Dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất Visual 2D, 3D
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Previous slide
Next slide

Quyết định 478/QĐ-QLD Hướng dẫn tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vắc xin COVID-19

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
_________

Số: 478/QĐ-QLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TP.HN, ngày 10 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Hướng dẫn về việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vắc xin phòng COVID-19

____________
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 75/2017 / NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của nhà nước lao lý tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Y tế ;
Căn cứ Quyết định số 7868 / QĐ-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế ;
Căn cứ Quyết định số 3043 / QĐ-BYT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc xây dựng Ban chỉ huy triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn nước ;
Căn cứ Thông tư số 03/2018 / TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế lao lý về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên vật liệu làm thuốc ;
Căn cứ Thông tư số 36/2018 / TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế lao lý về Thực hành tốt dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật liệu làm thuốc ;
Theo đề xuất của Trưởng phòng Quản lý Kinh doanh dược và Trưởng phòng Quản lý chất lượng thuốc .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành các hướng dẫn về việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trong Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ theo nội dung các hướng dẫn này để xây dựng và ban hành các quy trình chuyên môn áp dụng cho hoạt động tại cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Quản lý kinh doanh dược, Quản lý chất lượng thuốc – Cục Quản lý Dược, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3 ;
– Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long ( để b / c ) ;
– Các Thứ trưởng ( để b / c ) ;
– Cục trưởng Vũ Tuấn Cường ( để b / c ) ;
– Website Cục QLD ;
– Lưu : VT, CL .

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lê Việt Dũng

PHỤ LỤC

Các hướng dẫn về việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trong Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc

( Ban hành kèm theo Quyết định số 478 / QĐ-QLD ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc phát hành Hướng dẫn về việc đảm nhiệm, luân chuyển, dữ gìn và bảo vệ và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 )
_________________

STT

Tên hướng dẫn

1 Tiếp nhận vắc xin
2 Bảo quản vắc xin trong tủ lạnh dương
3 Bảo quản dung môi
4 Bảo quản vắc xin trong tủ âm sâu
5 Bảo quản vắc xin âm sâu trong thùng cách nhiệt
6 Theo dõi nhiệt độ dữ gìn và bảo vệ vắc xin
7 Làm đông băng và rã đông băng bình tích lạnh
8 Đóng gói vắc xin vào hòm lạnh
9 Vận chuyển vắc xin bằng xe tải lạnh
10 Vận chuyển vắc xin bằng hòm lạnh
11 Bảo dưỡng tủ lạnh
12 Xử lý trường hợp khẩn cấp
13 Phân bổ và cấp phép vắc xin
14 Kiểm kê vắc xin, dung môi
15 Thu hồi, biệt trữ vắc xin
16 Xử lý sự cố khi luân chuyển
17 Vận chuyển vắc xin COVID-19 từ trường bay tới những kho dữ gìn và bảo vệ
18 Xuất trả thùng dữ gìn và bảo vệ vắc xin cho nhà phân phối

HƯỚNG DẪN TIẾP NHẬN VẮC XIN, DUNG MÔI

1. Mục tiêu
Hướng dẫn này nhằm mục đích giúp những nhân viên cấp dưới tham gia vào hoạt động giải trí đảm nhiệm thực thi vừa đủ và thống nhất những bước đảm nhiệm vắc xin, dung môi bảo vệ bảo đảm an toàn, giảm thiểu ảnh hưởng tác động của môi trường tự nhiên xung quanh ( nhiệt độ, ánh sáng … ) đến chất lượng vắc xin / dung môi và tránh nhầm lẫn .
2. Các thiết bị và tài liệu tương quan
Các thiết bị dây chuyền sản xuất lạnh và dụng cụ theo dõi nhiệt độ gồm có : tủ lạnh dương, hòm lạnh, bình tích lạnh ( hoặc đá lạnh ), thiết bị theo dõi nhiệt độ .
Văn bản cấp phép vắc xin, sổ quản trị vắc xin, biên bản giao nhận / phiếu xuất kho …
3. Quy trình
3.1. Chuẩn bị
3.1.1. Chuẩn bị thiết bị lạnh bảo vệ đủ dung tích thiết yếu để chứa vắc xin trước khi đảm nhiệm vắc xin .
– Tủ lạnh dương : dữ gìn và bảo vệ vắc xin ở nhiệt độ + 2 °C đến + 8 °C .
– Trường hợp những tủ lạnh vẫn còn vắc xin đang dữ gìn và bảo vệ, cán bộ kho thực thi sắp xếp lại những vắc xin đang dữ gìn và bảo vệ bảo vệ đủ diện tích quy hoạnh và ngăn cách tránh nhầm lẫn cho việc sắp xếp những vắc xin mới .
3.1.2. Kiểm tra và Chuẩn bị đủ những thiết bị theo dõi nhiệt độ dữ gìn và bảo vệ vắc xin tương thích so với từng thiết bị lạnh : Kiểm tra thực trạng hoạt động giải trí của những thiết bị theo dõi nhiệt độ của từng tủ lạnh, Thiết bị ghi nhiệt độ tự động hóa ,
3.1.3. Chuẩn bị sổ quản trị vắc xin để ghi chép thông tin khi đảm nhiệm .
3.1.4. Rửa tay : Nhân viên phải rửa tay trước khi cầm vào hộp, lọ vắc xin .
3.2. Các bước thực thi

TT

Nội dung công việc

Phân công

1 Bàn giao hồ sơ tương quan : phiếu xuất kho / biên bản giao nhận, giấy phép xuất xưởng lô vắc xin tiếp đón . Cán bộ quản trị kho
Cán bộ đảm nhiệm vắc xin
Cán bộ giao vắc xin .
2 Kiểm tra nhiệt độ dữ gìn và bảo vệ vắc xin khi đảm nhiệm ( nhiệt độ của xe lạnh, nhiệt độ của từng hòm lạnh luân chuyển vắc xin ). Ghi lại nhiệt độ vào biên bản giao nhận . Cán bộ quản trị kho
Cán bộ tiếp đón vắc xin
Cán bộ giao vắc xin .
3 Bàn giao vắc xin :
Kiểm tra, so sánh từng loại vắc xin, dung môi với phiếu xuất kho :
* Về cảm quan :
Kiểm tra thực trạng xe luân chuyển / thùng lạnh : thực trạng bên ngoài, vệ sinh, việc sắp xếp ,
Kiểm tra thực trạng của từng thùng / hộp vắc xin : tính nguyên vẹn, thực trạng nhiễm bẩn, …
* Về chi tiết cụ thể : Kiểm tra so sánh với những hồ sơ tương quan :
– Tên vắc xin / dung môi
– Số lô, hạn sử dụng ,
– Số lượng vắc xin của từng lô
– Tình trạng thiết bị theo dõi nhiệt độ ,
– Nhiệt độ của từng thùng lạnh luân chuyển vắc xin
– Thời gian đảm nhiệm ( giờ đơn cử, ngày … ) mở kiểm tra của từng thùng lạnh dữ gìn và bảo vệ vắc xin
Nếu có yếu tố gì không bình thường hoặc không đúng với phiếu xuất ( ví dụ : vỏ hộp nhiễm bẩn, rách nát, mờ chữ hoặc số lượng vắc xin, số lô, hạn sử dụng, … ) báo cáo giải trình chỉ huy và tuyến trên để kịp thời giải quyết và xử lý
Cán bộ quản trị kho
Cán bộ đảm nhiệm vắc xin
Cán bộ giao vắc xin .
4 Sắp xếp vắc xin vào thiết bị lạnh theo đúng Hướng dẫn dữ gìn và bảo vệ vắc xin trong tủ lạnh . Cán bộ quản trị kho
5 Sắp xếp dung môi vào giá / kệ trong kho . Cán bộ quản trị kho
6 Ký vào biên bản giao nhận / phiếu xuất kho và lưu vào hồ sơ nhận vắc xin / dung môi . Cán bộ quản trị kho
7 Ghi chép những thông tin vắc xin, dung môi vào mục “ Nhận ” trong sổ quản trị vắc xin : tên đơn vị chức năng giao, loại vắc xin, dung môi, nơi sản xuất, số lượng, số lô, hạn sử dụng, nhiệt độ / thực trạng thông tư nhiệt độ lọ vắc xin VVM ( nếu có ), thực trạng cảm quan, … Cán bộ quản trị kho

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VẮC XIN TRONG TỦ LẠNH DƯƠNG

1. Mục tiêu
Tài liệu này hướng dẫn nhân viên cấp dưới quản trị kho, những nhân viên cấp dưới khác có tham gia vào những hoạt động giải trí dữ gìn và bảo vệ vắc xin / dung môi cách sắp xếp, dữ gìn và bảo vệ vắc xin / dung môi bảo đảm an toàn trong tủ lạnh dương theo đúng lao lý, giảm thiểu những sai sót và ảnh hưởng tác động của nhiệt độ, ánh sáng … tác động ảnh hưởng đến chất lượng vắc xin .
2. Các thiết bị và tài liệu tương quan
– Tủ lạnh dương .
– Thiết bị theo dõi nhiệt độ : nhiệt kế, thiết bị ghi nhiệt độ tự động hóa, thông tư đông băng điện tử ( nếu có ) .
– Biểu đồ theo dõi nhiệt độ hàng ngày .
3. Quy trình
3.1. Nguyên tắc chung
– KHÔNG để những loại thuốc, hóa chất, bệnh phẩm, thực phẩm và đồ uống trong tủ lạnh dữ gìn và bảo vệ vắc xin .
– KHÔNG dữ gìn và bảo vệ vắc xin đã hết hạn, vắc xin có nhãn bị mốc trong tủ lạnh dữ gìn và bảo vệ vắc xin cùng với những vắc xin khác .
– KHÔNG Open tủ lạnh tiếp tục và khi không thiết yếu, cần có bảng hạng mục những loại vắc xin đang dữ gìn và bảo vệ dán ở bên ngoài tủ lạnh .

3.2. Rửa tay: Nhân viên phải rửa tay trước khi cầm vào hộp, lọ vắc xin.

3.3. Các bước thực thi

TT

Nội dung

Phân công

1 . Đặt hộp vắc xin trong giỏ của tủ lạnh .
KHÔNG BAO GIỜ được tháo bỏ giỏ của tủ để có thêm dung tích dữ gìn và bảo vệ. Để chừa khoảng trống ( 2 cm ) giữa những hộp vắc xin để khí lạnh hoàn toàn có thể lưu thông .
Cán bộ quản trị kho
Cán bộ tham gia sắp xếp, dữ gìn và bảo vệ vắc xin
2 . Sắp xếp riêng từng loại vắc xin, theo lô, theo hạn sử dụng để hoàn toàn có thể thuận tiện cấp phép để sử dụng theo nguyên tắc hạn dùng hết trước, vắc xin nhận trước ưu tiên cấp phép sử dụng trước .
Giữa những vắc xin khác nhau nếu phải sắp xếp trong tủ lạnh thì phải có ngăn cách vật lý. Giữa những hộp của những lô vắc xin khác nhau phải có tín hiệu ngăn cách .
Trường hợp vắc xin nhận sau nhưng có hạn dùng hết trước thì ưu tiên cấp phép trước theo hạn dùng .
Cán bộ quản trị kho
Cán bộ tham gia sắp xếp, dữ gìn và bảo vệ vắc xin
3 . Để thiết bị theo dõi nhiệt độ cùng vắc xin vào vị trí đã được hướng dẫn . Cán bộ quản trị kho
Cán bộ tham gia sắp xếp, dữ gìn và bảo vệ vắc xin
4 . Kiểm tra, theo dõi nhiệt độ tủ lạnh dữ gìn và bảo vệ vắc xin hàng ngày và ghi lại nhiệt độ vào bảng theo dõi nhiệt độ theo Hướng dẫn theo dõi và ghi chép nhiệt độ dữ gìn và bảo vệ vắc xin . Cán bộ quản trị kho
Cán bộ tham gia sắp xếp, dữ gìn và bảo vệ vắc xin

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN DUNG MÔI

1. Mục tiêu
Dung môi cần được dữ gìn và bảo vệ ở nhiệt độ thích hợp, nhiệt độ phòng ( ≤ 25 °C ) hoặc từ + 2 °C đến + 8 °C. Tài liệu này hướng dẫn cán bộ quản trị kho, những cán bộ khác có tham gia vào những hoạt động giải trí dữ gìn và bảo vệ Dung môi cách sắp xếp, dữ gìn và bảo vệ dung môi bảo đảm an toàn theo đúng qui định, giảm thiểu những sai sót tác động ảnh hưởng đến chất lượng dung môi .
2. Các thiết bị và tài liệu tương quan
– Tủ lạnh dương .
– Giá / kệ dữ gìn và bảo vệ dung môi .
– Biểu đồ theo dõi nhiệt độ hàng ngày .
3. Quy trình
3.1. Nguyên tắc chung :
– Dung môi cần được dữ gìn và bảo vệ ở nơi khô ráo, không tiếp xúc trực tiếp với những mặt phẳng có rủi ro tiềm ẩn ẩm, mốc
– Dung môi được sắp xếp trên giá kệ, tủ, KHÔNG để dung môi sát tường, sát đất .
– Dung môi hoàn toàn có thể được dữ gìn và bảo vệ ở nhiệt độ phòng ( ≤ 25 °C ) và cần được dữ gìn và bảo vệ ở nhiệt độ + 2 °C đến + 8 °C trước khi pha hồi chỉnh vắc xin 24 giờ .
– KHÔNG được để đông băng dung môi .
3.2. Rửa tay : Nhân viên phải rửa tay trước khi cầm vào hộp, lọ vắc xin .
3.3. Bảo quản dung môi ở nhiệt độ phòng ( ≤ 25 OC ) :

