Dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất Visual 2D, 3D
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Previous slide
Next slide

Sao kê tháng 04/2020 – Sức Mạnh 2000 – Sức Mạnh 2000 – Tin Tức

369 01/04/2020 5099 – 02663 500.000 Sender:01314007.DD:010420.SHGD:10005029.BO:TRAN THI DIEU HUONG.10000SUCMANH2000TRANTHIDIEUHUONG 096xxxx020 370 01/04/2020 5078 – 73577 2.000.000 MBVCB376970961.686668 suc manh 2000 Thuong bui 098xxxx668.CT tu 0031000230582 BUI THI HONG THUONG toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 371 01/04/2020 5078 – 62549 500.000 MBVCB376943630.ung ho chuong trinh.CT tu 0141000022842 MAC THI THU HIEN toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 372 01/04/2020 5078 – 07194 1.095.000 MBVCB376798269.150617 sucManh2000 Phuong 091xxxx017.CT tu 0301000360006 NGUYEN THI HONG PHUONG toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 373 01/04/2020 5225268896 6.300 MOMO15857122061498937 NGUYEN VAN DANH 0962****935 374 01/04/2020 5226678965 730.000 MOMO15857230425219979 TONG HO THI THANH TRUC 0983****454 375 01/04/2020 5227082698 2.000 MOMO15857273463467106 BÙI HOÀNG THÔNG 0961****495 376 01/04/2020 5230434013 40.000 MOMO15857513284627779 HA MINH PHUONG 0903****919 377 02/04/2020 5091 – 32149 365.000 199093.020420.124000.311068 Suc manh 2000 Trang 038xxxx168 378 02/04/2020 5091 – 15634 150.000 247239.020420.114715.250383_sucmanh2000_Le Duy Khue_098xxxx365 379 02/04/2020 5091 – 78292 915.000 657443.020420.100919.060983 SucManh2000 ChungTienDung 096xxxx983 FT20094491847646 380 02/04/2020 5091 – 79895 1.000.000 039630.020420.201946.123465 SUCMANH2000 HOANGYEN- vietartproductions@gmail.com 381 03/04/2020 5099 – 01048 2.000.000 Sender:79307001.DD:030420.SHGD:10004657.BO:NGO HOANG HIEP.IBSUCMANH2000 382 03/04/2020 5091 – 59492 91.250 450476.030420.090957.141495 SucManh2000 vietartproductions@gmail.com 383 03/04/2020 5243745233 60.000 MOMO15858954513367449 PHAM THUY LINH 0902****893 384 03/04/2020 5099 – 01830 150.000 Sender:01201004.DD:030420.SHGD:10002059.BO:LE DUY KHUE.250383_SUCMANH2000_LE DUY KHUE_098xxxx365 385 03/04/2020 5091 – 56031 3.000.000 593955.030420.160323.121091 sucmanh2000 nguyenthiyen.098xxxx885 386 04/04/2020 5091 – 15276 730.000 234187.040420.114836.Le Thi Anh Nguyet chuyen tien 387 04/04/2020 5050 – 63969 2.000.000 IBVCB.0404200707787004.BUI THI HONG THUONG.686668 sucmanh2000 bui thi hong thuong 098xxxx668 388 05/04/2020 5091 – 27014 730.000 075578.040420.235509.123456_SucManh2000_Dung_090xxxx821 389 05/04/2020 5091 – 64809 50.000 667389.050420.155033.185133-Sucmanh2000-gianglequy FT20097361346477 390 05/04/2020 5078 – 16657 3.234.000 MBVCB379231464.CK tien bao hiem : quy xay truong 50%(3tr234) va quy du an duoc day – lap nang luong gio mat troi 50%(3tr234).CT tu 0851000040541 NGUYEN THI LY toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 391 06/04/2020 5091 – 38857 60.000 512337.060420.193036.141517_sucmanh2000_Tranvantuan_093xxxx022 392 06/04/2020 5091 – 38396 100.000 765191.060420.192917.202021 SucManh2000 Tran Quoc Dan 091xxxx975 393 06/04/2020 5091 – 41025 300.000 017175.060420.161342.190220 SucNanh2000 Pham Van Dien 097xxxx145 FT20097322018653 394 06/04/2020 5091 – 05218 200.000 983198.060420.151805.010660 sucmanh 2000 do phong tran 098xxxx297 FT20097351044906 395 06/04/2020 5091 – 46382 2.000.000 929478.060420.132853.ES01 sucmanh2000 Nguyen Mo 086xxxx983 FT20097078426592 396 06/04/2020 5273784223 40.000 MOMO15861732789242546 NGUYEN VAN DANH 0962****935 397 06/04/2020 5265776061 15.000 MOMO15861423211845485 LY KIM NGUON 0918****742 398 06/04/2020 5078 – 61746 1.000.000 MBVCB379340768.gop gach xay truong 093xxxx993.CT tu 0281000338802 SAN PHU BINH toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 399 06/04/2020 5091 – 91240 500.000 792126.060420.040622.Sumo va Mo 098xxxx911 gop gach xay truong FT20097564114702 400 06/04/2020 5091 – 91174 10.000.000 792073.060420.040219.Bong Bi 098xxxx911 gop tien xay truong hoc FT20097239100185 401 07/04/2020 5091 – 71158 1.000.000 211990.070420.135005.520225 Sucmanh2000 K 402 07/04/2020 5078 – 20824 200.000 MBVCB380425324.626262 SucManh2000 Nguyen Thi Hue 098xxxx288.CT tu 0031000336681 NGUYEN THI HUE toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 403 07/04/2020 5097 – 26884 10.000.000 Sender:01204001.DD:070420.SHGD:11231620.BO:TO THI NHUNG.TO THI NHUNG, SDT: 096xxxx663 GOPXAY TRUONG SUCMANH2000 ( DONG GOP 1VAN GACH) 404 07/04/2020 5284449210 120.000 MOMO15862765845402278 NGUYEN HOANG BACH 0945****373 405 08/04/2020 5091 – 07231 730.000 551620.080420.060512.141084 SucManh2000 TrangPO 0912xxxx84 FT20099921615016 406 08/04/2020 5099 – 02297 500.000 Sender:01314007.DD:080420.SHGD:10000724.BO:TRAN THI DIEU HUONG.10000SUCMANH2000TRANTHIDIEUHUONG0962111020 407 08/04/2020 5292012266 730.000 MOMO15863545117538953 NGUYỄN THU HẰNG 0977****030 408 09/04/2020 5294775035 20.000 MOMO15863982626914597 CHU NGOC HUONG 0974****996 409 10/04/2020 5091 – 48398 730.000 279251.090420.235824.201169 + SucManh2000 + Yen Nhi 097xxxx141 410 10/04/2020 5091 – 60512 1.095.000 148623.100420.062809.Ung ho chuong trinh Suc Manh 2000 411 10/04/2020 5101 – 04466 100.000 Sender:01310012.DD:100420.SHGD:10003744.BO:NHAM KHANH LINH.200194SUCMANH2000NHAM KHANH LINHSDT 034xxxx253 412 10/04/2020 5091 – 29663 1.825.000 624745.100420.135623.150769 sucmanh 2000 lethiquynhhuong 091xxxx488 413 10/04/2020 5091 – 67467 730.000 513094.100420.173304.230692-sucmanh2000-nguyenthiyen-096xxxx891 FT20101897968260 414 10/04/2020 5091 – 40643 1.000.000 011608.100420.200157.btv minh trang VTV sucmanh2000 415 10/04/2020 5091 – 44448 500.000 580361.100420.201029.Ung ho sucmanh 2000 FT20102331747809 416 10/04/2020 5307894134 730.000 MOMO15865161158951437 NGUYEN NGOC DUC 0865****586 417 11/04/2020 5091 – 18109 1.095.000 742059.110420.112303.Ck