh ATTP và nội quy chợ ; tổ chức triển khai cho những cơ sở ký cam kết thực thi đúng lao lý của pháp lý về vệ sinh ATTP. Khi phát hiện những loại sản phẩm không bảo vệ chất lượng, ATTP, cần thông tin thoáng rộng ngay trên mạng lưới hệ thống loa truyền thanh và những phương tiện đi lại thông tin tại chợ. Khi có nghi vấn thực phẩm có năng lực mất bảo đảm an toàn, cần báo ngay cho những cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét, giải quyết và xử lý .
– Thường xuyên kiểm tra, thanh tra rà soát, theo dõi việc thực thi những thủ tục pháp lý tương quan đến ATTP ( Khám sức khỏe thể chất, tập huấn kiến thức và kỹ năng về ATTP, Giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo ATTP hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ ATTP hoặc ký cam kết bảo vệ ATTP ). Đối với những cơ sở không thực thi hoặc triển khai không vừa đủ, đơn vị chức năng quản trị chợ có nghĩa vụ và trách nhiệm tuyên truyền, hoạt động những cơ sở tráng lệ thực thi theo lao lý của pháp lý về ATTP. Trường hợp những cơ sở cố ý không bảo vệ những điều kiện kèm theo ATTP thì xem xét chấm hết hợp đồng kinh doanh thương mại tại chợ. Đồng thời tổng hợp list để công bố tại bảng tin ở chợ, gửi thông tin đến những cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông để tuyên truyền cho người tiêu dùng nhận ra ; gửi đến những cơ quan có thẩm quyền để giải quyết và xử lý theo pháp luật. Phối hợp với những cơ quan chức năng trong công tác làm việc chuẩn bị sẵn sàng để triển khai cấp biển nhận diện cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm bảo đảm an toàn so với cơ sở cung ứng nhu yếu tại Đề án .
– Yêu cầu những cơ sở kinh doanh thương mại trong chợ cam kết chỉ kinh doanh thương mại thực phẩm rõ nguồn gốc nguồn gốc, bảo vệ chất lượng, có vừa đủ sách vở chứng tỏ nguồn gốc nguồn gốc hoặc sổ sách ghi chép nhật ký hoạt động giải trí mua và bán để thuận tiện cho việc truy xuất nguồn gốc nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa .
– Hàng năm, Ban quản trị chợ / Tổ quản trị chợ lập kế hoạch thay thế sửa chữa, tăng cấp cơ sở vật chất khi có nhu yếu trình cấp có thẩm quyền ; Các doanh nghiệp, hợp tác xã quản trị chợ dữ thế chủ động triển khai tái tạo, tăng cấp, trùng tu chợ bảo vệ cơ sở vật chất tại chợ cung ứng những nhu yếu về ATTP, vệ sinh môi trường tự nhiên, những nhu yếu tại Đề án, …
– Rà soát, sắp xếp 01 vị trí thuận tiện để lắp ráp nhà trạm Giao hàng Tổ kiểm tra thao tác, lấy mẫu xét nghiệm nhanh hàng ngày so với những thực phẩm kinh doanh thương mại tại chợ ; cử đại diện thay mặt tham gia thành viên Tổ kiểm tra .
– Thiết lập số điện thoại cảm ứng đường dây nóng để tiếp đón phản ánh của người tiêu dùng và những cơ sở kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ về những hành vi vi phạm lao lý pháp lý về ATTP. Xác minh thông tin và tổng hợp thông tin gửi Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã để kiểm tra, giải quyết và xử lý theo lao lý .
– Thực hiện chính sách báo cáo giải trình định kỳ và đột xuất theo lao lý .

V. CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THỰC PHẨM TẠI CHỢ

– Nghiêm túc chấp hành pháp luật pháp lý, những lao lý nêu tại Đề án và những pháp luật khác có tương quan trong hoạt động giải trí đầu tư sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ. Cam kết chỉ kinh doanh thương mại thực phẩm rõ nguồn gốc nguồn gốc, bảo vệ chất lượng, có khá đầy đủ sách vở chứng tỏ nguồn gốc nguồn gốc hoặc sổ sách ghi chép nhật ký hoạt động giải trí mua và bán để thuận tiện cho việc truy xuất nguồn gốc nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa và cam kết thực thi vừa đủ những điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn, tiêu chuẩn của Đề án .
– Chấp hành thực thi theo giải pháp sắp xếp, sắp xếp ngành hàng, nội quy chợ được duyệt ; Lập kế hoạch tái tạo cơ sở vật chất, những trang thiết bị ship hàng hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm tại chợ ; sắp xếp người lao động định kỳ khám sức khỏe thể chất ; tập huấn / xác nhận kiến thức và kỹ năng ATTP ; thực thi việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo ATTP hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ ATTP hoặc ký cam kết bảo vệ ATTP ; tham gia những chương trình tương hỗ do Thành phố tổ chức triển khai nhằm mục đích hoàn thành xong, phân phối những điều kiện kèm theo lao lý tại Đề án, …
– Phối hợp với chính quyền sở tại địa phương và những lực lượng tính năng trong công tác làm việc tuyên truyền, kiểm tra, trấn áp, .. công tác làm việc bảo vệ ATTP tại chợ .

Phần IV

KINH PHÍ THỰC HIỆN, CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

1. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai Đề án từ những nguồn vốn :
– Nguồn ngân sách Thành phố theo dự trù ngân sách thực thi trách nhiệm được giao cho những Sở, ban, ngành Thành phố và Ngân sách chi tiêu những cấp phân chia cho công tác làm việc bảo đảm an toàn thực phẩm, công tác làm việc góp vốn đầu tư, tái tạo, tăng cấp chợ hàng năm theo lao lý .
– Nguồn vốn xã hội hóa : gồm vốn của doanh nghiệp, vốn của những hộ kinh doanh thương mại, vốn tín dụng thanh toán và những nguồn vốn hợp pháp khác .
– Nguồn viện trợ, hỗ trợ vốn ( nếu có ) .

Các Sở, ngành, UBND cấp huyện/xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tại Đề án lập dự toán kinh phí hàng năm thực hiện Đề án, gửi Sở Tài chính/cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện tốt Đề án.

2. Chế độ thông tin, báo cáo

Ban Điều hành Đề án ( do Sở Công Thương yêu cầu Ủy Ban Nhân Dân Thành phố quyết định hành động xây dựng ) theo dõi, chỉ huy việc thực thi Đề án ; thành viên Ban Điều hành phải báo cáo giải trình định kỳ hàng tháng ( trước ngày 25 hàng tháng ), quý ( trước ngày 25 tháng cuối quý ), 06 tháng ( trước ngày 25 tháng 6 hàng năm ), năm ( trước ngày 25 tháng 12 hàng năm ) và đột xuất về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo giải trình Ủy Ban Nhân Dân Thành phố tình hình thực thi Đề án ; Phối hợp với những cơ quan tương quan, phát hiện những yếu tố đột xuất, cấp bách phát sinh để kịp thời báo cáo giải trình quản trị Ủy Ban Nhân Dân Thành phố xem xét, quyết định hành động. / .

Viết một bình luận