TT

Nội dung

Phân công

1 . Đặt hộp dung môi trên giá kệ, chừa khoảng trống ( 2 cm ) giữa những hộp dung môi để không khí hoàn toàn có thể lưu thông. KHÔNG đặt hộp dung môi sát tường, sát đất
Các lọ dung môi lẻ cần được đặt trong hộp, giỏ nhỏ, có nhãn để phân biệt thông tin về tên, số số, hạn dùng và không để những lọ dung môi lẻ của những lô khác nhau vào cùng hộp hoặc giỏ
Cán bộ quản trị kho
Cán bộ tham gia sắp xếp, dữ gìn và bảo vệ vắc xin
2 . Sắp xếp riêng từng loại dung môi, theo từng lô, để tránh nhầm lẫn để thuận tiện và tránh nhầm lẫn trong việc cấp phép cùng vắc xin .
Không để những thùng dung môi khác lô trên cùng giá kệ, trường hợp điều kiện kèm theo không được cho phép phải để trên cùng giá, kệ phải có ngăn cách vật lý và biển hiểu rõ ràng
Cán bộ quản trị kho
Cán bộ tham gia sắp xếp, dữ gìn và bảo vệ vắc xin
3 . Trước khi pha hồi chỉnh, dung môi cần được dữ gìn và bảo vệ ở nhiệt độ + 2 °C đến + 8 °C trong tối thiểu 24 giờ
Trong thời hạn dữ gìn và bảo vệ dung môi trong tủ lạnh, dung môi không được xếp lẫn lộn cùng vắc xin, phải có giải pháp ngăn cách và phân biệt bảo vệ chống nhầm lẫn .
Cán bộ quản trị kho
Cán bộ tham gia sắp xếp, dữ gìn và bảo vệ vắc xin

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VẮC XIN TRONG TỦ ÂM SÂU

1. Mục tiêu
Tài liệu này hướng dẫn cán bộ đảm nhiệm kho triển khai dữ gìn và bảo vệ vắc xin trong tủ lạnh âm sâu bảo vệ bảo đảm an toàn cho vắc xin, giảm thiểu những yếu tố ảnh hưởng tác động đến chất lượng vắc xin và bảo đảm an toàn cho thủ kho .
2. Các thiết bị và tài liệu tương quan
– Trang bị bảo lãnh : Áo choàng + mũ, khẩu trang, kính bảo lãnh, găng tay cách nhiệt không thấm nước, ủng .
– Tủ lạnh âm sâu .
3. Thuật ngữ – Từ viết tắt
– FIFO : Nguyên tắc cấp phép “ Nhập trước – Xuất trước ”
– FEFO : Nguyên tắc cấp phép “ Hết hạn trước – Xuất trước ”
– Khu vực bảo đảm an toàn : là những vị trí trong tủ lạnh có nhiệt độ bảo vệ trong khoảng chừng từ – 80 °C đến – 60 °C, được xác lập sau khi nhìn nhận độ đồng đều nhiệt độ từng khoang lạnh .
4. Các bước tiến hành
4.1. Đảm bảo An toàn cho người :
+ Tối thiểu phải có 2 người khi triển khai đảm nhiệm, sắp xếp dữ gìn và bảo vệ vắc xin âm sâu có sử dụng đá khô hoặc tủ âm sâu
+ Trước khi mở thùng cách nhiệt luân chuyển vắc xin Pfizer có sử dụng đá khô ( CO2 ) và sử dụng tủ lạnh âm sâu cần mặc áo ấm, đeo khẩu trang, găng tay dày không thấm nước, kính bảo lãnh kín mắt, đi ủng .
+ Không tiếp xúc trực tiếp vào đá khô và những khay / thành của tủ lạnh âm sâu .
+ Tránh hít khí lạnh từ đá khô và tủ lạnh âm sâu

Lưu ý an toàn: Sơ cứu khi có tai nạn với đá khô:

• Hít phải khí CO2 : Nếu cảm thấy khó thở hoặc đau đầu, đây hoàn toàn có thể là những tín hiệu cho thấy đã hít phải quá nhiều khí CO2. Di chuyển ngay đến nơi có không khí trong lành. Chăm sóc / tư vấn y tế cơ quan ngay lập tức ( VD : thông thoáng đường thở, nằm nghỉ đầu cao, thở oxy … )
• Nuốt phải : Hãy xúc miệng bằng nước sạch ngay nếu hoàn toàn có thể. Không đưa bất kể thứ gì vào miệng người đang ngất xỉu. Không gây nôn trừ khi có hướng dẫn của nhân viên cấp dưới y tế. Đưa cấp cứu nếu tổn thương thực thể .
• Tiếp xúc với mắt : Rửa kỹ mắt bằng nhiều nước trong tối thiểu 15 phút, nâng mí mắt dưới và trên để tránh bị dính. Đưa cấp cứu ngay …
• Tiếp xúc với da : Cởi quần áo bị nhiễm bẩn ( nếu được ), xối rửa khu vực tiếp xúc với một lượng lớn nước để tan băng. Có thể sử dụng xà phòng để rửa, không cọ xát khu vực bị ảnh hưởng tác động. Đưa cấp cứu nếu nghi có tổn thương thực thể …

4.2. Bảo quản vắc xin an toàn: Thủ kho thực hiện

4.2.1. Nếu vắc xin chuyển đến trong điều kiện kèm theo âm sâu ( vắc xin chưa rã đông )
a. Ngay sau khi mở thùng cách nhiệt luân chuyển vắc xin để kiểm nhập đảm nhiệm, Open tủ lạnh âm sâu để xếp những khay vắc xin vào những khoang của tủ lạnh. Lưu ý mỗi lần chỉ xếp vắc xin nhận tối đa 3/4 tổng thể tích dữ gìn và bảo vệ của tủ lạnh .
b. Mỗi lần mở cánh cửa tủ lạnh không quá 3 phút hoặc nhiệt độ tủ tăng tới – 60 °C / có phát âm thanh cảnh báo nhắc nhở .
c. Sắp xếp hộp vắc xin theo lô, theo hạn sử dụng để thuận tiện cho việc theo dõi kiểm tra, cấp phép ( tuân thủ nguyên tắc FIFO, FEFO và theo hiển thị VVM ). Để khoảng cách 5-10 cm theo chiều thẳng đứng để phân biệt giữa những lô / những loại vắc xin và lưu thông không khí. Phải bảo vệ nhìn thấy được nhãn của những hộp .
d. Gắn thẻ phân loại loại sản phẩm vào giá / thùng của mỗi lô vắc xin / dung môi ( theo phụ lục kèm theo )
e. Các hộp lẻ / lọ lẻ phải để trong những khay / giỏ đựng .
f. Loại bỏ những lọ / hộp vắc xin không bảo vệ chất lượng ( hết hạn dùng ) ra khỏi tủ lạnh, lưu trong khu vực Biệt trữ chờ hủy .
4.2.2. Nếu vắc xin chuyển đến trong điều kiện kèm theo lạnh + 2 °C tới + 8 °C ( vắc xin đã tan băng ) : sắp xếp vắc xin vào tủ lạnh dương theo quá trình .

4.3. Theo dõi kiểm soát nhiệt độ bảo quản vắc xin: Thủ kho thực hiện

– Hàng ngày kiểm tra nhiệt độ hiển thị trên màn hình hiển thị điều khiển và tinh chỉnh của tủ lạnh, 2 lần ngày ( sáng lúc đến và chiều lúc về đủ 7 ngày / tuần .
– Ghi lại nhiệt độ vào bảng theo dõi ( phụ lục 1 Bảng theo dõi nhiệt độ tủ âm sâu ) .
– Cuối mỗi tuần ghi nhận xét và để vào file tàng trữ .
– Hàng tháng cắm USB vào ổ lưu tủ lạnh, sao lưu / in tài liệu nhiệt độ dữ gìn và bảo vệ vắc xin từ thiết bị theo dõi nhiệt độ của mỗi tủ lạnh .

4.4. Ghi chép, lưu trữ hồ sơ quản lý vắc xin: Thủ kho thực hiện

– Mỗi tủ lạnh phải có thẻ kho ghi rõ lô, hạn dùng, thời hạn, nơi nhận / cấp phép, số lượng nhập / xuất / tồn ( mẫu thẻ kho ) và sơ đồ vị trí vắc xin dữ gìn và bảo vệ trong tủ ( Phụ lục 4 ) để thuận tiện cấp phép, tránh việc mở tủ tìm vắc xin .
– Ghi chép quản trị những thông tin vắc xin dữ gìn và bảo vệ, cấp phép vào sổ quản trị
– Kiểm kê vắc xin hàng tháng và ghi thành biên bản. Ghi tác dụng kiểm tra cảm quan vật lý từng lô vắc xin và ghi vào biên bản .
 

Phụ lục 1: BẢNG THEO DÕI NHIỆT ĐỘ TỦ ÂM SÂU

Từ ngày ….. / …… / 20 … đến ngày ……. / ……. / 20 …

Tủ âm số :

Ngày
Nhiệt độ ( °C ) S C S C S C S C S C S C S C
– 30
– 40
– 50
– 55
– 60
– 61
– 62
– 63
– 64
– 65
– 66
– 67
– 68
– 69
– 70
– 71
– 72
– 73
– 74
– 75
– 76
– 77
– 78
– 79
– 80
– 82
– 84
– 86
– 88
– 90

Ghi chú : S – Nhiệt độ ghi vào buổi sáng ( từ 8.00 – 9.00 )
C – Nhiệt độ ghi vào buổi chiều ( từ 16.00 – 17.00 )

NHẬN XÉT

Thời gian Diễn biến nhiệt độ Biện pháp khắc phục

Chú ý :
+ Ghi lại diễn biến nhiệt độ không bình thường, nguyên do và cách khắc phục
+ Không có diễn biến nhiệt độ không bình thường : ghi Tủ hoạt động giải trí thông thường

 

Đơn vị : …………………………..

THẺ KHO

Tên vắc xin : ………………………………………………………………………………………..
Lô : …………………………………….. Hạn dùng : ……………………………………………
Từ ngày : ……………………………………….. Đến ngày : ……………………………………..

Thời gian Diễn giải Số lượng ( liều )
Nhập Xuất Tồn

Giám sát Quản lý kho ( ký )

 

SƠ ĐỒ VẮC XIN BẢO QUẢN TRONG TỦ ÂM SÂU …

Từ ngày : ……………………………………….. Đến ngày : ……………………………………..

KHOANG TỦ TÊN VẮC XIN SỐ LƯỢNG ( liều )
1
2
3
4

Quản lý kho ( ký )

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VẮC XIN Ở NHIỆT ĐỘ ÂM SÂU TRONG THÙNG CÁCH NHIỆT CỦA HÃNG PFIZER

1. Mục tiêu
Tài liệu này hướng dẫn những bước triển khai bổ trợ đá khô vào thùng cách nhiệt chuyên sử dụng dữ gìn và bảo vệ vắc xin ở điều kiện kèm theo nhiệt độ âm sâu nhằm mục đích bảo vệ bảo đảm an toàn cho người và vắc xin .
2. Các thiết bị và tài liệu tương quan
– Trang bị bảo lãnh : Áo choàng + mũ, khẩu trang, kính bảo lãnh, găng tay cách nhiệt không thấm nước, ủng
– Đá khô kích cỡ 1 * 2 cm : đặt mua trước 24 h để bảo vệ có đủ đá khô cho nhu yếu bổ trợ ( khoảng chừng 10-15 kg / thùng )
– Dụng cụ xúc đá khô : xẻng / muôi nhựa
– Có 2 loại thùng cách nhiệt chuyên được dùng để dữ gìn và bảo vệ, luân chuyển vắc xin của hãng Pfizer BioNTech : SOFTBOX và AEROSAFE .
3. Quy trình bổ trợ đá khô khi dữ gìn và bảo vệ vắc xin lâu dài hơn ở nhiệt độ âm sâu bằng thùng cách nhiệt chuyên được dùng của hãng Pfizer

LƯU Ý QUAN TRỌNG khi dùng thùng cách nhiệt chuyên dụng để bảo quản vắc xin ở nhiệt độ âm sâu :

– Cần dữ gìn và bảo vệ thùng cách nhiệt ở nhiệt độ phòng từ 15 °C đến 25 °C để duy trì năng lực giữ nhiệt độ ÂM SÂU tốt nhất .
– Để duy trì mức độ đá khô và nhiệt độ âm sâu của vắc xin cần thực thi :

Ø 2x/ngày: Không nên mở thùng cách nhiệt vận chuyển quá 2 lần một ngày

Ø 3 phút: Không nên mở thùng cách nhiệt vận chuyển quá 3 phút mỗi lần

Ø 5 ngày: Bổ sung đá khô trong thùng cách nhiệt vận chuyển 5 ngày một lần

– Nếu phải mở nắp thùng cách nhiệt nhiều lần hơn trong ngày thì cần bổ trợ đá khô liên tục hơn .
– Mọi vật tư đi kèm trong thùng cách nhiệt cần được giữ cẩn trọng trong thùng cách nhiệt để trả lại nhà sản xuất tái sử dụng .
3.1. Chuẩn bị trước khi nhận / khi bổ trợ đá khô cho thùng cách nhiệt
– Có tối thiểu 2 nhân viên cấp dưới thực thi trách nhiệm
– Nhân viên tiếp xúc đá khô cần mặc đồ bảo lãnh : quần áo ấm dài tay, ủng, kính, găng tay, khẩu trang để tránh bỏng lạnh
– Mở cửa thông thoáng / bật quạt thông gió tại khu vực dữ gìn và bảo vệ thùng cách nhiệt, bổ trợ đá khô để tránh bị ngạt khí CO2 .
– Đặt biển cảnh báo nhắc nhở tại vị trí bổ trợ đá khô : CẢNH BÁO : ĐẢM BẢO AN TOÀN TIẾP XÚC ĐÁ KHÔ

3.2. Trong vòng 24 giờ đầu sau khi nhận được vắc xin: phải mở thùng, kiểm tra và bổ sung đá khô vào thùng cách nhiệt chứa vắc xin.

3.3. Quy trình bổ trợ đá khô
3.3.1. Đặt thùng cách nhiệt cần bổ trợ đá khô xuống kệ ( panet )
Khi bổ trợ đá khô cho thùng nào hãy đặt thùng đó xuống kệ ( không tiếp xúc sàn kho ) .
3.3.2. Qui trình bổ trợ đá khô với thùng cách nhiệt SOFTBOX

1. Ghi nhớ về những thành phần bên trong thùng cách nhiệt để thực thi bổ trợ đá khô được nhanh nhất ( trong vòng 3 phút với mỗi thùng )
Nắp xốp cách nhiệt gắn vào nắp thùng carton và có gắn thiết bị theo dõi nhiệt độ, dây dẫn đầu dò nhiệt .
Hộp chứa những khay vắc xin khi dùng xong phải để lại trong thùng để trả lại nhà sản xuất

2. Mở thùng cách nhiệt ( E ) bằng cách cắt băng dính bên ngoài, dùng ba ngón tay đặt vào khe khuyết để nhấc nắp xốp gắn vào vở thùng lên ( D ). Tránh làm rách nát vỏ, đứt dây đầu dò

3. Sử dụng tay đeo găng nhấc túi gói đá khô ( A ) ra ngoài, đặt xuống kệ

4. Dùng dụng cụ để xúc đá khô đổ vào xung quanh khoang chứa hộp đựng vắc xin ( C ), sao cho đá khô chỉ đầy đến mép trên ( bằng ) của hộp vắc xin

5. Đặt lại gói chứa đá khô ( A ) lên trên hộp vắc xin, mở túi ( A ) ra nhẹ nhàng và đổ thêm đá khô, dàn đều ( không đổ quá đầy ) .