sucmanh2000 khanhngavugmail.com 123654 FT20102157970530 418 11/04/2020 5315195972 730.000 MOMO15865809477087654 DƯƠNG YU 0909****172 419 11/04/2020 5315535813 42.000 MOMO15865841294977859 DINH THI THUY DUONG 0983****213 420 11/04/2020 5091 – 03127 200.000 714698.110420.150632.200411000024774 621820sucmanh2000 diep 0967658xxxx532 ZP5M8N97NC85 421 11/04/2020 5078 – 32140 300.000 MBVCB383193238.gop gach xay truong.CT tu 0071001076507 NGO THUY DUONG toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 422 11/04/2020 5317030841 120.000 MOMO15865957519515387 KHUC THI THUY DUONG 0981****696 423 11/04/2020 5317588611 1.000 MOMO15866000212478562 VU VIET KIEN 0972****523 424 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 425 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 426 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 427 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 428 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 429 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 430 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 431 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 432 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 433 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 434 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 435 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 436 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 437 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 438 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 439 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 440 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 441 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 442 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 443 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 444 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 445 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 446 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 447 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 448 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 449 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 450 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 451 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 452 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 453 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 454 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 455 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 456 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 457 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 458 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 459 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 460 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 461 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 462 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 463 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 464 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 465 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 466 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 467 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 468 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 469 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 470 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 471 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 472 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 473 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 474 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 475 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 476 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 477 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 478 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 479 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 480 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 481 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 482 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 483 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 484 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 485 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 486 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 487 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 488 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 489 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 490 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 491 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 492 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 493 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 494 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 495 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 496 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 497 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 498 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 499 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 500 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 501 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 502 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 503 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 504 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 505 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 506 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 507 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 508 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 509 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 510 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 511 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 512 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 