Dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất Visual 2D, 3D
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Previous slide
Next slide

Quyết định 647/QĐ-LĐTBXH kế hoạch sửa chữa tài sản Bệnh viện Chỉnh hình Đà Nẵng

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
______

Số : 647 / QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

TP.HN, ngày 09 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa tài sản của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng

__________BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘICăn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013 / QH13 ngày 26/11/2013 ;Căn cứ Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26/6/2014 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu ;Căn cứ Nghị định số 14/2017 / NĐ-CP ngày 17/02/2017 của nhà nước lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ;Căn cứ Thông tư số 10/2015 / TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư pháp luật chi tiết cụ thể về kế hoạch lựa chọn nhà thầu ;Căn cứ Thông tư số 58/2016 / TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính lao lý cụ thể việc sử dụng vốn nhà nước để shopping duy trì hoạt động giải trí liên tục của cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp ;Xét Tờ trình số 117 / TTr-BVCHĐN ngày 23/3/2020 của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi công dụng TP. Đà Nẵng về việc ý kiến đề nghị phê duyệt kế hoạch sửa chữa thay thế thang máy và kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa thay thế thang máy ;Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sửa chữa tài sản của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng như sau:

1. Kế hoạch thay thế sửa chữa gia tài :

– Danh mục sửa chữa tài sản tại Phụ lục số 01 kèm theo.

– Tổng kinh phí đầu tư tối đa : 300.617.900 đồng ( Ba trăm triệu sáu trăm mười bẩy nghìn chín trăm đồng ), trong đó : Kinh phí dự trữ là 30.000.000 đồng ( Ba mươi triệu đồng ) .- Nguồn kinh phí đầu tư sử dụng : Quỹ Phát triển hoạt động giải trí sự nghiệp .- Thời gian thực thi : Năm 2020 .2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa thay thế gia tài tại Phụ lục số 02 kèm theo .

Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng chịu trách nhiệm:

1. Căn cứ vào tính năng, trách nhiệm, tổng kinh phí đầu tư được giao tại Điều 1 Quyết định này ( gồm có cả kinh phí đầu tư dự trữ nếu thực sự thiết yếu ), chính sách, tiêu chuẩn, định mức và những pháp luật khác có tương quan để xác lập nhu yếu về kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, lập và phê duyệt dự trù gói thầu, hồ sơ nhu yếu làm cơ sở nhìn nhận, lựa chọn nhà thầu ; tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu, phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng, nghiệm thu sát hoạch, bảo vệ đúng nhu yếu kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc nguồn gốc, Bảo hành gia tài, thanh quyết toán, quản trị, sử dụng gia tài theo pháp luật của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26/6/2014 của nhà nước pháp luật cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, những văn bản khác có tương quan và không vượt tổng kinh phí đầu tư đã được Bộ phê duyệt .2. Báo cáo hiệu quả triển khai về Bộ ( qua Vụ Kế hoạch – Tài chính ) theo đúng lao lý .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 4 ; – Bộ trưởng ( để báo cáo giải trình ) ; – Trung tâm tin tức ( để đăng tải ) ; – Lưu : VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Lê Tấn Dũng

Viết một bình luận