6. Gói túi đá khô ( A ) lại vuông vắn như lúc đầu, sao cho gói đá phủ kín khoang chứa và phẳng ngang với mép trên của thùng xốp cách nhiệt

7. Đậy nắp xốp ( D ) và nắp carton của thùng cách nhiệt ( E ) rồi dùng băng keo dán kín. Bảo quản thùng vắc xin ở nơi thông thoáng dưới 25 °C

3.3.3. Qui trình bổ trợ đá khô của thùng cách nhiệt AEROSAFE

1. Ghi nhớ về những thành phần bên trong thùng cách nhiệt luân chuyển để triển khai bổ trợ đá khô được nhanh nhất trong vòng 3 phút với mỗi thùng vắc .
Nắp xốp gắn với thùng carton bằng dải nhôm mỏng mảnh và có gắn thiết bị theo dõi nhiệt độ, tránh làm rách nát .
Khay chứa đá phải để lại trong thùng khi trả lại nhà sản xuất

2. Mở thùng cách nhiệt ( E ) bằng cách cắt băng dính bên ngoài, mở nắp thùng carton ra. Dùng tay đeo găng luồn vào vết cắt khuyết để nhấc nắp xốp cách nhiệt ( D ) lên, tránh làm rách nát băng nhôm, đứt dây đầu dò

3. Dùng tay đeo găng cách nhiệt nắm vào dây đai nhấc khay chứa đá khô ra ( A ), đặt xuống bên cạnh thùng

4. Dùng dụng cụ xúc đá khô đổ vào khoang chứa xung quanh thùng, sao cho đá khô chỉ bằng mép trên ( bằng ) của khoang chứa vắc xin

5. Đặt lại khay chứa đá khô ( A ) lọt khít trên khoang chứa vắc xin, sau đó bổ trợ thêm đá khô đầy khay ( A ), không đổ quá đầy .

6. Đậy nắp xốp ( D ) và nắp carton của thùng cách nhiệt ( E ), dùng băng keo dán kín. Bảo quản thùng vắc xin ở nơi thông thoáng dưới 25 °C .

Bảng theo dõi bổ sung đá khô của thùng cách nhiệt số 0.n.

Từ ngày …. / ….. / 20 … tới ngày ….. / ….. / 20 …

TT Giờ / phút Ngày / tháng / năm Người thực thi ( Ký / ghi tên ) Lượng đá khô bổ trợ
( ước tính )
Người giám sát ( ký )
1 .. ? .. kg
2
3
4
5
6

( Lưu trữ hồ sơ tại kho đơn vị chức năng )

HƯỚNG DẪN THEO DÕI VÀ GHI CHÉP NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN VẮC XIN

1. Mục tiêu
Vắc xin cần được dữ gìn và bảo vệ ở nhiệt độ thích hợp do dễ bị hỏng nếu không được dữ gìn và bảo vệ theo đúng nhiệt độ lao lý. Tài liệu này hướng dẫn những việc làm và nhu yếu so với việc theo dõi, ghi chép nhiệt độ hàng ngày trong quy trình dữ gìn và bảo vệ vắc xin để kịp thời xử trí khi nhiệt độ ngoài khoảng chừng được cho phép nhằm mục đích bảo vệ vắc xin được bảo đảm an toàn, chất lượng
2. Các thiết bị và tài liệu tương quan
– Biểu đồ theo dõi nhiệt độ hàng ngày .
– Các dụng cụ theo dõi nhiệt độ : nhiệt kế, thông tư đông băng điện tử, thiết bị ghi nhiệt độ tự động hóa .
3. Quy trình

TT

Nội dung công việc

Phân công

1. Chuẩn bị 1.1 Đặt 1 thiết bị ghi nhiệt độ tự động hóa trong mỗi thiết bị lạnh dữ gìn và bảo vệ vắc xin .

Đặt 1 chỉ thị đông băng điện tử (nếu có) cùng với vắc xin dễ bị hỏng bởi nhiệt độ đông băng. Không được để ở khoang tủ có nhiệt độ âm. Thiết bị phải được mã hóa (đánh số) theo thiết bị lạnh (tủ lạnh)

Cán bộ quản trị kho
Cán bộ triển khai công tác làm việc theo dõi, dữ gìn và bảo vệ vắc xin
Vị trí đặt những thiết bị theo dõi nhiệt độ :
– Đối với nhiệt kế và thiết bị ghi nhiệt độ tự động hóa : đặt cùng với vắc xin, ở vị trí dễ theo dõi và có rủi ro tiềm ẩn dễ bị biến hóa nhiệt độ do những thao tác đóng Open tủ lạnh .

–  Đối với chỉ thị đông băng điện tử: đặt cùng các vắc xin nhạy cảm với nhiệt độ đông băng. Không được để ở khoang tủ có nhiệt độ âm.

Cán bộ quản trị kho
Cán bộ thực thi công tác làm việc theo dõi, dữ gìn và bảo vệ vắc xin
1.2 Ghi rõ số mã hóa của từng thiết bị lạnh vào biểu đồ theo dõi nhiệt độ hàng ngày . Cán bộ quản trị kho
2. Hàng ngày 2.1 Kiểm tra nhiệt độ của thiết bị ghi nhiệt độ tự động hóa và ghi vào biểu đồ theo dõi 2 lần / ngày vào đầu buổi sáng ( khi đến ) và cuối buổi chiều ( trước khi ra về ), đủ 7 ngày / tuần kể cả ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ . Cán bộ quản trị kho
Cán bộ triển khai công tác làm việc theo dõi, dữ gìn và bảo vệ vắc xin
2.2 Kiểm tra thông tư nhiệt độ lọ vắc xin, thông tư đông băng ( nếu có ) .
Khi phát hiện có trường hợp không bình thường phải báo cáo giải trình chỉ huy / người giám sát để triển khai theo Quy trình xử trí sự cố trong dữ gìn và bảo vệ vắc xin .
Cán bộ quản trị kho
2.3 Kiểm tra diễn biến nhiệt độ trong ngày của thiết bị ghi nhiệt độ tự động hóa sau mỗi 24 giờ và ghi lại nhiệt độ cao nhất, thấp nhất vào biểu đồ theo dõi nhiệt độ .
Nhiệt độ theo dõi hàng ngày phải nằm trong khoảng chừng số lượng giới hạn được cho phép đã lao lý .
Cán bộ quản trị kho
Cán bộ triển khai công tác làm việc theo dõi, dữ gìn và bảo vệ vắc xin
2.4 Khi nhiệt độ ngoài khoảng chừng được cho phép, báo cáo giải trình chỉ huy / người giám sát và triển khai theo Quy trình xử trí sự cố trong dữ gìn và bảo vệ vắc xin . Cán bộ thực thi công tác làm việc theo dõi, dữ gìn và bảo vệ vắc xin
Cán bộ quản trị kho
Cán bộ đảm nhiệm trình độ kho vắc xin
3. Hàng tháng 3.1 Cuối mỗi tháng nhìn nhận và ghi nhận xét về thực trạng nhiệt độ trong quy trình dữ gìn và bảo vệ của mỗi thiết bị lạnh trong tháng, có chữ ký của người giám sát vào biểu đồ theo dõi . Nhân viên quản trị kho vắc xin .
Cán bộ đảm nhiệm trình độ kho vắc xin
3.2 Thay biểu đồ theo dõi nhiệt độ cho tháng mới và lưu lại biểu đồ theo dõi của tháng trước. Ghi khá đầy đủ thông tin vào biểu đồ theo dõi nhiệt độ ( số thiết bị lạnh, ngày mở màn và kết thúc theo dõi … ) . Nhân viên quản trị kho vắc xin
3.3 In / sao lưu dữ liệu nhiệt độ từ những thiết bị ghi nhiệt độ tự động hóa của từng thiết bị lạnh . Nhân viên quản trị kho vắc xin
3.4 Báo cáo chỉ huy nếu nhiệt độ dữ gìn và bảo vệ vắc xin trong tháng của thiết bị lạnh không không thay đổi . Nhân viên quản trị kho vắc xin
Cán bộ đảm nhiệm trình độ kho vắc xin

HƯỚNG DẪN LÀM ĐÔNG BĂNG VÀ RÃ ĐÔNG BÌNH TÍCH LẠNH

1. Mục tiêu
Tài liệu này hướng dẫn cách làm đông băng và làm rã đông bình tích lạnh đúng để dữ gìn và bảo vệ vắc xin bảo đảm an toàn, chất lượng. Nếu bình tích lạnh không được rã đông đúng hoàn toàn có thể làm ảnh hưởng tác động tới vắc xin do bị tiếp xúc với nhiệt độ đông băng .
2. Các thiết bị và tài liệu tương quan
– Tủ làm đông băng bình tích lạnh hoặc tủ lạnh có ngăn làm đá .
– Bình tích lạnh ( BTL ) .
– Khăn sạch .
3. Quy trình

TT

Nội dung

Phân công

1 . Tính nhu yếu bình tích lạnh :
– Căn cứ kế hoạch dữ gìn và bảo vệ, luân chuyển vắc xin sử dụng hòm lạnh, chuẩn bị sẵn sàng đủ số BTL cần dùng. Lưu ý kích cỡ của những BTL phải tương thích với loại hòm lạnh .
– Tính thời hạn thiết yếu để làm đông băng đủ số BTL cần ( thời hạn tối thiểu để làm đông băng BTL là 24 giờ ) .
Cán bộ quản trị kho
2 . Làm đông băng bình tích lạnh :
– Đổ nước sạch vào những BTL đến vạch pháp luật. Đậy nắp chặt. Cầm ngược BTL lắc để kiểm tra bảo vệ BTL không bị hở .
– Sắp xếp để BTL đứng hoặc nghiêng trong khoang làm đá tối thiểu 24 giờ để làm đông băng trọn vẹn nước trong những bình tích lạnh .
– Lấy bình tích lạnh đã đông băng ra khỏi khoang làm đá và đóng cửa tủ lạnh lại .
Cán bộ quản trị kho
Cán bộ kho được phân công
3 . Rã đông bình tích lạnh :
– Để những BTL đã đông băng ở nhiệt độ thiên nhiên và môi trường từ 15-30 phút ( tùy nhiệt độ thiên nhiên và môi trường ) cho tới khi một phần đá lạnh bên trong khởi đầu tan chảy thành nước .
– Kiểm tra xem BTL đã đạt nhu yếu chưa bằng cách lắc và nghe thấy tiếng “ óc ách ” .
– Dùng khăn sạch lau khô những bình tích lạnh đã rã đông trước khi xếp vào hòm lạnh / phích vắc xin .
Cán bộ quản trị kho

HƯỚNG DẪN ĐÓNG GÓI VẮC XIN VÀO HÒM LẠNH

1. Mục tiêu
Tài liệu này hướng dẫn những bước đóng gói vắc xin vào hòm lạnh với bình tích lạnh đã được làm rã đông đúng cách để giảm rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng tác động của nhiệt độ tới chất lượng vắc xin trong quy trình luân chuyển, dữ gìn và bảo vệ .
2. Các thiết bị và tài liệu tương quan
Hòm lạnh, bình tích lạnh, thiết bị theo dõi nhiệt độ
3. Quy trình
3.1 Chuẩn bị :
3.1.1. Chuẩn bị bình tích lạnh ( BTL ) : thực thi theo tiến trình làm đông băng và rã đông bình tích lạnh ( Qui trình 06 ) .
3.1.2. Chuẩn bị hòm lạnh : hòm lạnh cần vệ sinh thật sạch, khô ráo trước khi đóng vắc xin
3.1.3. Rửa tay : nhân viên cấp dưới phải rửa tay trước khi cầm hộp và lọ vắc xin .
3.2 Đóng gói vắc xin vào hòm lạnh, sử dụng BTL đã rã đông :

TT

Nội dung

Phân công

1 . Xếp BTL đã được rã đông vào 4 thành xung quanh hòm lạnh ( số lượng BTL và cách đóng gói theo đúng sơ đồ hướng dẫn sử dụng của từng loại hòm lạnh ) . Cán bộ quản trị kho và người luân chuyển vắc xin
Cán bộ đảm nhiệm trình độ kho
2 . Lọ vắc xin lẻ và dung môi phải được đóng vào hộp có nắp đậy . Nhân viên quản trị kho vắc xin và người luân chuyển vắc xin
3 . Xếp những hộp vắc xin và dung môi vào giữa hòm lạnh, để đầu nắp lọ vắc xin quay lên trên .
Lưu ý chèn chặt những hộp vắc xin, tránh va đập trong quy trình luân chuyển .
Cán bộ quản trị kho và người luân chuyển vắc xin
4 . Để thiết bị theo dõi nhiệt độ gần vắc xin .
Các thiết bị này cần xếp tránh tiếp xúc trực tiếp với BTL
Cán bộ quản trị kho và người luân chuyển vắc xin
5 . Xếp những BTL đã được rã đông lên trên cùng . Cán bộ quản trị kho và người luân chuyển vắc xin
6 . Đóng nắp hòm lạnh, chốt khóa . Cán bộ quản trị kho và người luân chuyển vắc xin
7 . Không để hòm lạnh trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời trong quy trình luân chuyển . Người luân chuyển vắc xin