513 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 514 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 515 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 516 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 517 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 518 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 519 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 520 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 521 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 522 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 523 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 524 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 525 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 526 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 527 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 528 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 529 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 530 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 531 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 532 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 533 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 534 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 535 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 536 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 537 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 538 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 539 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 540 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 541 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 542 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 543 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 544 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 545 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 546 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 547 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 548 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 549 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 550 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 551 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 552 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 553 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 554 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 555 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 556 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 557 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 558 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 559 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 560 11/04/2020 5050 – 00817 730.000 IBVCB.1104200890163001.NGUYEN DUC VIEN.Ht ck gop gach xay truong so 59 – Sucmanh 2000 – Hua Sin – Gửi 100 triệu thay 137 người 561 11/04/2020 5091 – 36292 90.000 945948.110420.205650.Suc manh 2000 – nhan – 098xxxx351 FT20104098020850 562 11/04/2020 5091 – 47405 720.000 477141.110420.213614.IBFT 361971 sucmanh2000 Mai 098xxxx368 563 11/04/2020 5091 – 45551 730.000 191405.110420.212849.730000 suc manh 2000 huekim77 564 11/04/2020 5091 – 45126 500.000 097380.110420.212712.Ung ho du an suc manh 2000 565 11/04/2020 5091 – 43935 730.000 097137.110420.212316.ung ho chuong trinh du an suc manh 2000 566 11/04/2020 5091 – 43802 730.000 449385.110420.211828.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0711000280294 666666 567 11/04/2020 5091 – 53854 60.000 099376.110420.220139.080317 Suc Manh 2000 Do Tuan Anh 098xxxx487 568 11/04/2020 5091 – 52026 730.000 098989.110420.215425.777777 SucManh2000 Trang 569 11/04/2020 5091 – 49527 150.000 958865.110420.214442.150880 SucManh2000 NguyenHongVan 098xxxx596 FT20104470826735 570 11/04/2020 5091 – 47805 100.000 098024.110420.213722.369997 sucmanh2000 Le Hoang Khanh An bankka2002 571 11/04/2020 5091 – 57518 200.000 709791.110420.221910.300598 SucManh2000 HoangThiThuNga 090xxxx819 572 11/04/2020 5078 – 31378 3.000.000 MBVCB383440798.123123 sm2000 / Thich chieu Tang T42020.CT tu 0491000119344 DAO THIEN TRI toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 573 11/04/2020 5319602960 5.000 MOMO15866146878472399 DO HA THUONG 0932****394 574 11/04/2020 5319606689 30.000 MOMO15866152251462992 DO HA THUONG 0932****394 575 11/04/2020 5319981934 35.000 MOMO15866174921647021
HOANG TUAN KIET 0903****895 576 11/04/2020 5320182141 730.000 MOMO15866196530857608 NGUYEN THI HOANG YEN 0986****209 577 12/04/2020 5091 – 59376 730.000 968407.110420.222906.238376 SucManh2000 Phuong 098xxxx181 FT20104507072940 578 12/04/2020 5091 – 58976 60.000 055943.110420.222703.123123 SUCMANH2000 TUYET vietartproductions@gmail.com:27:04 055943 579 2020-04-12 5091 – 97524 360.000 205251.120420.084647.211082_sucmanh2000_ DO THI PHUONG LIEU_098xxxx666_ CHUYEN TIEN QUY 1+ Quy 2 580 12/04/2020 5091 – 85343 20.000 301585.120420.072214.011074SucManh2000haduydohanhthuy 581 12/04/2020 5078 – 45555 1.095.000 MBVCB383474641.120893 + sucmanh2000 + Bui Ngoc Phuong Vy 098xxxx333.CT tu 0151000560677 BUI NGOC PHUONG VY toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 582 12/04/2020 5091 – 41978 60.000 043776.120420.112002.999999 suc manh 2000 nguyen hoai phuong FT20104997684449 583 12/04/2020 5324328165 20.000 MOMO15866758486479017 NGUYEN THI NGAN