HƯỚNG DẪN VẬN CHUYỂN VẮC XIN BẰNG XE TẢI LẠNH

1. Mục tiêu
Tài liệu này hướng dẫn việc luân chuyển vắc xin tiêm chủng bằng xe tải lạnh từ kho vắc xin tại những quân khu tới kho của những đơn vị chức năng khác nhằm mục đích giảm thiểu những sai sót và những yếu tố ảnh hưởng tác động làm tác động ảnh hưởng đến chất lượng vắc xin trong quy trình luân chuyển, bảo vệ những tuyến được cung ứng kịp thời, rất đầy đủ, và vắc xin bảo đảm an toàn, chất lượng .
2. Các thiết bị và tài liệu tương quan
– Công văn / quyết định hành động phân chia vắc xin .
– Biên bản giao nhận, phiếu xuất kho, giấy ghi nhận xuất xưởng vắc xin. ( phụ lục 1,2,3 )
– Các thiết bị theo dõi nhiệt độ .
– Xe tải lạnh
– tin tức đơn vị chức năng đảm nhiệm : Địa chỉ, số điện thoại cảm ứng cán bộ đảm nhiệm kho tiếp đón hoặc chỉ huy đảm nhiệm kho đảm nhiệm
3. Quy trình
Bước 1 : Lập kế hoạch luân chuyển vắc xin
Lãnh đạo đảm nhiệm quản trị kho, nhân viên cấp dưới quản trị kho vắc xin :
– Lập kế hoạch cấp phép, luân chuyển vắc xin với số lượng, loại, lô vắc xin, … và thời hạn dự kiến luân chuyển cho những kho đảm nhiệm. Thông báo kế hoạch luân chuyển ( thời hạn dự kiến luân chuyển vắc xin, số lượng và loại vắc xin ) cho kho đảm nhiệm
– Điều xe xe hơi và phân công cụ thể lái xe theo kế hoạch đã định .
– Thông báo cho lái xe :
+ Dự kiến cung đường đi, thời hạn, khu vực giao nhận, họ tên, số điện thoại cảm ứng của cán bộ đảm nhiệm tại những kho đảm nhiệm .
+ Trước ngày luân chuyển phải kiểm tra thực trạng kỹ thuật của xe như lốp, phanh, xăng dầu, máy móc, mạng lưới hệ thống làm lạnh .
+ Trước giờ xếp vắc xin lên xe khoảng chừng 1 – 2 giờ, chạy mạng lưới hệ thống làm lạnh để đưa nhiệt độ trong khoang chứa hàng về + 2 °C đến + 8 °C .
+ Hướng dẫn xử trí sự cố trong quy trình luân chuyển luôn có sẵn trên xe lạnh. ( Quy trình 15 ) .
Bước 2 : Đóng gói vắc xin, dung môi, sẵn sàng chuẩn bị thiết bị theo dõi nhiệt độ
Nhân viên quản trị kho, nhân viên cấp dưới tương hỗ kho vắc xin / đảm nhiệm luân chuyển triển khai :
– Chuẩn bị hồ sơ chuyển giao vắc xin theo Quy trình 12 : Phân bổ và cấp phép vắc xin
– Kiểm đếm, so sánh loại vắc xin, dung môi ( số lượng, số lô, hạn dùng … ) thực có so với phiếu xuất kho. Nếu số lượng vắc xin thực tiễn còn tại kho không khớp với số lượng theo lô / hạn dùng ghi trên phiếu xuất, thủ kho cần báo cáo giải trình lại chỉ huy quản trị kho để kiểm soát và điều chỉnh, viết lại phiếu xuất / biên bản mới .
– Trước khi đóng gói kiểm tra và ghi chép lại thực trạng nhiệt độ dữ gìn và bảo vệ, thực trạng vắc xin ( cảm quan nhãn mác, ẩm mốc, sắc tố ) vào biên bản giao nhận vắc xin ( theo Phụ lục 1 ) .
– Vắc xin sẽ được đóng gói lần lượt, sắp xếp những hộp vắc xin vào thùng carton, để riêng từng loại. Ngoài kiện / thùng có nhãn ghi rõ tên đơn vị chức năng nhận, loại vắc xin, số lượng, số lô, hạn dùng. Sau khi đóng gói xong phải kiểm đếm lại theo phiếu xuất và niêm phong từng kiện / thùng vắc xin ( nhân viên cấp dưới quản trị kho chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về số lượng vắc xin đóng gói ) .
– Cài đặt những thiết bị theo dõi nhiệt độ kèm theo .
Bước 3 : Sắp xếp vắc xin lên xe tải lạnh, luân chuyển
Nhân viên quản trị kho, nhân viên cấp dưới tương hỗ kho vắc xin / đảm nhiệm luân chuyển vắc xin phối hợp với lái xe triển khai :
– Kiểm tra nhiệt độ khoang chứa hàng xe lạnh, chỉ xếp vắc xin lên xe khi nhiệt độ trong khoảng chừng từ + 2 °C đến + 8 °C .
– Nhanh chóng xếp những kiện / thùng chứa vắc xin của từng điểm nhận vắc xin lên khoang xe tải lạnh, bảo vệ sắp xếp có khoảng cách giữa những thùng vắc xin cho khí lạnh lưu thông, không xếp vắc xin nhạy cảm với nhiệt độ đông băng gần cửa gió dàn lạnh ( đặt cách dàn lạnh tối thiểu 0,5 m ), xếp những hộp vắc xin không cao quá 2/3 thùng xe, sắp xếp những thùng ngay ngắn, chắc như đinh để hạn chế va đập, rơi vỡ và thuận tiện cấp phép cho những đơn vị chức năng theo lộ trình đường đi ( kho tiếp đón tiên phong xếp ở ngoài cùng ) ,
– Đặt những thiết bị theo dõi nhiệt độ vào khoang chứa vắc xin của xe lạnh. Khóa cửa khoang chứa hàng cẩn trọng và nhanh gọn luân chuyển vắc xin đến những kho đảm nhiệm theo lịch trình .
– Ký vào sổ giao nhận vắc xin ( theo phụ lục 2 ), nhân viên cấp dưới quản trị kho vắc xin chuyển giao hồ sơ tương quan cho nhân viên cấp dưới đảm nhiệm luân chuyển ( phiếu xuất kho, biên bản giao nhận, giấy phép xuất xưởng từng lô vắc xin ) và những thiết bị theo dõi nhiệt độ .
Nhân viên đảm nhiệm luân chuyển và lái xe triển khai :
– Trong quy trình luân chuyển phải tiếp tục theo dõi nhiệt độ khoang lạnh ( mạng lưới hệ thống theo dõi nhiệt độ trong buồng lái ), bảo vệ nhiệt độ luôn trong khoảng chừng + 2 °C đến + 8 °C. Nếu gặp sự cố nhiệt độ trong khoang hàng không bảo vệ trong khoảng chừng + 2 °C đến + 8 °C, xử trí theo “ Hướng dẫn giải quyết và xử lý sự cố trong quy trình luân chuyển vắc xin bằng xe tải lạnh ” ( Quy trình 15 ) .
– Khi nghỉ dọc đường phải bảo vệ mạng lưới hệ thống làm lạnh của xe luôn hoạt động giải trí ( nổ máy hoặc cắm điện ). Trường hợp nghỉ qua đêm, phải tiếp tục theo dõi nhiệt độ khoang lạnh 2-3 giờ / lần .
– Trước khi đến điểm giao vắc xin 45-60 phút, liên hệ với cán bộ đảm nhiệm kho đảm nhiệm để dữ thế chủ động phối hợp giao nhận vắc xin theo nhu yếu .
Bước 4 : Bàn giao vắc xin
– Khi đến nơi nhân viên cấp dưới đảm nhiệm luân chuyển cần thực thi chuyển giao ngay vắc xin và hồ sơ tương quan cho cán bộ đảm nhiệm tiếp đón của đơn vị chức năng ( phiếu xuất kho, biên bản giao nhận, giấy phép xuất xưởng ) .
– Cùng cán bộ đảm nhiệm tại kho đảm nhiệm kiểm tra, ghi nhận nhiệt độ khoang lạnh và nhiệt độ trên những thiết bị theo dõi nhiệt độ trước khi chuyển giao vắc xin vào biên bản giao nhận .
– Giao đúng, đủ số thùng / kiện vắc xin cho kho đảm nhiệm .
– Cùng cán bộ đảm nhiệm của kho tiếp đón kiểm tra số lượng, lô, hạn dùng của vắc xin, dung môi được cấp phép .

– Trường hợp cán bộ kho tiếp nhận kiểm đếm phát hiện sai khác về số lượng, lô, hạn dùng vắc xin/dung môi, cần liên hệ ngay với cán bộ phụ trách kho phân phối hoặc lãnh đạo phụ trách kho để thống nhất phương hướng giải quyết.

– Điền đủ thông tin về thời hạn chuyển giao, thực trạng vắc xin … vào biên bản chuyển giao. Lấy chữ ký, dấu xác nhận của chỉ huy đảm nhiệm kho đảm nhiệm .
– Trong quy trình giao nhận, nếu phát hiện vắc xin có tín hiệu không bình thường, kho đảm nhiệm hoàn toàn có thể không đảm nhiệm vắc xin. Cán bộ đảm nhiệm kho đảm nhiệm cần lập biên bản và ghi rõ nguyên do không nhận, có xác nhận của chỉ huy đơn vị chức năng và thông tin ngay tới chỉ huy đảm nhiệm kho phân phối để kịp thời giải quyết và xử lý .
Bước 5 : Bàn giao thiết bị, hồ sơ và sao lưu dữ liệu nhiệt độ dữ gìn và bảo vệ vắc xin trong quy trình luân chuyển
– Sau khi trở về kho phân phối, nhân viên cấp dưới đảm nhiệm luân chuyển có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao lại ngay cho cán bộ đảm nhiệm kho nhiệt kế, biên bản giao nhận / phiếu xuất kho của đợt chuyển hàng .
– Cán bộ đảm nhiệm kho phân phối, in và sao lưu dữ liệu nhiệt độ đã được cán bộ tương hỗ luân chuyển ghi chép lại từ thiết bị theo dõi nhiệt độ trên xe và nhiệt kế đặt trong khoang lạnh của xe đồng thời kiểm tra tài liệu nhiệt độ trong thời hạn luân chuyển. Nếu phát hiện nhiệt độ dữ gìn và bảo vệ vắc xin trong quy trình luân chuyển không bảo vệ nhiệt độ nhu yếu ( ngoài khoảng chừng + 2 °C đến + 8 °C ) thì nhân viên cấp dưới đảm nhiệm luân chuyển, cán bộ đảm nhiệm kho phải ghi nhận và báo cáo giải trình làm rõ nguyên do xử lý .
– Kết thúc những đợt chuyển hàng, cán bộ đảm nhiệm kho gửi báo cáo giải trình cho Lãnh đạo Quân khu .
 

Mẫu :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

BIÊN BẢN GIAO NHẬN VẮC XIN

Bên giao vắc xin :
– Họ tên người đại diện thay mặt : ……………………………………………… Chức. vụ :
– Họ tên người chuyển giao : …………………………………… Chức vụ :
Bên nhận vắc xin : …………………………………………………..
– Họ tên người đại diện thay mặt : ……………………………………………………. Chức vụ :
– Họ tên người nhận : ……………………………………………… Chức vụ :
Vào hồi giờ phút, ngày / / 20 …., hai bên thực thi chuyển giao vắc xin với những nội dung như sau :

Phần I: Hồ sơ, giấy tờ giao nhận vắc xin:

Số công văn cấp phép vx Ngày ký công văn Giấy phép Viện Kiểm định vương quốc Phiếu xuất kho
Trước khi nhận Cóo Khôngo
Khi nhận hàng Cóo Khôngo Cóo Khôngo

Phần II: Chi tiết vắc xin, dung môi giao nhận:

Tên vắc xin Đơn vị tính Số lượng Số lô Hạn dùng Hãng sản xuất Nước SX
Dung môi Đơn vị tính Số lượng Số lô Hạn dùng Hãng sản xuất Nước SX

Phần III. Tình trạng của thiết bị hỗ trợ theo dõi nhiệt độ khi vận chuyển

Tổng số kiện hàng kiểm tra : Nhiệt độ vắc xin khi kiểm tra : °C
Thiết bị theo dõi nhiệt độ : VVM □
( tiến trình 1, 2, 3, 4 )
Chỉ thị đông băng điện tử □ ( điền X hoặc V ) Thiết bị ghi nhiệt độ tự động hóa ( LogTag ) Có □ Không □
         

Phần IV: Nhận xét tình trạng chung lô hàng: (vệ sinh, bao gói, nhãn mác, ẩm mốc…):

……, ngày …. tháng …. năm 20 ….

Đại diện bên giao Người giao Người nhận Đại diện bên nhận
( ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )

 

Mẫu :

SỔ BÀN GIAO VẮC XIN

Địa điểm vắc xin cần chuyển tới : …………………………………………………….

1 / Xe tải lạnh – Biển số : …………………………………..
2 / Ngày giờ chuyển giao : ………. giờ ……. phút, ngày ………. tháng …….. năm 20 ………..
3 / Nhiệt độ lúc xuất kho : …………………………………………………………………………….
4 / Tình trạng vỏ hộp lúc xuất kho : …………………………………………………………………
5 / Bàn giao hồ sơ vắc xin tương quan :

– Giấy xuất xưởng kiểm định : Không
– Biên bản chuyển giao vắc xin : Không
– Phiếu xuất kho : Không

6 / Chi tiết đóng gói vắc xin :

TT

Tên vắc xin

Số kiện/thùng

Số hộp lẻ (nếu có)

Số liều

Ghi chú

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tổng cộng

Ký nhận của lái xe / người luân chuyển Thủ kho vắc xin

Mẫu

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày tháng năm 20 …

Họ tên người nhận hàng :
Lý do xuất kho :
Xuất tại kho :

STT Tên, thương hiệu, quy cách phẩm chất vật tư Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

Cộng:

Tổng số tiền ( bằng chữ ) :

Xuất ngày …. tháng …. năm 20 …

Thủ trưởng đơn vị chức năng Phụ trách kho phân phối Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho

HƯỚNG DẪN VẬN CHUYỂN VẮC XIN BẰNG HÒM LẠNH

1. Mục tiêu
Tài liệu này hướng dẫn thực thi luân chuyển vắc xin bằng hòm lạnh bảo vệ vắc xin được dữ gìn và bảo vệ ở nhiệt độ thích hợp .
2. Các thiết bị và tài liệu tương quan
– Công văn / quyết định hành động phân chia vắc xin .
– Hòm lạnh, bình tích lạnh, nhiệt kế .
– Phương tiện luân chuyển : xe hơi tải …
– Biên bản giao nhận, phiếu xuất kho, giấy ghi nhận xuất xưởng vắc xin .
– tin tức đơn vị chức năng tiếp đón : Địa chỉ, số điện thoại cảm ứng cán bộ đảm nhiệm kho đảm nhiệm hoặc chỉ huy đảm nhiệm kho tiếp đón .
3. Quy trình
Bước 1 : Lập kế hoạch luân chuyển vắcxin
Lãnh đạo đảm nhiệm quản trị kho, nhân viên cấp dưới quản trị kho vắc xin tại những quân khu :
– Lập kế hoạch cấp phép, luân chuyển vắc xin với số lượng, loại, lô vắc xin, … và thời hạn dự kiến luân chuyển cho những kho tiếp đón. Thông báo kế hoạch luân chuyển ( thời hạn dự kiến luân chuyển vắc xin, số lượng và loại vắc xin ) cho kho tiếp đón .
– Điều xe xe hơi và phân công cụ thể lái xe theo kế hoạch đã định .
– Thông báo cho lái xe :
+ Dự kiến cung đường đi, thời hạn, khu vực giao nhận, họ tên, số điện thoại thông minh của cán bộ đảm nhiệm tại những kho đảm nhiệm .
+ Trước ngày luân chuyển phải kiểm tra thực trạng kỹ thuật của xe như lốp, phanh, xăng dầu, máy móc, mạng lưới hệ thống làm lạnh .
Bước 2 : Đóng gói vắc xin, dung môi vào hòm lạnh
Nhân viên quản trị kho, nhân viên cấp dưới tương hỗ kho vắc xin / đảm nhiệm luân chuyển triển khai :
– Chuẩn bị hồ sơ chuyển giao vắc xin theo Quy trình 12 : Phân bổ và cấp phép vắc xin
– Đóng gói vắc xin, dung môi vào hòm lạnh theo Quy trình 07 : Đóng gói vắc xin vào hòm lạnh sử dụng bình tích lạnh .
Bước 3 : Sắp xếp những hòm lạnh lên xe xe hơi, luân chuyển
Nhân viên quản trị kho, nhân viên cấp dưới tương hỗ kho vắc xin / đảm nhiệm luân chuyển vắc xin phối hợp với lái xe thực thi :
– Nhanh chóng xếp những hòm lạnh chứa vắc xin của từng điểm nhận vắc xin lên khoang xe xe hơi, sắp xếp những hòm lạnh ngay ngắn, chắc như đinh để hạn chế va đập, rơi vỡ và thuận tiện cấp phép cho những đơn vị chức năng theo lộ trình đường đi ( kho tiếp đón tiên phong xếp ở ngoài cùng ) .
– Khóa cửa khoang chứa hàng cẩn trọng và nhanh gọn luân chuyển vắc xin đến những kho tiếp đón theo lịch trình .
– Ký vào sổ giao nhận vắc xin ( theo phụ lục 2 ), nhân viên cấp dưới quản trị kho vắc xin chuyển giao hồ sơ tương quan cho nhân viên cấp dưới đảm nhiệm luân chuyển ( phiếu xuất kho, biên bản giao nhận, giấy phép xuất xưởng từng lô vắc xin ) và những thiết bị theo dõi nhiệt độ .
Trong quy trình luân chuyển nhân viên cấp dưới đảm nhiệm luân chuyển và lái xe thực thi :
– Nếu gặp sự cố trong quy trình luân chuyển cần báo ngay cho chỉ huy và cán bộ quản trị kho phân phối theo Quy trình giải quyết và xử lý sự cố trong quy trình luân chuyển .
– Trong trường hợp hỏng xe và sửa xe mất ít thời hạn thì triển khai thay thế sửa chữa động cơ xe hơi để liên tục luân chuyển vắc xin tới nơi nhận .
– Trong trường hợp sửa xe mất nhiều thời hạn hoặc không sửa được thì cần liên hệ với kho tiếp đón gần nhất hoặc đơn vị chức năng bộ đội gần nhất để được giúp sức như tương hỗ thiết bị máy móc để thay thế sửa chữa hoặc điều xe khác thay thế sửa chữa để liên tục luân chuyển đến những kho đảm nhiệm .
– Trước khi đến điểm giao vắc xin 45-60 phút, gọi điện liên hệ với cán bộ đảm nhiệm kho tiếp đón để dữ thế chủ động phối hợp giao nhận vắc xin theo nhu yếu .
Bước 4 : Bàn giao vắc xin
– Khi đến nơi nhân viên cấp dưới đảm nhiệm luân chuyển cần triển khai chuyển giao ngay vắc xin và hồ sơ tương quan cho cán bộ đảm nhiệm tiếp đón của đơn vị chức năng ( phiếu xuất kho, biên bản giao nhận, giấy phép xuất xưởng ) .
– Cùng cán bộ đảm nhiệm tại đảm nhiệm kiểm tra, ghi nhận thời hạn giao nhận, nhiệt độ trong hòm lạnh trước khi chuyển giao vắc xin vào biên bản giao nhận .
– Giao đúng, đủ số vắc xin cho kho đảm nhiệm .
– Cùng cán bộ đảm nhiệm của kho đảm nhiệm kiểm tra số lượng, lô, hạn dùng của vắc xin, dung môi được cấp phép .
– Trường hợp cán bộ kho tiếp đón kiểm đếm phát hiện sai khác về số lượng, lô, hạn dùng vắc xin / dung môi, cần liên hệ ngay với cán bộ đảm nhiệm kho quân khu hoặc chỉ huy đảm nhiệm để thống nhất phương hướng xử lý .
– Điền đủ thông tin về thời hạn chuyển giao, thực trạng vắc xin … vào biên bản chuyển giao. Lấy chữ ký, dấu xác nhận của chỉ huy đảm nhiệm đơn vị chức năng tiếp đón .
– Trong quy trình giao nhận, nếu phát hiện vắc xin có tín hiệu không bình thường, kho đảm nhiệm hoàn toàn có thể không đảm nhiệm vắc xin. Cán bộ đảm nhiệm kho tiếp đón cần lập biên bản và ghi rõ nguyên do không nhận, có xác nhận của chỉ huy đơn vị chức năng kho đảm nhiệm và thông tin ngay tới chỉ huy đảm nhiệm kho quân khu để kịp thời giải quyết và xử lý .
Trong thời hạn chờ quan điểm giải quyết và xử lý, vắc xin phải được dữ gìn và bảo vệ riêng không liên quan gì đến nhau và trong thùng lạnh hoặc tủ lạnh theo đúng nhu yếu dữ gìn và bảo vệ
– Thu hồi hòm lạnh và những thiết bị theo dõi nhiệt độ và luân chuyển trở về kho phân phối .
Bước 5 : Bàn giao hòm lạnh, nhiệt kế, hồ sơ và sao lưu giữ liệu nhiệt độ dữ gìn và bảo vệ vắc xin quy trình luân chuyển
– Sau khi trở về kho phân phối, nhân viên cấp dưới đảm nhiệm luân chuyển có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao lại ngay cho cán bộ đảm nhiệm kho những hòm lạnh và nhiệt kế, biên bản giao nhận / phiếu xuất kho của đợt chuyển hàng .
Cán bộ đảm nhiệm kho phân phối, sao lưu dữ liệu nhiệt độ dữ gìn và bảo vệ vắc xin tại những hòm lạnh trong quy trình giao nhận vắc xin. Nếu phát hiện nhiệt độ dữ gìn và bảo vệ vắc xin trong quy trình giao nhận vắc xin không bảo vệ nhiệt độ nhu yếu ( ngoài khoảng chừng + 2 °C đến + 8 °C ) thì nhân viên cấp dưới đảm nhiệm luân chuyển, cán bộ đảm nhiệm kho phải ghi nhận và báo cáo giải trình làm rõ nguyên do xử lý .
Kết thúc những đợt chuyển hàng, cán bộ đảm nhiệm kho gửi báo cáo giải trình cho Lãnh đạo Quân khu .

Mẫu :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

BIÊN BẢN GIAO NHẬN VẮC XIN

Bên giao vắc xin :
– Họ tên người đại diện thay mặt : ………………………………………………………. Chức vụ :
– Họ tên người chuyển giao : ………………………………………………………. Chức vụ :
Bên nhận vắc xin : ……………………………………………………………
– Họ tên người đại diện thay mặt : …………………………………….. Chức vụ :
– Họ tên người nhận : …………………………………………. Chức vụ :
Vào hồi giờ phút, ngày / / 20 …., hai bên thực thi chuyển giao vắc xin với những nội dung như sau :

Phần I: Hồ sơ, giấy tờ giao nhận vắc xin:

Số công văn cấp phép vx Ngày ký công văn Giấy phép Viện Kiểm định vương quốc Phiếu xuất kho
Trước khi nhận Cóo Khôngo
Khi nhận hàng Cóo Khôngo Cóo Khôngo

Phần II : Chi tiết vắc xin, dung môi giao nhận :

Tên vắc xin Đơn vị tính Số lượng Số lô Hạn dùng Hãng sản xuất Nước SX
Dung môi Đơn vị tính Số lượng Số lô Hạn dùng Hãng sản xuất Nước SX

Phần III. Tình trạng của thiết bị hỗ trợ theo dõi nhiệt độ khi vận chuyển

Tổng số kiện hàng kiểm tra : Nhiệt độ vắc xin khi kiểm tra : °C
Thiết bị theo dõi nhiệt độ : VVM □
( quá trình 1, 2, 3, 4 )
Chỉ thị đông băng điện tử □ ( điền X hoặc V ) Thiết bị ghi nhiệt độ tự động hóa ( LogTag ) Có □ không □
         

Phần IV: Nhận xét tình trạng chung lô hàng: (vệ sinh, bao gói, nhãn mác, ẩm mốc…):

……, ngày …. tháng …. năm 20 ….

Đại diện bên giao Người giao Người nhận Đại diện bên nhận
( ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )

Mẫu :

SỔ BÀN GIAO VẮC XIN

Địa điểm vắc xin cần chuyển tới : …………………………………..

1 / Xe tải lạnh – Biển số : …………………………………..
2 / Ngày giờ chuyển giao : ………. giờ ……. phút, ngày ………. tháng …….. năm 20 ………..
3 / Nhiệt độ lúc xuất kho : …………………………………………………………………………….
4 / Tình trạng vỏ hộp lúc xuất kho : …………………………………………………………………
5 / Bàn giao hồ sơ vắc xin tương quan :

– Giấy xuất xưởng kiểm định : Không
– Biên bản chuyển giao vắc xin : Không
– Phiếu xuất kho : Không

6 / Chi tiết đóng gói vắc xin :

TT

Tên vắc xin

Số kiện/thùng

Số hộp lẻ (nếu có)

Số liều

Ghi chú

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tổng cộng

Ký nhận của lái xe Thủ kho vắc xin

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày tháng năm 20 …

Số :

Họ tên người nhận hàng :
Lý do xuất kho :
Xuất tại kho :

STT Tên, thương hiệu, quy cách phẩm chất vật tư Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

Cộng:

Tổng số tiền ( bằng chữ ) :

Xuất ngày …. tháng ….. năm 20 …

Thủ trưởng đơn vị chức năng Phụ trách kho phân phối Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho

HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG TỦ LẠNH TCW 4000AC

1. Mục tiêu :
Tài liệu này hướng dẫn việc làm bảo trì liên tục hàng ngày, hàng tháng so với tủ lạnh TCW 4000AC dữ gìn và bảo vệ vắc xin nhằm mục đích giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn hoàn toàn có thể xảy ra làm tác động ảnh hưởng đến chất lượng vắc xin
2. Các thiết bị và tài liệu tương quan
– Dụng cụ thiết yếu : chổi mềm, khăn sạch, khay đựng .
– Tài liệu hướng dẫn sử dụng tủ lạnh TCW 4000AC
– Sổ nhật ký quản lý và vận hành .
– Hòm lạnh có bình tích lạnh đã chuẩn bị sẵn sàng sẵn
– Tủ lạnh đã quản lý và vận hành đến nhiệt độ lao lý để dữ gìn và bảo vệ vắc xin nếu phải chuyển tạm để triển khai việc bảo trì .
3. Quy trình
3.1. Nhiệm vụ hàng ngày
– Kiểm tra hoạt động giải trí tủ lạnh : kiểm tra liên kết điện, thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động hóa đi kèm .
– Lau sạch bụi bẩn ở vỏ ngoài tủ lạnh .

3.2. Nhiệm vụ hàng tuần

– Kiểm tra khay nước ngưng tụ, nếu quan sát thấy có nhiều nước ngưng tụ thì đổ nước đọng và kiểm tra khoang tủ lạnh xem có nước đọng không. Nếu ống thoát nước bị bít tắc thì thông tắc .
– Kiểm tra độ kín khít của gioăng cửa tủ lạnh và làm sạch những gioăng tủ .
– Kiểm tra băng tuyết, xả băng nếu băng tuyết bám ở dàn lạnh hoặc thành tủ > 0,5 cm. Tiến hành xả đá / băng tuyết theo những bước sau :
+ Bước 1 : Chuyển vắc xin, dung môi trong tủ ra nơi bảo đảm an toàn : hòm lạnh có bình tích lạnh HOẶC vào tủ lạnh khác .
+ Bước 2 : Tắt nguồn điện của tủ, rút phích cắm khỏi ổ .
+ Bước 3 : Mở cửa tủ, đợi đến khi đá / băng tan chảy hết. Không dùng dao hay những vật sắc nhọn khác để cậy .
+ Bước 5 : Lau khô bên trong tủ bằng khăn sạch .
+ Bước 6 : Kiểm tra những giá và thiết bị bên trong tủ .
+ Bước 7 : Đóng cửa tủ .
+ Bước 8 : Bật nguồn điện. Theo dõi nhiệt độ trong tủ cho đến khi đạt nhiệt độ thiết yếu và không thay đổi ( thường sau 24 giờ ) .
+ Bước 9 : Chuyển vắc xin, dung môi trở lại trong tủ

3.3. Nhiệm vụ hàng tháng

a. Làm sạch nắp hay cửa tủ với nước xà phòng pha loãng .
b. Vệ sinh tủ lạnh TCW 4000 AC theo những bước :
LƯU Ý : Trước khi thực thi vệ sinh tủ TCW4000AC, phải lấy tổng thể vắc xin ra ngoài để trữ tạm trong hòm lạnh có bình tích lạnh HOẶC một tủ khác đang hoạt động giải trí tốt .
• Tắt công tắc nguồn nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện .
• Chuẩn bị những thiết bị tàng trữ trong thời điểm tạm thời và di tán những loại vắc xin ra khỏi tủ lạnh sang thiết bị tàng trữ bảo vệ đúng nhiệt độ qui định .
• Tháo tấm nhựa đậy thùng chứa, dùng tua vít tháo gỡ đầu dò nhiệt độ trên mặt bên trong khoang chứa và thùng lót bên trong .
• Dùng nước ấm và chất tẩy rửa trung tính để vệ sinh toàn bộ những bộ phận bên trong và bên ngoài tủ, nắp tủ và gioăng đệm nắp tủ. Sau đó lau khô thật kỹ .
• Sau khi vệ sinh tủ TCW4000AC thực thi đặt thùng lót bên trong đúng vị trí và gắn cố định và thắt chặt lại đầu dò nhiệt độ. Gắn lại tấm nắp nhựa đậy thùng chứa. Đóng nắp tủ .
• Kiểm tra máy nén và bộ phận tản nhiệt xem có sạch không. Thiết bị sẽ không quản lý và vận hành được đúng chuẩn nếu những bộ phận này bị bám bụi. Làm vệ sinh máy nén và lưới tản nhiệt như sau :
+ Bộc lộ mặt bên tủ nơi đặt giàn nóng và khoang máy nén .
+ Sử dụng tuốc-nơ-vít để mở những vít ở khoang máy nén, tháo nắp bảo vệ .
+ Quét hết bụi bẩn bám trên lưới tản nhiệt tủ và trong khoang máy nén bằng chổi mềm .
+ Đóng nắp bảo vệ, vặn lại vít cố định và thắt chặt .
• Cắm điện và bật công tắc nguồn cho tủ TCW4000AC .
• Cho tủ chạy và theo dõi nhiệt độ của tủ hiển thị trên màn hình hiển thị và thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động hóa ( Fridge-tag 2 ) .
• Chỉ chuyển vắc xin từ thiết bị tàng trữ tạm vào lại trong tủ TCW4000AC khi tủ đã đạt được khoanh vùng phạm vi nhiệt độ từ + 2 đến + 8 °C .
c. Nhân viên quản trị kho giám sát việc thực thi và nhân viên cấp dưới triển khai việc bảo trì Ghi ngày, nội dung bảo trì vào sổ Nhật ký quản lý và vận hành, nhận xét quy trình quản lý và vận hành, thực trạng của tủ lạnh .

Mẫu sổ nhật ký quản lý và vận hành

LÝ LỊCH MÁY

VÀ NHẬT KÝ VẬN HÀNH

TÊN THIẾT BỊ : ……………………………………..

LÝ LỊCH MÁY

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Hãng sản xuất / Xuất xử : ……………………………………………………………………………………
2. Kiểu, loại máy : ………………………………………………………………………………………………..
3. Số serial :
4. Ngày đưa vào sử dụng : ……………………………………………………………………………………

II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

1. Điện áp sử dụng : …………………………………………………………………………………………….
2. Công suất :
3. Kích thước :
4. Trọng lượng : ………………………………………………………………………………………………….
5. Các thông số kỹ thuật khác :
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Phụ trách đơn vị chức năng :

III. THÔNG TIN VỀ NHÀ CUNG CẤP, BẢO HÀNH

1. Đơn vị phân phối :
Tên đơn vị chức năng phân phối : ……………………………………………………………………………………………
Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại cảm ứng : ……………………………………………………………………………………………………..
2. Đơn vị Bảo hành :
Tên đơn vị chức năng bh : ……………………………………………………………………………………………
Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại thông minh : ……………………………………………………………………………………………………..

IV.HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ/SỬA CHỮA,THAY THẾ/BẢO DƯỠNG:

THỜI GIAN

NGƯỜI THỰC HIỆN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP VẮC XIN BẢO QUẢN TRONG TỦ LẠNH

1. Mục tiêu
Tài liệu này hướng dẫn những bước xử trí trong trường hợp khẩn cấp ( mất điện lê dài, hỏa hoạn, thiên tai lũ lụt, tủ lạnh hỏng … ) nhằm mục đích bảo vệ bảo đảm an toàn cho vắc xin đang dữ gìn và bảo vệ trong tủ lạnh và bảo đảm an toàn cho người .
2. Thiết bị, dụng cụ tương quan
– Máy phát điện dự trữ và nguyên vật liệu .
– Tiêu lệnh chữa cháy gắn tại kho và dụng cụ chữa cháy .
– Sổ nhật ký quản lý và vận hành thiết bị .
– Danh sách tên cán bộ / số điện thoại thông minh liên hệ trong trường hợp khẩn cấp : thủ kho, đảm nhiệm trình độ kho, chỉ huy kho, chỉ huy đơn vị chức năng .
3. Quy trình
Nguyên tắc : Trong trường hợp khẩn cấp cần duy trì nhiệt độ dữ gìn và bảo vệ vắc xin từ 2 °C – 8 °C so với tổng thể những loại vắc xin .

3.1. Tình huống 1: MẤT ĐIỆN KÉO DÀI

Khi mất điện lê dài hoặc không biết khi nào điện được cấp lại hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động đến chất lượng vắc xin, phải thực thi ngay những bước sau :

TT

Nội dung

Phân công

1 Thông báo ngay cho người quản trị trực tiếp biết . Người phát hiện
2 Chạy máy phát điện dự trữ ( nếu có ), bảo vệ dự trữ đủ nguyên vật liệu cho máy phát điện .
Trường hợp đơn vị chức năng không có máy phát điện dự trữ triển khai xử trí vắc xin theo quá trình như trường hợp tủ lạnh hỏng .
Hạn chế Open tủ lạnh trong suốt thời hạn mất điện
Nhân viên kỹ thuật đảm nhiệm
3 Sau khi được cấp nguồn điện dự trữ, ghi nhiệt độ của tủ lạnh dữ gìn và bảo vệ vắc xin tại thời gian kho quản lý và vận hành trở lại vào sổ Nhật ký quản lý và vận hành thiết bị .
Phối hợp cùng nhân viên cấp dưới kỹ thuật kiểm tra thực trạng hoạt động giải trí của tủ lạnh .
– Nếu tủ lạnh hoạt động giải trí thông thường : Tiếp tục dữ gìn và bảo vệ vắc xin theo thường qui .
– Nếu tủ lạnh hoạt động giải trí không không thay đổi : thông tin cho người đảm nhiệm trực tiếp biết để giải quyết và xử lý, khắc phục .
Cán bộ quản trị kho / nhân viên cấp dưới kỹ thuật
4 Khi được cấp nguồn điện lưới trở lại. Nhân viên quản trị kho phải kiểm tra, theo dõi thực trạng hoạt động giải trí của tổng thể những tủ lạnh, bảo vệ những tủ hoạt động giải trí không thay đổi. Ghi nhiệt độ dữ gìn và bảo vệ của tủ lạnh ( sau khi điện lưới được cấp lại không thay đổi 30 phút và 30 phút / lần trong vòng 2 h đầu để bảo vệ tủ hoạt động giải trí không thay đổi ) và thực trạng hoạt động giải trí của tủ lạnh vào sổ Nhật ký quản lý và vận hành thiết bị . Cán bộ quản trị kho / nhân viên cấp dưới kỹ thuật

3.2. Tình huống 2 : KHO LẠNH BỊ HỎA HOẠN, CHÁY NỔ
Khi kho lạnh bị hỏa hoạn, phải triển khai ngay những bước sau :

TT

Nội dung

Phân công

1 Thực hiện theo Tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy ( báo động, ngắt nguồn điện, gọi 114, sử dụng phương tiện đi lại chữa cháy tại chỗ, … ) Người phát hiện
2 Di chuyển những tủ lạnh ra khu vực bảo đảm an toàn ( nếu hoàn toàn có thể ). Chú ý : Không Open tủ lạnh . Tất cả nhân viên cấp dưới
3 Sau khi việc chữa cháy kết thúc .
– Nếu tủ lạnh hoàn toàn có thể hoạt động giải trí lại thông thường : Vận hành tủ lạnh trở lại. Thống kê kiểm tra vắc xin và nhiệt độ của những tủ lạnh .
– Nếu tủ lạnh không hề hoạt động giải trí trở lại :
+ Chuyển vắc xin trong tủ bị hỏng vào những thiết bị lạnh khác, sắp xếp riêng .
+ Thống kê vắc xin bị ảnh hưởng tác động, báo cáo giải trình cho chỉ huy đơn vị chức năng biết .
Cán bộ quản trị kho / nhân viên cấp dưới kỹ thuật

3.3. Tình huống 3 : NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN NGOÀI KHOẢNG AN TOÀN DO TỦ LẠNH HỎNG
Khi phát hiện nhiệt độ tủ lạnh nằm ngoài khoảng chừng bảo đảm an toàn dữ gìn và bảo vệ vắc xin ( cao hơn hoặc thấp hơn nhiệt độ nhu yếu ), triển khai ngay những bước sau :

TT

Nội dung

Phân công

1 Ghi nhiệt độ dữ gìn và bảo vệ của tủ lạnh tại thời gian phát hiện vào sổ Nhật ký quản lý và vận hành thiết bị . Cán bộ quản trị kho
Cán bộ đảm nhiệm trình độ kho
2 Thông báo ngay cho người đảm nhiệm trực tiếp và nhân viên cấp dưới trực kỹ thuật để khắc phục hư hỏng kịp thời . Cán bộ quản trị kho
Cán bộ đảm nhiệm trình độ kho Nhân viên kỹ thuật
3 Phối hợp xử trí :
– Nếu nhiệt độ tủ lạnh thấp hơn 2 °C : mở nắp tủ lạnh cho tới khi nhiệt độ báo 7 °C thì đóng lại, theo dõi sát. Nếu hoài nghi vắc xin bị đông băng, thực thi “ nghiệm pháp lắc ” so với những vắc xin nhạy cảm đông băng .
– Nếu nhiệt độ tủ lạnh cao trên 8 °C : Mua đá lạnh, cho đá vào túi nilon kín hoặc khay đựng và để vào tủ lạnh, theo dõi nhiệt độ 30 phút / lần để bảo vệ duy trì nhiệt độ trong khoảng chừng qui định 2 °C – 8 °C
– Chuyển vắc xin sang tủ lạnh khác hoặc hòm lạnh ( nếu có ) để dữ gìn và bảo vệ riêng theo quá trình dữ gìn và bảo vệ vắc xin trong tủ lạnh, hòm lạnh .
– Trường hợp chuyển vắc xin sang hòm lạnh, vắc xin phải được đóng gói theo đúng Quy trình đóng gói vắc xin vào hòm lạnh
– Trường hợp vắc xin được chuyển sang tủ lạnh, tủ lạnh phải được quản lý và vận hành không thay đổi đến nhiệt độ nhu yếu trước khi chuyển vắc xin sang
Cán bộ quản trị kho
Cán bộ đảm nhiệm trình độ kho
4 Báo cáo chỉ huy đơn vị chức năng chờ giải quyết và xử lý tiếp . Cán bộ đảm nhiệm trình độ kho

3.4. Tình huống 4 : CÁC TÌNH HUỐNG BẤT THƯỜNG KHÁC ( cây đổ, tốc mái, lũ lụt … )
– Bước 1 : Báo động toàn đơn vị chức năng
– Bước 2 : Kiểm tra, nhìn nhận xem mạng lưới hệ thống tủ lạnh có bị ảnh hưởng tác động hay không để đưa ra những giải pháp khắc phục nhanh tại chỗ tương thích :
o Nếu kho lạnh bị tác động ảnh hưởng có rủi ro tiềm ẩn mất bảo đảm an toàn do chập điện, cháy nổ, ngập lụt : Ngắt nguồn điện cung ứng cho mạng lưới hệ thống kho lạnh
o Sử dụng những phương tiện đi lại tại chỗ để khắc phục sự cố, phối hợp luân chuyển vắc xin từ tủ lạnh bị hỏng tới nơi bảo đảm an toàn : VD chuyển vắc xin từ tầng 1 lên tầng 2 ( trường hợp lũ lụt ) hoặc phủ bạt che mái ( tốc mái ) hoặc xử trí nhiệt độ tủ lạnh không không thay đổi theo hướng dẫn của trường hợp 3 .

HƯỚNG DẪN PHÂN BỔ VÀ CẤP PHÁT VẮC XIN

1. Mục tiêu
Tài liệu này hướng dẫn việc phân chia và cấp phép vắc xin tại đơn vị chức năng để bảo vệ cung ứng đủ, kịp thời vắc xin cho hoạt động giải trí tiêm chủng, tránh thừa / thiếu vắc xin .
2. Thiết bị và tài liệu
– Kế hoạch phân chia vắc xin sổ quản trị vắc xin, biên bản giao nhận / phiếu xuất kho .
– Hòm lạnh, bình tích lạnh ( hoặc đá lạnh ), thiết bị theo dõi nhiệt độ .
– Quy trình đóng gói vắc xin vào hòm lạnh .
3. Quy trình

3.1 Chuẩn bị hòm lạnh, bình tích lạnh (hoặc đá lạnh) đủ số lượng và dung tích để bảo quản vắc xin trong mỗi lần: Nhân viên quản lý kho hoặc nhân viên giao/nhận vắc xin thực hiện.