0963****869 584 12/04/2020 5324632092 60.000 MOMO15866773747938356 Yen Hoang 0973****534 585 12/04/2020 5078 – 60010 3.000.000 MBVCB383764734.thich chieu tang ct Nuoi Em.CT tu 0491000119344 DAO THIEN TRI toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 586 12/04/2020 5078 – 24431 215.000 MBVCB383675288.Sun Thoan ck ct nuoi em + 2k. 4.2020.CT tu 0351000907739 TRAN THI THOAN toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 587 12/04/2020 5091 – 87206 100.000 178261.120420.194244.Sucmanh2000 FT20104073776770 588 12/04/2020 5091 – 85594 50.000 176750.120420.193659.185133-Sucmanh2000-gianglequy FT20104510019060 589 12/04/2020 5091 – 87892 100.000 689901.120420.194516.Unghotree 590 12/04/2020 5091 – 87707 730.000 178727.120420.194429.Sucmanh2000 LUONG THI THU MINH 0973663756 FT20104003549601 591 12/04/2020 5091 – 88166 730.000 179179.120420.194604.151987sucmanh2000tranchi1812 FT20104400591011 592 12/04/2020 5091 – 88031 100.000 179060.120420.194533.Suc manh 2000-Luu Thi Hong-0969258761 FT20104025081109 593 12/04/2020 5078 – 98729 1.000.000 MBVCB383867348.cho minh ho tro mot chut xiu den CT cua ban.CT tu 0251001997254 LE MANH TIEN toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 594 12/04/2020 5091 – 90331 1.000.000 410674.120420.195246.Sucmanh2000 TRAN THI MINH0983161170 595 12/04/2020 5091 – 90092 60.000 146951.120420.195217.280898 suc manh 2000 Nguyen Hai Anh 032xxxx185 596 12/04/2020 5091 – 89778 200.000 603525.120420.195141.Luong Hai ung ho xay trg. Cam on. 597 12/04/2020 5091 – 89489 180.000 180440.120420.195030.123456 SucManh2000 TRAN THUY HANH 098xxxx806 FT20104515670909 598 12/04/2020 5091 – 89346 730.000 180292.120420.194958.730000 suc manh 2000 Nguyen 090xxxx454 FT20104025000267 599 12/04/2020 5091 – 89053 730.000 253406.120420.194916.225995 suc manh 2000 nguyen duy nghi ngduynghigmail.com 600 12/04/2020 5078 – 98832 100.000 MBVCB383867509.sucmanh2000_cao vietartproductions@gmail.com tu 0011004138619 CAO THI YEN toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 601 12/04/2020 5091 – 88970 100.000 179954.120420.194856.Minh xin gop 1 chut tam long xay truong cho cac em. Cam on ban rat nhieu. FT20104903071546 602 12/04/2020 5091 – 88911 730.000 179879.120420.194839.098574 Sucmanh2000 Le Huong lehuongxp FT20104074431421 603 12/04/2020 5091 – 92043 1.095.000 509171.120420.195916.801108 Vu Quang Chi 604 12/04/2020 5091 – 93326 1.095.000 837256.120420.200310.261959 sucmanh2000 nguyen thi kim anh 0962501xxxx014 605 12/04/2020 5091 – 98093 500.000 424319.120420.201902.042020 HOANG Hoa Trung sucmanh2000 Nguyen Thi Nguyet 083xxxx456 606 12/04/2020 5091 – 94454 1.000.000 185027.120420.200731.123456 SucManh2000 Vu Bich Hang 090xxxx914 FT20104010834899 607 12/04/2020 5091 – 99683 100.000 426904.120420.202438.ung ho du an SM3 nha KQD so 01 608 12/04/2020 5091 – 06508 3.650.000 779253.120420.204941.751980 SucManh2000 Nguyen Thi Lieu 090xxxx780 609 12/04/2020 5091 – 15136 300.000 204779.120420.212333.Ung ho suc manh 2000. Thanks FT20104012466322 610 12/04/2020 5091 – 14734 365.000 419446.120420.212249.201090 sucmanh2000 096xxxx320 611 12/04/2020 5091 – 06650 100.000 485576.120420.204536.Vietcombank 0711000280294 PHAM ANH THAO chuyen khoan 612 12/04/2020 5091 – 21316 730.000 210847.120420.215009.240807 sucmanh2000 Nguyen Thi Giang 0962079166 FT20104931305608 613 12/04/2020 5091 – 31586 730.000 437014.120420.224923.120420 sucmanh2000 thuy …291 614 12/04/2020 5091 – 22945 200.000 462614.120420.215747.19851979 suc manh 2000 Do Huong Thao 094xxxx485 thaoxxxx85 gmail com 615 12/04/2020 5078 – 24008 1.100.000 MBVCB383934502.060612- Bach Thi Nga – 090xxxx241.CT tu 0071002971279 BACH THI NGA toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 616 12/04/2020 5326801323 20.000 MOMO15866951651492024 VO SON TUNG 0969****162 617 12/04/2020 5326801471 210.000 MOMO15866951971748760 LUU HAI THANH 0948****566 618 12/04/2020 5326735784 200.000 MOMO15866952901572608 HA MINH NHAN 0908****898 619 12/04/2020 5326804394 1.100.000 MOMO15866955009004929 TRAN NGO TUAN VU TRAN 0901****890 620 12/04/2020 5326909109 100.000 MOMO15866957217059640
NGUYỄN THỊ THU VÂN 0971****322 621 12/04/2020 5326914190 730.000 MOMO15866963430859503 Nguyễn Thành Long 0169****818 622 12/04/2020 5327316069 100.000 MOMO15866991622030283 TRAN THANH HIEN 0165****458 623 12/04/2020 5327608729 100.000 MOMO15867000278095967 NGUYEN THI THU HANG 0948****155 624 12/04/2020 5328392860 100.000 MOMO15867076081458480 DO MINH HAI 0989****464 625 12/04/2020 0989****464 9.000 MOMO15867036720558739 LE QUOC VIET 0968****051 626 12/04/2020 5078 – 36130 200.000 MBVCB383963506.170818_sucmanh2000_HoHop_096xxxx566/hophovan.CT tu 0951000815566 HO VAN HOP toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 627 13/04/2020 5091 – 39445 730.000 158115.130420.001919.280318 Sucmanh2000 Nguyen Ngoc Quy 094xxxx999 628 13/04/2020 5091 – 60323 34.000.000 272353.130420.081230.123123 Thich chieu Tang sm2000 629 13/04/2020 5091 – 61096 150.000 478515.130420.081536.123999 SucManh2000 Tony 096xxxx966 630 13/04/2020 5091 – 66796 450.000 051927.130420.083515.101048 Sucmanh2000 Nguyen Ba Duong 631 13/04/2020 5099 – 01454 62.000 Sender:79604002.DD:130420.SHGD:10000713.BO:TRAN VAN HAU.240690 SUCMANH2000 TRANVANHAU 0979CHARGEDETAILS OUR 632 13/04/2020 5099 – 01369 150.000 Sender:01201003.DD:130420.SHGD:10002208.BO:NGUYEN THI THUY LINH.030399 SUCMANH2000 NGUYENTHI THUY LINH/098xxxx989 633 13/04/2020 5050 – 00467 200.000 IBVCB.1304200584013002.NGUYEN THI CAM VAN.031183_sucmanh2000_Nguyen Cam vietartproductions@gmail.com 634 13/04/2020 5078 – 66242 1.825.000 MBVCB384043121.261280 suc manh 2000. nguyen thi bich hue. 0912304xxxx764. vietartproductions@gmail.com tu 1031000006679 NGUYEN THI BICH HUE toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 635 13/04/2020 5091 – 04244 400.000 423844.130420.095649.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0711000280294 140293_SucManh2000- Dinh Thi Thiet-thietmtc 636 13/04/2020 5099 – 01458 100.000 Sender:01202021.DD:130420.SHGD:10001228.BO:LE NGUYEN KY.995220041352626 CHUYEN TIEN 637 13/04/2020 5091 – 35556 730.000 578. 847. 130. 420. 105. 854. 