3.2 Rửa tay: nhân viên phải rửa tay trước khi cầm lọ/ hộp vắc xin.

3.3 Khu vực giao/nhận vắc xin phải đảm bảo tránh ảnh hưởng của thời tiết: râm mát, tránh ánh nắng trực tiếp, mưa, bụi,….

3.4 Cấp phát vắc xin / dung môi

TT

Nội dung

Phân công

1 Thông báo về thời hạn, số lượng, loại vắc xin cho đơn vị chức năng được cấp phép để sẵn sàng chuẩn bị kế hoạch nhận vắc xin . Cán bộ đảm nhiệm trình độ kho vắc xin
2 Chuyển công văn / quyết định hành động phân chia cho phòng kế toán và kho vắc xin để sẵn sàng chuẩn bị viết phiếu xuất và cấp vắc xin . Cán bộ đảm nhiệm trình độ kho vắc xin
3 Kiểm tra công văn / quyết định hành động phân chia vắc xin, dung môi lần này : đơn vị chức năng đảm nhiệm, loại vắc xin, số lượng, lô, hạn sử dụng . Cán bộ quản trị kho vắc xin
4 Lập biên bản giao nhận vắc xin . Cán bộ quản trị kho vắc xin
5 Tính toán số hòm lạnh, bình tích lạnh để sẵn sàng chuẩn bị sẵn Chuẩn bị hòm lạnh, bình tích lạnh theo Quy trình đóng gói vắc xin vào hòm lạnh . Cán bộ quản trị kho vắc xin
Các nhân viên cấp dưới tương hỗ
6 Kiểm tra thiết bị theo dõi nhiệt độ tủ lạnh tại thời gian cấp phép. Ghi những tài liệu về nhiệt độ vào phiếu xuất / biên bản giao nhận . Cán bộ quản trị kho vắc xin
Cán bộ giao vắc xin
7 Lấy những loại vắc xin cần cấp theo đúng loại, đúng số lượng, đúng lô ra khỏi tủ lạnh .
Đối chiếu, giao / nhận từng loại vắc xin theo phiếu xuất, đặc biệt quan trọng quan tâm kiểm tra so sánh số lô, hạn dùng vắc xin Sắp xếp, đóng gói vắc xin vào hòm lạnh theo Quy trình đóng gói vắc xin vào hòm lạnh .
Vắc xin, dung môi của đơn vị chức năng nào đóng gói vào hòm lạnh của đơn vị chức năng đó .
Ghi rõ thời hạn đóng gói .
Cán bộ quản trị kho vắc xin
Các nhân viên cấp dưới tương hỗ
8 Ký vào sổ chuyển giao, biên bản giao nhận / phiếu xuất kho . Cán bộ quản trị kho vắc xin
Cán bộ giao vắc xin
9 Ghi chép vào sổ quản trị vắc xin tại đơn vị chức năng : đơn vị chức năng được cấp, số lượng cấp phép, thực trạng nhiệt độ, thời hạn cấp phép Cán bộ quản trị kho vắc xin
10 Lưu quyết định hành động / công văn phân chia, phiếu xuất, biên bản giao nhận vắc xin tại kho . Cán bộ quản trị kho vắc xin

HƯỚNG DẪN KIỂM KÊ VẮC XIN, DUNG MÔI

1. Mục tiêu
Việc kiểm kê vắc xin, dung môi nhằm mục đích xác lập đúng chuẩn số lượng, lô, hạn sử dụng và tình hình từng loại vắc xin, dung môi dữ gìn và bảo vệ trong kho giúp cho việc quản trị và điều phối vắc xin hiệu suất cao hơn, nhằm mục đích bảo vệ luôn có đủ vắc xin đáp ứng kịp thời cho những đơn vị chức năng và hạn chế thực trạng để vắc xin hết hạn dùng. Quy trình này hướng dẫn những bước triển khai khi kiểm kê kho dữ gìn và bảo vệ vắc xin, dung môi tiếp tục hàng quí hay sau mỗi đợt nhận / cấp vắc xin .
2. Các thiết bị và tài liệu tương quan
– Quyết định xây dựng Hội đồng kiểm kê ( nếu thấy thiết yếu / trong những đợt thanh kiểm tra ) .
– Phiếu nhập / xuất kho những vắc xin, dung môi .
– Biên bản giao / nhận vắc xin, dung môi .
– Sổ kế toán quản trị vắc xin ( nếu có ) .
– Sổ quản trị vắc xin, dung môi .
– Biên bản kiểm kê của lần trước .
3. Quy trình
3.1. Kiểm kê sau mỗi đợt nhận / cấp vắc xin

TT

Nội dung

Phân công

1 Chuẩn bị hồ sơ : sổ quản trị vắc xin, dung môi, phiếu nhập / xuất vắc xin, biên bản giao / nhận vắc xin Cán bộ quản trị kho vắc xin
2 Kiểm kê tại kho vắc xin Cán bộ đảm nhiệm trình độ kho vắc xin
Cán bộ quản trị kho vắc xin
Các cán bộ tương hỗ kho vắc xin
2.1 Kiểm đếm từng loại vắc xin, dung môi :
+ Số lượng .
+ Số lô .
+ Hạn sử dụng .
+ Đánh giá thực trạng nhãn lọ vắc xin, sắc tố, độ đồng đều của vắc xin, dung môi .
+ Các tín hiệu thông tư trên nhãn vắc xin ( nếu có )
2.2 Đối chiếu số liệu giữa sổ quản trị vắc xin, dung môi với số tồn trong thực tiễn
4 Ghi chép số liệu sau kiểm kê vào sổ quản trị vắc xin, dung môi
Trường hợp không khớp số liệu sổ sách phải xác lập nguyên do và giải pháp xử lý tương thích .
Cán bộ đảm nhiệm trình độ kho vắc xin
Cán bộ quản trị kho vắc xin

 

3.2. Kiểm kê định kỳ hàng quý :

TT

Nội dung

Phân công

1 Thông báo kế hoạch kiểm kê, chuẩn bị sẵn sàng biên bản kiểm kê . Cán bộ đảm nhiệm trình độ kho vắc xin
Cán bộ quản trị kho vắc xin
2 Chuẩn bị hồ sơ : sổ quản trị vắc xin, dung môi, phiếu nhập / xuất vắc xin, biên bản giao / nhận vắc xin, biên bản kiểm kê của lần trước . Cán bộ quản trị kho vắc xin
3 Kiểm kê tại kho vắc xin Lãnh đạo đơn vị chức năng
Cán bộ đảm nhiệm trình độ kho vắc xin
Cán bộ quản trị kho vắc xin
Các cán bộ có tương quan
Các cán bộ tương hỗ kho vắc xin
3.1 Kiểm đếm từng loại vắc xin, dung môi :
+ Số lượng .
+ Số lô .
+ Hạn sử dụng .
+ Đánh giá thực trạng nhãn lọ vắc xin, sắc tố, độ đồng đều của vắc xin, dung môi .
3.2 Đối chiếu số liệu giữa sổ quản trị vắc xin, dung môi với số tồn thực tiễn
4 Hoàn chỉnh Biên bản kiểm kê .
Trường hợp không khớp số liệu sổ sách phải xác lập nguyên do và giải pháp xử lý tương thích .
Cán bộ đảm nhiệm trình độ kho vắc xin
Cán bộ quản trị kho vắc xin
Gửi báo cáo giải trình kiểm kê cho chỉ huy đơn vị chức năng và tàng trữ tại khoa phòng . Cán bộ đảm nhiệm trình độ kho vắc xin
Cán bộ quản trị kho vắc xin

HƯỚNG DẪN THU HỒI, BIỆT TRỮ VẮC XIN

1. Mục tiêu
Tài liệu này hướng dẫn những bước cần thực thi trong quy trình tịch thu, biệt trữ lô vắc xin có hoài nghi về chất lượng / vắc xin chờ hủy để bảo vệ tịch thu vừa đủ, tránh việc cấp phép sử dụng những lô vắc xin này, bảo vệ sử dụng vắc xin hiệu suất cao và bảo đảm an toàn .
2. Các thiết bị và tài liệu tương quan
– Các quyết định hành động / văn bản của những cơ quan quản trị ( Bộ Y tế ) thông tin, hướng dẫn tạm ngừng sử dụng hoặc tịch thu 1 loại, 1 lô vắc xin .
3. Quy trình triển khai
– Bổ trí một khu vực / vị trí trong kho để vắc xin biệt trữ chờ hủy : có khóa hoặc giải pháp vật lý cách ly bảo đảm an toàn với vắc xin không bảo vệ chất lượng .
– Bố trí một tủ lạnh / hoặc 1 vài khu vực trong tủ lạnh dữ gìn và bảo vệ vắc xin chờ quan điểm giải quyết và xử lý ( chờ kiểm định / chờ chỉ huy từ cấp trên )
– Trường hợp sắp xếp khu vực trong cùng tủ lạnh với vắc xin khác, cần đóng gói niêm phong riêng, có giải pháp ngăn cách vật lý và phải có tín hiệu rõ ràng tránh việc cấp phép nhầm

TT

Nội dung

Phân công

1 . Sau khi nhận được văn bản thông tin tịch thu / tạm ngừng sử dụng vắc xin, đơn vị chức năng phải thống kê và gửi văn bản thông tin cụ thể về loại vắc xin tịch thu / tạm dừng ( số lô, hạn sử dụng, giải pháp dữ gìn và bảo vệ / luân chuyển ( dữ gìn và bảo vệ lạnh hay nhiệt độ thường ) ) và thời hạn cần tịch thu tới những đơn vị chức năng tương quan . Đơn vị chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tịch thu Các đơn vị chức năng tương quan
2 . Thống kê số lượng vắc xin / dung môi tạm ngừng sử dụng hoặc cần tịch thu của từng đơn vị chức năng để báo cáo giải trình chỉ huy Cán bộ đảm nhiệm trình độ kho
Cán bộ quản trị kho vắc xin
3 . Chuẩn bị một khu vực riêng trong kho đơn vị chức năng hoặc tủ lạnh riêng với thể tích lạnh tương thích để tàng trữ vắc xin tạm ngừng sử dụng / vắc xin tịch thu biệt trữ chờ giải quyết và xử lý
Trong trường hợp không có tủ lạnh riêng, chuẩn bị sẵn sàng một góc riêng trong tủ lạnh, có ngăn cách vật lý và tín hiệu nhận ra rõ ràng, vắc xin phải đóng gói niêm phong vắc xin biệt trữ để tránh nhầm lẫn .
Cán bộ quản trị kho vắc xin
4 . Thu hồi vắc xin : trường hợp phải thực thi tịch thu vắc xin từ những đơn vị chức năng về dữ gìn và bảo vệ tại kho quân khu, cần triển khai giao / nhận vắc xin theo đúng Qui trình 09 luân chuyển vắc xin bằng hòm lạnh và Qui trình 01 tiếp đón vắc xin, dung môi . Cán bộ quản trị kho vắc xin
Nhân viên giao / nhận vắc xin .
Cán bộ đảm nhiệm trình độ kho
5 .

Biệt trữ vắc xin:

– Trường hợp vắc xin tạm ngừng sử dụng phải biệt trữ chờ giải quyết và xử lý :
+ Bảo quản vắc xin trong tủ lạnh hoặc khu vực riêng trong tủ lạnh theo Quy trình 02 dữ gìn và bảo vệ vắc xin, dung môi trong tủ lạnh đến khi có giải pháp giải quyết và xử lý .
+ Gắn biển cảnh báo nhắc nhở màu vàng, chữ đen “ Vắc xin biệt trữ chờ giải quyết và xử lý ” trên tủ lạnh hoặc khu vực chứa vắc xin này .
+ Vắc xin đã được cấp phép nhưng do yếu tố trong quy trình luân chuyển hoặc giao nhận phải quay về kho, sau khi được kiểm tra xác nhận và đưa ra khỏi hòm lạnh, xe lạnh cần sắp xếp khu vực riêng trong tủ lạnh, quan tâm việc theo dõi chất lượng và cấp phép trước những vắc xin này
– Trường hợp vắc xin biệt trữ chờ hủy :
+ Đưa vắc xin chờ hủy ra ngoài dây chuyền sản xuất lạnh, chuyển vào khu vực biệt trữ chờ hủy trong kho có gắn biển cảnh báo nhắc nhở màu đỏ, chữ đen “ Vắc xin biệt trữ chờ hủy ” .
+ Đóng gói niêm phong những thùng vắc xin, ghi rõ thông tin cụ thể như tên vắc xin, số lượng, số lô, hạn sử dụng trên thùng .
+ Tiến hành những thủ tục để hủy vắc xin theo qui định bảo vệ bảo đảm an toàn cho người và môi trường tự nhiên .

Nhân viên quản trị kho vắc xin .
Phụ trách trình độ
6 . Tiến hành những thủ tục để hủy vắc xin theo qui định nhằm mục đích bảo vệ bảo đảm an toàn cho người và thiên nhiên và môi trường
Báo cáo tình hình tịch thu, biệt trữ / hủy vắc xin cho lãnh đạo Quân khu và Ban chỉ huy chiến dịch .
Phụ trách trình độ
Lãnh đạo đơn vị chức năng

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ SỰ CỐ TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN

1. Mục đích
Tài liệu này hướng dẫn giải quyết và xử lý sự cố trong quy trình luân chuyển vắc xin bằng xe tải lạnh nhằm mục đích giảm thiểu những yếu tố bất lợi phát sinh trong quy trình luân chuyển tác động ảnh hưởng đến chất lượng vắc xin ; bảo vệ những loại vắc xin được dữ gìn và bảo vệ ở nhiệt độ từ + 2 °C đến + 8 °C trong suốt thời hạn luân chuyển .
2. Các thiết bị và tài liệu tương quan
– Điện thoại di động
– Danh sách những đơn vị chức năng trong cung đường luân chuyển vắc xin
– Qui trình xử trí sự cố dữ gìn và bảo vệ vắc xin trong tủ lạnh .
– Kinh phí dự trữ mua xăng dầu, sửa chữa thay thế xe
3. Các bước tiến hành

TT

Công việc thực hiện

Phân công

4.1.

Khi sự cố xảy ra trên đường

1 Gọi điện thoại cảm ứng thông tin ngay tình hình sự cố cho chỉ huy / cán bộ đảm nhiệm trình độ kho để thông tin tình hình xin quan điểm xử lý . Lái xe / người luân chuyển vắc xin
2

a.Với xe tải lạnh: Thực hiện ngay các biện pháp cần thiết đối với các trường hợp sau:

* Trường hợp hỏng động cơ xe hơi :
– Xe lạnh ở gần nguồn điện : Vận hành mạng lưới hệ thống lạnh bằng điện .
– Xe lạnh ở xa nguồn điện, không quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống lạnh bằng điện được : Nếu thấy nhiệt độ khoang lạnh lớn hơn 8 °C thì mua đá dọc đường để duy trì nhiệt độ dữ gìn và bảo vệ vắc xin. Không dùng đá khô vì hoàn toàn có thể làm nhiệt độ khoang lạnh thấp dưới 0 °C và gây ngộ độc .
– Trong trường hợp sửa xe mất ít thời hạn thì triển khai thay thế sửa chữa động cơ xe hơi để liên tục luân chuyển vắc xin tới nơi nhận .
– Trong trường hợp sửa xe mất nhiều thời hạn hoặc không sửa được, lái xe liên hệ với những đơn vị chức năng gần nhất để được tương hỗ .
* Trường hợp hỏng mạng lưới hệ thống lạnh
– Kiểm tra, nếu thấy nhiệt độ khoang lạnh hơn 10 °C thì mua đá dọc đường để duy trì nhiệt độ dữ gìn và bảo vệ vắc xin .
– Nếu xe tải lạnh ở khu vực gần Kho, lái xe quay xe về Kho, đồng thời thông tin cho chỉ huy kho vắc xin để có kế hoạch nhận lại vắc xin .
– Trong trường hợp xe tải lạnh ở xa Kho
+ Liên hệ với đơn vị chức năng gần nhất để được giúp sức như gửi vắc xin vào kho của địa phương hoặc điều xe tải lạnh của địa phương đến chuyển vắc xin. Trường hợp phải gửi vắc xin vào kho của địa phương, lái xe phải chuyển giao số lượng vắc xin với thủ kho và yêu cầu thủ kho dữ gìn và bảo vệ vắc xin theo đúng nhiệt độ nhu yếu .
+ Liên hệ với chỉ huy đảm nhiệm điều xe từ quân khu tới chuyển tiếp .
– Khi chuyển vắc xin sang xe lạnh khác, lái xe phải chuyển cùng những thiết bị theo dõi nhiệt độ đi kèm .
– Tiến hành sửa chữa thay thế mạng lưới hệ thống lạnh để liên tục luân chuyển vắc xin tới nơi nhận ( nếu được ) .
Trong thời hạn bị sự cố, người luân chuyển / lái xe phải liên tục liên hệ với đảm nhiệm trình độ của kho để có quan điểm chỉ huy .
* Trường hợp hỏng những bộ phận khác : Nếu mạng lưới hệ thống khoang lạnh vẫn hoạt động giải trí thông thường, triển khai sửa chữa thay thế để liên tục luân chuyển vắc xin tới nơi nhận .