111980 638 13/04/2020 5091 – 23759 730.000 158951.130420.103631.160676 sucmanh2000 DoVanQuynh 096xxxx688 639 13/04/2020 5091 – 12886 730.000 293102.130420.101726.280688. Sucmanh2000 .bui thi thu ha.098xxxx688 FT20104008412055 640 13/04/2020 5101 – 09529 200.000 Sender:01310005.DD:130420.SHGD:10015324.BO:AN HUONG GIANG.SUCMANH2000 641 13/04/2020 5176 – 88610 730.000 VCBPAY384214921.270485Sucmanh2000HuyenTrang0914207659.PHAM THI HUYEN TRANG CT den HOANG HOA TRUNG.0711000280294 642 13/04/2020 5091 – 73324 200.000 619739.130420.121359.ChiMinh Nick RoseRose ung ho 643 13/04/2020 5099 – 02865 300.000 Sender:79201001.DD:130420.SHGD:10004559.BO:NGUYEN THI THU THUY.542412 SUCMANH2000 NGUYEN THUY 091xxxx798 644 13/04/2020 5091 – 44528 730.000 529511.130420.111505.888888_sucmanh2000_Nhi_ 098xxxx632 645 13/04/2020 5091 – 86205 100.000 275738.130420.124806.NGUYEN THE PHUONG CHUYEN KHOAN HOANG HOA TRUNG 646 13/04/2020 5078 – 40350 1.825.000 MBVCB384234109.042020_SucManh2000_LeThuyLinh_098xxxx939.CT tu 0021000758009 LE THUY LINH toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 647 13/04/2020 5078 – 35885 1.000.000 MBVCB384223083.UH nhom tinh nguyen Niem Tin.CT tu 0501000146126 DANG THI PHUONG THAO toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 648 13/04/2020 5050 – 27078 1.100.000 IBVCB.1304200298229001.NGUYEN THI SAY. 649 13/04/2020 5050 – 30432 350.000 IBVCB.1304200774539005.HOANG MANH HUNG.666777_SUCMANH2000_097xxxx468 650 13/04/2020 5091 – 07825 1.095.000 656214.130420.134408.131190 SucManh2000 Thuy.097xxxx916 651 13/04/2020 5078 – 56272 2.000.000 MBVCB384272315.sucmanh2000.CT tu 0011001057071 NGUYEN QUANG HUNG toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 652 13/04/2020 5091 – 99408 730.000 370556.130420.132348.020995 nong tien dat 085xxxx69 FT20104269709040 653 13/04/2020 5101 – 25757 730.000 Sender:79310001.DD:130420.SHGD:10025622.BO:NGO THI NGA.DU AN CHA NOI 2, NGO THI NGA, TP DANANG, TEL 093xxxx159 654 13/04/2020 5330279903 14.000 MOMO15867428650708644 CHU NGOC HUONG 0974****996 655 13/04/2020 5330491818 60.000 MOMO15867448099210606 TRAN QUOC NAM 0938****305 656 13/04/2020 5330598464 450.000 MOMO15867451815568093 LUONG THANH DUONG 0988****214 657 13/04/2020 5330494337 155.000 MOMO15867452032755486 LE SY QUOC KHANH 0933****989 658 13/04/2020 5331332354 15.000 MOMO15867511461897859 LY KIM NGUON 0918****742 659 13/04/2020 5332127385 5.000 MOMO15867573554625679 NGUYEN THI NGOC ANH 0918****718 660 13/04/2020 5091 – 72095 150.000 880515.130420.153842.276057-SucManh2000- 090xxxx855 FT20104430594423 661 13/04/2020 5099 – 04484 730.000 Sender:79307001.DD:130420.SHGD:10014513.BO:NGO HOANG HIEP.IB251067 SUCMANH2000 vietartproductions@gmail.com 662 13/04/2020 5091 – 77044 730.000 731304.130420.154624.240481 Suc manh 2000 Hoang Thi Thi 663 13/04/2020 5050 – 47582 730.000 IBVCB.1304200340107001.NGUYEN THU THUY.251086 SucManh2000 Nguyen Thu Thuy 094xxxx938 664 13/04/2020 5091 – 64626 300.000 579514.130420.182724.012356 sucmanh2000 do thi huong lan 097xxxx869 665 13/04/2020 5333515799 60.000 MOMO15867663087434995
TA QUANG MINH 0168****000 666 13/04/2020 5091 – 94532 462.970 542298.130420.195228.651715 sucmanh2000 chandtq gmail FT20104333800378 667 13/04/2020 5099 – 01053 1.000.000 Sender:79307001.DD:130420.SHGD:10006512.BO:NGUYEN THI CAO LIEN.IBXAY TRUONG, SUC MANH 2000, NGUYEN CAO LIEN 037xxxx846 668 14/04/2020 5050 – 99659 5.000.000 IBVCB.1404200862939001.NGUYEN DONG HA.CONG TY SHAHA VIET NAM UNG HO CHUONG TRINH tham gia dong gop xay truong 669 14/04/2020 5091 – 02238 1.000.000 645626.140420.092414.MinhLoan ung ho du an xay truong FT20105732044386 670 14/04/2020 5091 – 31705 730.000 148984.140420.102423.Sucmanh2000 ma 140420 671 14/04/2020 5091 – 58033 1.100.000 107631.140420.111523.162626 SucManh2000 Yen 672 14/04/2020 5091 – 79610 1.095.000 285930.140420.115816.Vietcombank 0711000280294 180917 sucmanh2000 luongthuy 097xxxx091 673 14/04/2020 5339889701 730.000 MOMO15868344850040489 NGUYEN NGOC THUY 0902****186 674 14/04/2020 5091 – 33734 730.000 949246.140420.221028.151089 suc manh 2000 Bui Thi Thuy Linh 090xxxx860 FT20106328233709 675 14/04/2020 5091 – 33162 730.000 948715.140420.220751.Sucmanh2000 tran thi phuong 098xxxx688 vietartproductions@gmail.com FT20106445016797 676 14/04/2020 5091 – 24944 200.000 371951.140420.213629.08082702 SucManh2000 Pham Thi Ngoc 097xxxx292 677 14/04/2020 5106 – 09416 1.103.000 HOST 2 HOST.XOOM;BDVCB;XC5NYGHM;TRUNG HOA HOANG ;1103000.0000 VND;140420; 678 14/04/2020 5050 – 59252 360.000 IBVCB.1404200768585001.LE HONG NHUNG.360000 suc manh 2000,le hong nhung 098xxxx727 679 14/04/2020 5091 – 33212 1.000.000 036125.140420.172018.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0711000280294 230860Sucmanh2000NguyenThiHoa0904xxx681 680 14/04/2020 5050 – 45763 60.000 IBVCB.1404200453387001.CAO THI LAN ANH.120218_SucManh2000_Cao Thi Lan Anh_098xxxx292 681 14/04/2020 5091 – 05449 730.000 323091.140420.163109.290991 suc manh 2000 dang minh thu 682 14/04/2020 5091 – 92135 62.000 317682.140420.160848.140320sucmanh2000nhung 097xxxx886 683 14/04/2020 5091 – 46172 100.000 333691.140420.144535.123581 sucmanh2000 hieunguyen vietartproductions@gmail.com com 684 14/04/2020 5078 – 44966 730.000 MBVCB385005546.150402 SucManh2000 vietartproductions@gmail.com tu 0071000986057 TRAN THI THU HA toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 685 14/04/2020 5091 – 04975 4.000.000 739069.140420.131329.888999 sucmanh2000 thao 091xxxx888 FT20105070014697 686 14/04/2020 5091 – 97565 400.000 226949.140420.125159.200020 Sucmanh2000 Pham Huong Giang 090xxxx980 687 15/04/2020 5091 – 36828 1.500.000 757806.140420.222414.150420_SucManh2000_093xxxx580_VCB HaNoi 688 15/04/2020 5091 – 30932 1.825.000 038945.150420.102341.271112 SucManh2000 090xxxx451 FT20106005406506 689 15/04/2020 5101 – 10638 730.000 Sender:79310001.DD:150420.SHGD:10004053.BO:TRAN THI QUYEN.820612 SUCMANH2000 C QUYEN 094xxxx288 BEPQUANGVINH 690 15/04/2020 5099 – 01646 500.000 Sender:01314007.DD:150420.SHGD:10000679.BO:TRAN THI DIEU HUONG.10000SUCMANH2000TRANTHIDIEUHUONG 096xxxx020 691 15/04/2020 5101 – 07849 500.000 Sender:01604001.DD:150420.SHGD:10000288.BO:LE NGUYEN THUY ANH THU.SUC MANH 2000 SCB 0903XXXX 105 CHARGEDETAILS OUR 692 15/04/2020 5101 – 07001 730.000 Sender:01310005.DD:150420.SHGD:10004830.BO:NGUYEN THI HONG HAI.124213SUCMANH200NGUYENHONGHAI. 085xxxx223 693 15/04/2020 5101 – 05893 730.000 Sender:01310005.DD:150420.SHGD:10005477.BO:TRAN MANH DUC.150418 SUCMANH2000 TRAN HA MY 091xxxx331 694 15/04/2020 5347851870 200.000 MOMO15869139018155157 TRAN XUAN VINH 0942****288 695 15/04/2020 5348088307 730.000 MOMO15869170375206445 TRẦN THU TRANG 0168****094 696 15/04/2020 5348308397 500.000 MOMO15869185628112614 NGUYỄN MẠNH LỰC 0988****897 697 15/04/2020 5348561857 1.000 MOMO15869191435888538 HOANG VU BAO 0919****360 698 15/04/2020 5091 – 09267 365.000 187228.150420.131922.529317 SucManh2000 Nguyen Thi Huong 090xxxx550 699 15/04/2020 5091 – 45935 72.000 144813.150420.143735.111999 sucmanh2000 luuvanhieu FT20106409058673 700 15/04/2020 5091 – 91822 730.000 418096. 150420. 155355. 231083 701 15/04/2020 5101 – 28689 2.000.000 Sender:01352002.DD:150420.SHGD:10000753.BO:NGUYEN NGOC HOA.SUCMANH2000 NGUYEN HOA 090xxxx668 702 15/04/2020 5091 – 28210 1.000.000 782859.150420.165347.Sucmanh5000/Bui Minh Phuong/ 090xxxx834 703 15/04/2020 5091 – 23280 200.000 216611.150420.164535.016756sucmanh2000 levantuanletuanxxxx1997 FT20106811970848 704 15/04/2020 5078 – 34623 1.825.000 MBVCB385978311.250419_Sucmanh2000_Nguyen vietartproductions@gmail.com tu 0461000416893 NGUYEN THANH HAI toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 705 15/04/2020 5091 – 73930 730.000 352358.150420.233836.250480 sucmanh2000 NgoMai 094xxxx866 FT20107400228707 706 15/04/2020 5091 – 65300 200.000 343453.150420.223548.181285 sucmanh2000 vo thi tuyet minh FT20107274230506 707 15/04/2020 5355010510 800.000 MOMO15869635962685864 Lee Ah 0974****235 708 15/04/2020 5351176115 200.000 MOMO15869388818336279
NGUYEN TRAN MINH CHAU 0919****198 709 15/04/2020 5349913409 60.000 MOMO15869285127159634 NGUYEN QUANG ANH 0125****968 710 15/04/2020 5350540420 730.000 MOMO15869331717092563 Nguyễn Vân Trang 0963****894 711 16/04/2020 0052 – 00041 360.000 140980 SUC MANH 2000 VU THI QUYEN. SDT: 093xxxx39 712 16/04/2020 5091 – 20467 730.000 893110.160420.085737.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0711000280294 290791 sucmanh2000 huyen 713 16/04/2020 5101 – 03805 1.095.000 Sender:01310005.DD:160420.SHGD:10006240.BO:DINH THE HUNG.191191 SUCMANH2000 DINH THE HUNG 077xxxx139 714 16/04/2020 5101 – 02691 500.000 Sender:01311003.DD:160420.SHGD:10000317.BO:HO NGOC TRAM.080877 SUCMANH2000 LETHICAMTU 098xxxx388/NGOCxxxx301120 GMAIL.COM 715 16/04/2020 5091 – 87465 1.095.000 366946.160420.061552.180993 sucmanh2000 Bao Anh 098xxxx252 FT20107043933549 716 16/04/2020 5050 – 68360 1.825.000 IBVCB.1504200433773001.DINH THI HA.030392-SucManh2000-DinhThiHa-035xxxx392 717 16/04/2020 5358219981 730.000 MOMO15870046267219809NGUYEN THI HUYEN TRANG 0908****850 718 16/04/2020 5358207315 100.000 MOMO15870052278127152 NGUYEN MANH HA 0988****024 719 16/04/2020 5358629817 15.000 MOMO15870072692670645 TẠ TÚ VÂN 0122****203 720 16/04/2020 5358623346 21.000 MOMO15870075310578560 TẠ TÚ VÂN 0122****203 721 16/04/2020 5091 – 75241 200.000 784410.160420.215610.151084 sucmanh2000 nguyen thi thao 090xxxx466 722 16/04/2020 5078 – 83524 1.095.000 MBVCB386932376.040206+ suc manh 2000 +Vu Van Chinh+097xxxx986.CT tu 1012671259 VU VAN CHINH toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 723 16/04/2020 5091 – 41117 1.700.000 176865.160420.201201.Le Van Viet 036xxxx945 sucmanh2000 724 16/04/2020 5091 – 36597 730.000 677393.160420.200037.260965, Vo Thi Luu Bich- voxxxxichyahoo.com.vn FT20107241690549 725 16/04/2020 5091 – 74300 60.000 548870.160420.172505.020991 sucmanh2000 hoale 094xxxx529 726 16/04/2020 5091 – 48857 730.000 530995.160420.163849.123456 SucManh2000 Hang 093xxxx700 727 16/04/2020 5091 – 44201 350.000 649606.160420.163126.123456 Sucmanh2000 NguyenThuHa 728 16/04/2020 5091 – 09713 1.000.000 285535.160420.153620.Kieu Thi Kim Tuyen chuyen tien xay truong cho hoc sinh mien nui 729 16/04/2020 5091 – 01580 730.000 635365.160420.152019.271291 sucmanh2000 Tong Mi Dung 730 16/04/2020 5091 – 83273 730.000 235233.160420.144827.Suc manh 2000 pham ha 731 16/04/2020 5091 – 47574 150.000 306701.160420.133500.200312 suc manh 2000 Nguyen thi Thu Huyen 098xxxx545 732 16/04/2020 5101 – 13859 60.000 Sender:01310001.DD:160420.SHGD:10015712.BO:NGUYEN THI KIM KHANH.666666SUCMANH2000NGUYEN THI KIM KHANH 733 16/04/2020 5078 – 00991 400.000 MBVCB386458125.Nguyen Hoang Viet/ 0978952522.CT tu 0011004051867 NGUYEN HOANG VIET toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 734 16/04/2020 5091 – 80020 100.000 441869.160420.105657.123456-sucmanh2000-Mai FT20107990577717 735 16/04/2020 5363000150 50.000 MOMO15870383718591807 Đặng Văn Thanh 0165****439 736 17/04/2020 5078 – 56855 730.000 MBVCB387123940. sucmanh2000 + nguyen thi thu hoa/038xxxx832.CT tu 0351001174188 NGUYEN THI HAN toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 737 17/04/2020 5091 – 59440 730.000 095015.170420.095015.Sucmanh2000 Pham Thu Lan Huong 098xxxx396 738 17/04/2020 5078 – 24361 730.000 MBVCB387034671.260888 + sucmanh2000 + tran van linh(nakamura education).CT tu 0011004262943 TRAN THI LAN toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 739 17/04/2020 5091 – 96013 100.000 389560.170420.001558.5365901768 Chuyen qua MoMo 112233SucManh2000 vietartproductions@gmail.com 740 17/04/2020 5365911999 1.095.000 MOMO15870601729148609 NGUYỄN BẢO ANH 0165****328 741 17/04/2020 5091 – 89130 500.000 036803.170420.220609.270320 sucmanh2000 Lai Thi Thanh Thanh 098xxxx596 742 17/04/2020 5078 – 70097 5.000 MBVCB387673922.sucmanh2000_thanhhang_096xxxx990.CT tu 0021000319317 NGUYEN THANH HANG toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 743 17/04/2020 5091 – 73879 730.000 071201.170420.211035.sucmanh2000 bui huong 091xxxx853 FT20109320727847 744 17/04/2020 5091 – 69814 65.000 890576.170420.205910.123457sucmanh2000. 