Lái xe / người luân chuyển vắc xin
Cán bộ Quản lý kho
Cán bộ Phụ trách trình độ kho
Lãnh đạo đơn vị chức năng
3 .

b. Với xe tải thông thường: Thực hiện ngay các biện pháp cần thiết đối với các trường hợp hỏng động cơ ô tô như sau:

– Trong trường hợp sửa xe mất ít thời hạn thì thực thi thay thế sửa chữa động cơ xe hơi để liên tục luân chuyển vắc xin tới nơi nhận .
– Trong trường hợp sửa xe mất nhiều thời hạn hoặc không sửa được :
+ Liên hệ với đơn vị chức năng gần nhất trên địa phận tỉnh để được giúp sức như điều xe của địa phương đến chuyển vắc xin hoặc liên hệ với chỉ huy kho để điều xe từ quân khu tới tương hỗ .
+ Kiểm tra, nếu thấy nhiệt độ trong hòm lạnh dữ gìn và bảo vệ vắc xin vượt trên + 10 °C thì mua đá dọc đường để duy trì nhiệt độ dữ gìn và bảo vệ vắc xin trong khoảng chừng từ 2 °C – 8 °C ( cần cho đá lạnh vào trong những túi nilon để tránh nước gây bong tróc nhãn vắc xin )

Lái xe / người luân chuyển vắc xin
Cán bộ Quản lý kho
Cán bộ Phụ trách trình độ kho
Lãnh đạo đơn vị chức năng

4.2. Khi lái xe trở về Kho

1 Lái xe / người luân chuyển phải báo cáo giải trình đơn cử tình hình sự cố cho chỉ huy đơn vị chức năng / cán bộ Phụ trách trình độ, đồng thời chuyển hồ sơ giao nhận vắc xin và những thiết bị theo dõi nhiệt độ cho nhóm quản trị kho vắc xin .
Trường hợp vắc xin mang trả lại kho thì thực thi những bước phân loại xử trí vắc xin theo Qui trình 11 xử trí sự cố dữ gìn và bảo vệ và Qui trình 14 tịch thu / biệt trữ vắc xin .
Lái xe / người luân chuyển vắc xin
Cán bộ Quản lý kho
Cán bộ Phụ trách trình độ
Lãnh đạo đơn vị chức năng
2 Nhóm quản trị kho vắc xin sẽ triển khai đọc những thiết bị theo dõi nhiệt độ, xem xét hồ sơ và báo cáo giải trình Lãnh đạo đơn vị chức năng / quân khu để báo cáo giải trình Ban chỉ huy chiến dịch Cán bộ Phụ trách trình độ kho
Lãnh đạo quân khu

Danh sách liên hệ trong trường hợp khẩn cấp ( tên / số điện thoại cảm ứng ) ;
+ Thủ trưởng đảm nhiệm kho ………………………………………. :
+ Cán bộ Phụ trách trình độ kho ……………………………………… :
+ Cán bộ Quản lý kho ……………………………………………… :

HƯỚNG DẪN VẬN CHUYỂN VẮC XIN COVID-19 TỪ SÂN BAY TỚI CÁC KHO BẢO QUẢN

1. Mục tiêu
Các vắc xin COVID-19 hiện đang được cấp phép sử dụng tại Nước Ta có 3 khoảng chừng nhiệt độ khuyến nghị dữ gìn và bảo vệ : từ 2 °C đến 8 °C, từ – 25 °C đến – 15 °C và ở nhiệt độ âm / âm sâu. Thời gian hoàn toàn có thể dữ gìn và bảo vệ mỗi loại vắc xin với từng khoảng chừng nhiệt độ là khác nhau. Các vắc xin có điều kiện kèm theo dữ gìn và bảo vệ khuyển cáo ở nhiệt độ âm sau khi rã đông thường chỉ hoàn toàn có thể sử dụng tối đa trong vòng 30-31 ngày. Do vậy, việc đẩy nhanh tiến trình luân chuyển vắc xin tới những điểm tiêm chủng là rất quan trọng để bảo vệ hiệu suất cao và bảo đảm an toàn tiêm chủng .
Để cung ứng việc luân chuyển và dữ gìn và bảo vệ vắc xin bảo vệ hiệu suất cao, tối đa hóa được những kho về dung tích dữ gìn và bảo vệ đồng thời bảo vệ thời hạn luân chuyển vắc xin nhanh nhất tới những điểm tiêm chủng, cần tuân thủ quá trình luân chuyển vắc xin COVID-19 với sự phối hợp ngặt nghèo giữa những đơn vị chức năng thuộc Bộ Quốc phòng và những đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 – 2022 .
2. Quy trình
2.1. Vắc xin dữ gìn và bảo vệ ở nhiệt độ từ 2 °C đến 8 °C :

– Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ triển khai xong thủ tục nhập khẩu vắc xin phòng COVID-19 dữ gìn và bảo vệ ở nhiệt độ từ 2 °C đến 8 °C từ quốc tế, từ những nhà hỗ trợ vốn hoặc tiếp đón từ nhà phân phối tại Nước Ta. Sau đó, vắc xin sẽ được chuyển về kho dữ gìn và bảo vệ vắc xin tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh .
– Sau khi có giấy phép xuất xưởng, có quyết định hành động phân chia vắc xin của Bộ Y tế về tới những quân khu và những tỉnh, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có văn bản thông tin cho Tổng cục Hậu cần, Cục Quân Y và những Quân khu thuộc Bộ Quốc phòng về việc đảm nhiệm và luân chuyển vắc xin gồm có : đầu mối liên hệ, thời hạn, loại vắc xin, số liều, số kiện …
– Căn cứ thông tin nêu trên, Tổng cục Hậu cần chỉ huy những đơn vị chức năng tương quan thiết kế xây dựng kế hoạch tiếp đón và luân chuyển vắc xin bằng xe tải lạnh ở nhiệt độ từ 2 °C đến 8 °C từ kho dữ gìn và bảo vệ vắc xin tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh về kho Quân khu .
– Sau khi tiếp đón, cán bộ tại những kho Quân khu sẽ thực thi tháo dỡ, phân lô, kiểm đếm và ghi vào báo cáo giải trình tiếp đón : loại vắc xin, số lô, số lượng, hạn sử dụng, thực trạng khi tiếp đón … gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ( phụ lục 1 ) .
– Vắc xin sẽ được dữ gìn và bảo vệ ở nhiệt độ từ 2 °C đến 8 °C trong tủ lạnh chuyên sử dụng tại những kho Quân khu .
2.2. Vắc xin dữ gìn và bảo vệ ở nhiệt độ âm / âm sâu và hoàn toàn có thể dữ gìn và bảo vệ ở nhiệt độ từ 2 °C đến 8 °C :

– Sau khi có thông tin về việc tiếp đón vắc xin phòng COVID-19 dữ gìn và bảo vệ ở nhiệt độ âm / âm sâu từ quốc tế, từ những nhà hỗ trợ vốn hoặc tiếp đón từ nhà phân phối tại Nước Ta, Bộ Y tế sẽ bàn hành quyết định phân chia vắc xin .
– Sau khi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương triển khai xong thủ tục nhận vắc xin, địa thế căn cứ quyết định hành động phân chia vắc xin của Bộ Y tế, đơn vị chức năng đáp ứng luân chuyển vắc xin ở nhiệt độ âm / âm sâu và chuyển giao cho những kho Quân khu .
– Cán bộ tại những kho Quân khu sẽ triển khai tháo dỡ, phân lô, kiểm đếm và ghi vào báo cáo giải trình đảm nhiệm : loại vắc xin, số lô, số lượng, hạn sử dụng, thực trạng khi đảm nhiệm … gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ngay sau khi tiếp đón ( phụ lục 1 ) .
– Thực hiện những bước hoàn trả thùng luân chuyển cho nhà phân phối ( phụ lục 2 ) .
– Vắc xin sẽ được dữ gìn và bảo vệ trong tủ âm sâu tại những kho Quân khu. Dán nhãn “ Vắc xin chờ kiểm định, chưa được cấp phép ” .
– Lấy mẫu kiểm định : Trong trường hợp nhiều lô vắc xin khác với lô vắc xin dữ gìn và bảo vệ lại những Viện Vệ sinh dịch tễ / Pasteur :
+ Sau khi nhận được báo cáo giải trình đảm nhiệm vắc xin từ những Quân khu, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông tin số liều vắc xin của mỗi lô cần được lấy mẫu kiểm định .
+ Các Quân khu có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển mẫu về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh hoặc Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế trong vòng 02 ngày sau khi nhận được thông tin. vắc xin lấy mẫu kiểm định cần được dữ gìn và bảo vệ ở nhiệt độ 2 °C đến 8 °C trong quy trình luân chuyển .
– Sau khi có giấy phép xuất xưởng, những Quân khu mới được phép cấp phép vắc xin .
2.3. Đối với vắc xin dữ gìn và bảo vệ ở nhiệt độ từ – 25 °C đến – 15 °C :

– Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ hoàn thành xong thủ tục nhập khẩu vắc xin phòng COVID-19 dữ gìn và bảo vệ ở nhiệt độ – 25 °C đến – 15 °C từ quốc tế, từ những nhà hỗ trợ vốn hoặc đảm nhiệm từ nhà phân phối tại Nước Ta. Sau đó, vắc xin sẽ được chuyển về kho vắc xin tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh dữ gìn và bảo vệ ở nhiệt độ – 25 °C đến – 15 °C .
– Sau khi có giấy phép xuất xưởng, Bộ Y tế sẽ phát hành quyết định hành động phân chia vắc xin .
– Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có văn bản thông tin cho Tổng cục Hậu cần, Cục Quân Y và những Quân khu thuộc Bộ Quốc phòng về việc đảm nhiệm và luân chuyển vắc xin gồm có : đầu mối liên hệ, thời hạn, loại vắc xin, số liều, số kiện …
– Căn cứ thông tin nêu trên, Tổng cục Hậu cần chỉ huy những đơn vị chức năng tương quan kiến thiết xây dựng kế hoạch tiếp đón và luân chuyển vắc xin bằng xe tải lạnh ở nhiệt độ từ 2 °C đến 8 °C từ kho dữ gìn và bảo vệ vắc xin tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh về kho Quân khu .
Sau khi tiếp đón, cán bộ tại những kho Quân khu sẽ thực thi tháo dỡ, phân lô, kiểm đếm và ghi vào báo cáo giải trình tiếp đón : loại vắc xin, số lô, số lượng, hạn sử dụng, thực trạng khi đảm nhiệm … gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ( phụ lục 1 ) .
Vắc xin sẽ được dữ gìn và bảo vệ ở nhiệt độ từ 2 °C đến 8 °C trong tủ lạnh chuyên được dùng tại những kho Quân khu .

 

HƯỚNG DẪN XUẤT TRẢ THÙNG BẢO QUẢN VẮC XIN CHO NHÀ SẢN XUẤT

Bước 1: Nhận thùng bảo quản vắc xin từ đơn vị cung ứng

– Đơn vị DHL vận chuyển: Mở nắp bìa các tông của thùng bảo quản vắc xin, lấy quyển sổ hướng dẫn màu tím và nhãn hoàn trả in sẵn ở mặt trên của nắp thùng. Cho nhãn hoàn trả in sẵn vào túi nilon (đây là loại túi nilon trong suốt có sẵn keo để dán) do công ty DHL cung cấp (đảm bảo nhãn hoàn trả của thùng nào thì đi cùng thùng đấy) cùng với hóa đơn chiếu lệ in ra từ file có sẵn.

– Tắt thiết bị theo dõi nhiệt độ Controlant logger bằng cách giữ nút Stop shipment trong vòng 5 giây, thiết bị sẽ nháy 4 lần sau đó tắt, thả tay ra khỏi nút bấm .

Đảm bảo thiết bị theo dõi nhiệt độ Controlant logger được đặt lại bên trong thùng ngay tại vị trí được gắn lúc giao hàng.

Bước 2: Loại bỏ hết đá khô trong thùng bảo quản sau khi lấy hết vắc xin ra khỏi thùng

Sử dụng nhãn trắng để che đi phần đánh dấu đá khô UN1845 & hình thoi số 9 vì thùng bây giờ không còn chứa đá khô.

Lưu ý : Đảm bảo tổng thể nhãn sản phẩm & hàng hóa nguy khốn ( gồm có tổng thể nhãn sản phẩm & hàng hóa nguy hại của đơn vị chức năng luân chuyển ) được che đi .

KHÔNG ĐƯỢC CHE nhãn pin lithium UN3481 trong khung viền màu đỏ.

Bước 3: Dán tem để che đi phần đánh dấu đá khô

Tem dán để che đi phần đá khô được bóc từ mặt sau của quyển sổ hướng dẫn màu tím ( phần giấy có sẵn keo màu trắng ) đi kèm trong mỗi thùng .

 

Chú ý: KHÔNG ĐƯỢC CHE nhãn pin lithium UN3481 trong khung viền màu đỏ.

Bước 4: Dán túi nilon có đựng nhãn hoàn trả in sẵn và hóa đơn chiếu lệ lên phía góc trái phía trên của thùng (dán đè lên phần nhãn che phần đá khô)

Bước 5: Dán nắp thùng lại bằng băng dính trong. Thùng đã sẵn sàng hoàn trả lại cho nhà sản xuất.

Viết một bình luận