090xxxx497 745 17/04/2020 5078 – 05620 1.000.000 MBVCB387509278.Gop quy xay truong hoc cho tre em vung cao.CT tu 0141000090752 TRAN THI HONG toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 746 17/04/2020 5091 – 92863 180.000 291488.170420.144301.SucManh2000_LE THUY HUYEN_091xxxx139 minh xin phep gui 3 thang truoc. 3thang sau vui long nhac minh 747 17/04/2020 5050 – 05728 1.000.000 IBVCB.1704200623877001.NGUYEN HAI YEN.Sm2000 pham quynh trang 748 17/04/2020 5091 – 39290 360.000 970734.170420.123732.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0711000280294 121081sucmanh2000NguyenTanNhut0912xxx009 749 17/04/2020 5372011444 60.000 MOMO15871220246641030
VAN THI THAO 0944****631 750 17/04/2020 5091 – 81688 300.000 078738.170420.213704.Ck FT20109334429936 751 18/04/2020 5078 – 81731 200.000 MBVCB387701211.Cam on em va du an 2000. 5ting!!!.CT tu 0011001536498 DUONG THI LIEN toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 752 18/04/2020 5091 – 42194 1.095.000 983201.180420.085030.sucmanh2000 753 18/04/2020 5091 – 66582 300.000 121300.180420.095114.SucManh2000 Buithithuy 098xxxx150 754 18/04/2020 5078 – 62132 1.825.000 MBVCB387904930.sucmanh2000 Tran Vu Quan 093xxxx369.CT tu 0611001577562 TRAN VU QUAN toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 755 18/04/2020 5091 – 59826 1.000.000 115022.180420.135450.Le Thi Quyen sdt 097xxxx152 nuoi em 700, xay truong du an 2000 la 1 trieu 756 18/04/2020 5050 – 89042 4.000.000 IBVCB.1804200199993001.PHAN THI PHUONG HUYEN.03 08_sucmanh2000_phan huyen_098xxxx466 757 18/04/2020 5382387680 2.000 MOMO15872219271764048 BUI NHU YEN TAM 0908****883 758 19/04/2020 5078 – 15063 5.000 MBVCB388283434.sucmanh2000.CT tu 0021000319317 NGUYEN THANH HANG toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 759 19/04/2020 5091 – 77728 1.825.000 247130.190420.090602.suc manh 2000_do phuong_093xxxx080_phuongdt.kthduongdt.kthd 760 19/04/2020 5385104340 100.000 MOMO15872642329135758 TRAN THANH HIEN
0165****458 761 19/04/2020 5387009237 100.000 MOMO15872796058745744 LUONG HUONG LY 0966****796 762 19/04/2020 5387991930 20.000 MOMO15872887138949961 Nguyễn Đức Hiếu 0941****695 763 19/04/2020 5091 – 59223 300.000 458842.190420.135430.281087 Sucmanh2000 Tran Kim Phuong 764 19/04/2020 5389732630 14.000 MOMO15873030027504905 CHU NGOC HUONG 0974****996 765 19/04/2020 5390001316 2.000 MOMO15873043368602553
BUI NHU YEN TAM 0908****883 766 20/04/2020 5091 – 04782 20.000 342292.190420.223139.011074SucManh2000Thuy 090xxxx658 767 20/04/2020 5091 – 02707 180.000 661083.190420.221932.Sucmanh2000 dohuong 096xxxx861 FT20111046742762 768 20/04/2020 5101 – 01705 60.000 Sender:79502001.DD:200420.SHGD:10000083.BO:VU MANH TUYET.SUCMANH2000 VU MANH TUYET HOANGHOA TRUNG 769 20/04/2020 5101 – 07367 365.000 Sender:01310012.DD:200420.SHGD:10004092.BO:NGUYEN DUC TIEP.SUCMANH200NGUYENDUC vietartproductions@gmail.com M 770 20/04/2020 5091 – 59707 1.000.000 712918.200420.090421.GT 092xxxx116 771 20/04/2020 5391305515 100.000 MOMO15873209425725349 NGUYEN THI BAO CHAU 0128****969 772 20/04/2020 5393213187 15.000 MOMO15873497011785703 LY KIM NGUON 0918****742 773 20/04/2020 5398500690 180.000 MOMO15873859308048174 BUI THIEN HUONG 0975****277 774 20/04/2020 5400438987 2.000 MOMO15873972374449207 BUI NHU YEN TAM 0908****883 775 20/04/2020 5078 – 78375 200.000 MBVCB389503085.sucmanh2000.CT tu 0021000319317 NGUYEN THANH HANG toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 776 20/04/2020 5091 – 21667 65.000 840902.200420.144408.Sucmanh2000 556688 0971854956 FT20111088102919 777 20/04/2020 5091 – 12422 2.666.888 831701.200420.142838.ES06 suc manh 2000 nguyen thanh tan 096xxxx929 FT20111952990763 778 20/04/2020 0016 – 00156 730.000 sucmanh2000-DINH PHUONG vietartproductions@gmail.com 779 20/04/2020 5091 – 59854 50.000 773193.200420.124011.185133-Sucmanh2000-gianglequy FT20111476618073 780 20/04/2020 5101 – 16908 100.000 Sender:01310001.DD:200420.SHGD:10012164.BO:NGUYEN THI KIM DUNG.SUCMANH2000 DANGVUTRAN 090xxxx008 781 21/04/2020 5091 – 06221 730.000 104398.210420.091043.Sucmanh2000 Pham Thi Xuan 098xxxx988 vietartproductions@gmail.com FT20112943372985 782 21/04/2020 5091 – 04969 1.100.000 103315.210420.090755.Sucmanh2000 Vu Thi Thuy Linh 096xxxx575 FT20112000301333 783 21/04/2020 5091 – 21753 100.000 958835.210420.131222.ngo anh duc dong gop sucmanh2000 784 21/04/2020 5101 – 16080 730.000 Sender:01310005.DD:210420.SHGD:10012892.BO:NGUYEN THI MINH HUE.SUC MANH 2000 NGUYEN MINH HUE 094xxxx869 785 21/04/2020 5091 – 06629 100.000 431922.210420.155759.SucManh2000 Mai Hong 096xxxx285 786 21/04/2020 5078 – 11613 730.000 MBVCB390348381.SucManh2000-Nguyen Thi Xuan vietartproductions@gmail.com tu 0071000808871 NGUYEN THI XUAN HOA toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 787 21/04/2020 5409061160 2.000 MOMO15874793987875163 BUI NHU YEN TAM 0908****883 788 21/04/2020 5408659234 60.000 MOMO15874763796127061 LÊ SƠN HOÀNG 0167****953 789 21/04/2020 5091 – 33284 60.000 397956.210420.205358.Sucmanh2000 Le Thi Lua 088xxxx067 FT20113324080192 790 22/04/2020 5101 – 05380 5.000.000 Sender:79202002.DD:220420.SHGD:10002304.BO:NGUYEN MAI TRUC.SUC MANH 2000 C TRUC 0912xxxx172 791 22/04/2020 5091 – 57551 450.000 773350.220420.212729.Pham Quoc Dat, 091xxxx205 FT20114404644956 792 22/04/2020 5078 – 08968 400.000 MBVCB391127573.Quyen gop Xay Truong – Cam on nhom.CT tu 0181003462588 VO THI DUNG toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 793 22/04/2020 5091 – 95829 300.000 254228.220420.152642.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0711000280294 SucManh2000 PhungHuong 097xxxx531 vietartproductions@gmail.com 794 22/04/2020 5091 – 99937 150.000 988136.220420.120505.SucManh2000 Nguyen Hong Linh/093xxxx868 795 22/04/2020 5101 – 07852 730.000 Sender:01204009.DD:220420.SHGD:19595769.BO:NGUYEN HONG NHAN.SUCMANH200, NGUYEN HONG NHAN 098xxxx875 796 22/04/2020 5418419848 60.000 MOMO15875651998702646 NGUYEN THI THUY DUONG 0974****379 797 22/04/2020 5419071068 2.000 MOMO15875714265618191
BUI NHU YEN TAM 0908****883 798 23/04/2020 5091 – 46210 150.000 316370.230420.094533.871217 sucmanh2000 trang098xxxx987 799 23/04/2020 5091 – 14779 1.000.000 390767.230420.122500.SucManh2000 800 23/04/2020 5091 – 17465 3.271.410 797558.230420.123335.11B.20200423.R74255657102 R74255657102 801 23/04/2020 5091 – 39690 730.000 433624.230420.221637.Ha Nga Huong 802 23/04/2020 5091 – 25388 100.000 101862.230420.211630.SucManh2000 Le Hoang Yen 096xxxx282 FT20115389486324 803 23/04/2020 5091 – 35041 500.000 422427.230420.165638.Ung ho xay truong 804 23/04/2020 5423537386 200.000 MOMO15876253863778200 PHAM MANH CANH
0982****064 805 23/04/2020 5427686557 2.000 MOMO15876574503726015 BUI NHU YEN TAM 0908****883 806 24/04/2020 5091 – 76726 360.000 832234.240420.080223.Vietcombank 0711000280294 Hoang Thi sam 098xxxx454 Samanhvan 807 24/04/2020 5091 – 45255 300.000 161121.240420.104536.SucManh2000 Tran Thanh Hien 035xxxx458 808 24/04/2020 5099 – 02973 750.000 Sender:01604003.DD:240420.SHGD:10001709.BO:PHAM THE ANH.162689 SUCMANH2000 090xxxx948 CHARGEDETAILS OUR 809 24/04/2020 5091 – 51342 300.000 699100.240420.220123.SucManh2000 098xxxx150 810 24/04/2020 5078 – 88518 84.000 MBVCB391810701.sucmanh2000_DaoQuynhGiao_ 090xxxx987.CT tu 0011003483941 DAO QUYNH GIAO toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 811 24/04/2020 5430690606 100.000 MOMO15876993672732469 PHAM NGOC ANH
0932****358 812 24/04/2020 5430926686 365.000 MOMO15877015694874504 VU THI THANH MAI
0981****828 813 24/04/2020 5436319356 2.000 MOMO15877403525413794 BUI NHU YEN TAM 0908****883 814 25/04/2020 5091 – 69483 500.000 647091.250420.110943.sucmanh2000_Duyen vietartproductions@gmail.com 815 25/04/2020 5442827564 730.000 MOMO15878131784064985 NGUYEN MINH TUAN
0903****181 816 26/04/2020 5091 – 65803 1.825.000 815562.260420.085829.suc manh 2000 817 26/04/2020 5091 – 02509 50.000 004568.260420.162019.Sucmanh2000 FT20118729046990 818 26/04/2020 5091 – 78030 50.000 098257.260420.094605.SucManh2000 LegiaTon 097xxxx210 chuc anh mo dc nhieu diem truong 819 26/04/2020 5050 – 14593 730.000 IBVCB.2604200614121001.NGUYEN THI HAN.Sucmanh2000 vietartproductions@gmail.com 820 26/04/2020 5091 – 91219 730.000 106921.260420.205137.Sucmanh2000 – DOan Thi Hong Hai 09xxxx3799 821 26/04/2020 5453301928 4.000 MOMO15879161062005808 BUI NHU YEN TAM
0908****883 822 27/04/2020 5091 – 54542 730.000 237483.270420.111807.SucManh2000 phamthithanhtuyen FT20118989728277 823 27/04/2020 5091 – 39486 20.000 973923.270420.070419.011074SucManh2000Thuy 090xxxx658 824 27/04/2020 5091 – 35874 100.000 136154.270420.061328.291183 – SucManh2000 – Nhom TU TAM HA NOI uh xay truong vung cao T4 – ck em Trung. Tks em FT20118887 825 27/04/2020 5091 – 20653 30.000 387967.270420.133914.CASHOUT247 096xxxx017 5457786796 30000 826 27/04/2020 5091 – 43054 1.000.000 569227.270420.141811.IBFT Chg tien gop gach xd trg cho cac be 827 27/04/2020 5457907483 15.000 MOMO15879720687473077 LY KIM NGUON 0918****742 828 27/04/2020 5461919463 2.000 MOMO15879994059530480 BUI NHU YEN TAM 0908****883 829 28/04/2020 5091 – 33227 100.000.000 774643.280420.144527.Cong ty truongloc xay dung truong huoi lich2 FT20119202609881 830 28/04/2020 5091 – 44643 800.000 029864.280420.150336.Chu the DongA Bank chuyen tien 831 28/04/2020 5091 – 43150 200.000 473565.280420.150102.CASHOUT247 01666911469 5467645285 200000 832 28/04/2020 5091 – 69292 1.095.000 641906.280420.182754.Sucmanh2000 Hoa 09xxxx191 833 28/04/2020 5091 – 26144 1.579.008 101896.280420.170303.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0711000280294 Suripham xay truong 834 28/04/2020 5091 – 52736 1.095.000 137181.280420.215846.Sucmanh2000 HaNguyenThuyDung vietartproductions@gmail.com 835 28/04/2020 5091 – 26861 730.000 958557.280420.204524.Sucmanh2000, Nguyen Anh Son, 036xxxx252, vietartproductions@gmail.com FT20119474057635 836 29/04/2020 5091 – 18712 730.000 244442.290420.084129.sucmanh2000_tramy_034xxxx333 837 29/04/2020 5091 – 90096 730.000 966053.290420.064813.SUCMANH2000 NGUYEN DINH CONG 097xxxx233 838 29/04/2020 5099 – 05906 500.000 Sender:01314007.DD:290420.SHGD:10011881.BO:TRAN THI DIEU HUONG.10000SUCMANH2000TRANTHIDIEUHUONG0962111020 839 29/04/2020 0004 – 00157 730.000 LUONG MINH PHUC 035xxxx355SUCMANH2000 840 29/04/2020 5091 – 93917 500.000 698928.290420.194651.sucmanh2000_Hong vietartproductions@gmail.com 841 29/04/2020 5091 – 62077 60.000 061871.290420.221517.sucmanh2000 nguyen duc hung 09xxxxx679 email vietartproductions@gmail.com 842 30/04/2020 5050 – 00923 500.000 IBVCB.3004200030427001.TRAN DAI NGHIA.sucmanh2000 Tran Dai Nghia 091xxxx686 843 30/04/2020 5091 – 91042 10.000.000 236365.300420.153606.SUCMANH2000 TAM 076xxxx786-300420-15:36:06 236365 844 30/04/2020 5091 – 90262 1.825.000 236253.300420.153415.SUCMANH2000 TAM 076xxxx786-300420-15:34:03 236253 845 30/04/2020 5078 – 68333 300.000 MBVCB396932931.gop gach xay truong.CT tu 0071001076507 NGO THUY DUONG toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG 846 30/04/2020 5050 – 06735 1.000.000 IBVCB.3004200542775006.DINH THI TUYET.SM2000 847 30/04/2020 5488840188 150.000 MOMO15882394102196836 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0166****583 848 30/04/2020 5489356408 6.000 MOMO15882440068544238
BUI NHU YEN TAM
0908****883

Viết một bình luận