Dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất Visual 2D, 3D
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Previous
Next

Castle Clash | Kỹ Năng & Đá Tinh

Nếu Tướng dùng Đá Tinh và Kỹ Năng cùng tên, chỉ kích hoạt hiệu ứng có cấp cao hơn.

Kỹ năng chưa ấn định có thể đổi cho bất kỳ Tướng nào

(Mỗi lần làm mới Kĩ năng tốn 300 Ngọc)

Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách

Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách

24

Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách

98

78

77

74

60

51

37

37

34

33

32

30

28

Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách

23

Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách

31

Ngăn chặn
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Khi bị tấn công, có 10% cơ hội giảm 10% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây. 4 sec. 20
2 Khi bị tấn công, có 10% cơ hội giảm 20% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây. 4 sec. 40
3 Khi bị tấn công, có 10% cơ hội giảm 30% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây. 4 sec. 60
4 Khi bị tấn công, có 15% cơ hội giảm 35% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây. 4 sec. 80
5 Khi bị tấn công, có 20% cơ hội giảm 40% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây. x 10 4 sec. 100
6 Khi bị tấn công, có 20% cơ hội giảm 50% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây. x 10 4 sec. 120
7 Khi bị tấn công, có 25% cơ hội giảm 55% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây. x 10 4 sec. 140
8 Khi bị tấn công, có 25% cơ hội giảm 65% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây. x 10 4 sec. 160
9 Khi bị tấn công, có 30% cơ hội giảm 70% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây. x 10 4 sec. 180
10 Khi bị tấn công, có 40% cơ hội giảm 80% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây. 4 sec. 180

Bất Bại
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 10% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu. 10 sec. 20
2 Tăng 15% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu. 10 sec. 40
3 Tăng 20% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu. 10 sec. 60
4 Tăng 25% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu. 10 sec. 80
5 Tăng 30% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu. x 10 10 sec. 100
6 Tăng 45% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 12 giây đầu. x 10 12 sec. 120
7 Tăng 60% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 14 giây đầu. x 10 14 sec. 140
8 Tăng 90% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 18 giây đầu. x 10 18 sec. 160
9 Tăng 140% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 22 giây đầu. x 10 22 sec. 180
10 Tăng 200% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 27 giây đầu. 27 sec. 200

Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách

57

Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách

43

39

39

36

Read More: Homepage – VantayMedia

35

29

29

28

24

Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách

46

30

Thần Phạt
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tầm ảnh hưởng +1, tăng 5% lực tấn công và giảm 5% thiệt hại phải nhận. 50 sec. 20
2 Tầm ảnh hưởng +1, tăng 10% lực tấn công và giảm 10% thiệt hại phải nhận. 50 sec. 40
3 Tầm ảnh hưởng +1, tăng 15% lực tấn công và giảm 15% thiệt hại phải nhận. 50 sec. 60
4 Tầm ảnh hưởng +1, tăng 20% lực tấn công và giảm 20% thiệt hại phải nhận. 50 sec. 80
5 Tầm ảnh hưởng +1, tăng 30% lực tấn công và giảm 25% thiệt hại phải nhận. x 10 50 sec. 100
6 Tầm ảnh hưởng +1, tăng 40% lực tấn công và giảm 30% thiệt hại phải nhận. x 10 50 sec. 120
7 Tầm ảnh hưởng +1, tăng 50% lực tấn công và giảm 35% thiệt hại phải nhận. x 10 50 sec. 140
8 Tầm ảnh hưởng +1, tăng 65% lực tấn công và giảm 40% thiệt hại phải nhận. x 10 50 sec. 160
9 Tầm ảnh hưởng +1, tăng 90% lực tấn công và giảm 45% thiệt hại phải nhận. x 10 50 sec. 180
10 Tầm ảnh hưởng +1, tăng 120% lực tấn công và giảm 55% thiệt hại phải nhận. 50 sec. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách

126

Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách

23

Tia Sống
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Hồi máu của 350% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 1 giây. (Nghỉ 7,5 giây) 1 sec. 20
2 Hồi máu của 500% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 1 giây. (Nghỉ 7,5 giây) 1 sec. 40
3 Hồi máu của 650% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 1,5 giây. (Nghỉ 7,5 giây) 1 sec. 60
4 Hồi máu của 800% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 1,5 giây. (Nghỉ 7,5 giây) 1 sec. 80
5 Hồi máu của 1000% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 2 giây. (Nghỉ 7,5 giây) x 10 2 sec. 100
6 Hồi máu của 1200% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 2 giây. (Nghỉ 7,5 giây) x 10 2 sec. 120
7 Hồi máu của 1450% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 2,5 giây. (Nghỉ 7,5 giây) x 10 2 sec. 140
8 Hồi máu của 1700% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 3 giây. (Nghỉ 7,5 giây) x 10 3 sec. 160
9 Hồi máu của 2000% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 3 giây. (Nghỉ 7,5 giây) x 10 3 sec. 180
10 Hồi máu của 2500% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 3 giây. (Nghỉ 7,5 giây) 3 sec. 200

Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách

Vô Hình
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Khi HP dưới 30%, tăng 30% tấn công, tăng 10% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s) 4 sec. 20
2 Khi HP dưới 30%, tăng 40% tấn công, tăng 15% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s) 4 sec. 40
3 Khi HP dưới 30%, tăng 50% tấn công, tăng 20% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s) 4 sec. 60
4 Khi HP dưới 30%, tăng 65% tấn công, tăng 25% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s) 4 sec. 80
5 Khi HP dưới 30%, tăng 80% tấn công, tăng 30% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s) x 10 4 sec. 100
6 Khi HP dưới 30%, tăng 95% tấn công, tăng 40% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s) x 10 4 sec. 120
7 Khi HP dưới 30%, tăng 120% tấn công, tăng 50% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s) x 10 4 sec. 140
8 Khi HP dưới 30%, tăng 155% tấn công, tăng 70% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s) x 10 4 sec. 160
9 Khi HP dưới 30%, tăng 200% tấn công, tăng 90% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s) x 10 4 sec. 180
10 Khi HP dưới 35%, tăng 250% tấn công, tăng 120% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s) 4 sec. 200

Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách

35

Kiếm Bay
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 8% Né. Khi Tướng né, tăng thêm 15% tấn công trong 2 giây và hồi 10% HP tối đa. (Nghỉ: 2 giây) 50 sec. 20
2 Tăng 8% Né. Khi Tướng né, tăng thêm 20% tấn công trong 2 giây và hồi 14% HP tối đa. (Nghỉ: 2 giây) 50 sec. 40
3 Tăng 8% Né. Khi Tướng né, tăng thêm 25% tấn công trong 2 giây và hồi 18% HP tối đa. (Nghỉ: 2 giây) 50 sec. 60
4 Tăng 8% Né. Khi Tướng né, tăng thêm 30% tấn công trong 2 giây và hồi 22% HP tối đa. (Nghỉ: 2 giây) 50 sec. 80
5 Tăng 8% Né. Khi Tướng né, tăng thêm 40% tấn công trong 2 giây và hồi 26% HP tối đa. (Nghỉ: 2 giây) x 10 50 sec. 100
6 Tăng 8% Né. Khi Tướng né, tăng thêm 60% tấn công trong 2 giây và hồi 30% HP tối đa. (Nghỉ: 2 giây) x 10 50 sec. 120
7 Tăng 8% Né. Khi Tướng né, tăng thêm 80% tấn công trong 2 giây và hồi 36% HP tối đa. (Nghỉ: 2 giây) x 10 50 sec. 140
8 Tăng 8% Né. Khi Tướng né, tăng thêm 110% tấn công trong 2 giây và hồi 42% HP tối đa. (Nghỉ: 2 giây) x 10 50 sec. 160
9 Tăng 8% Né. Khi Tướng né, tăng thêm 150% tấn công trong 2 giây và hồi 50% HP tối đa. (Nghỉ: 2 giây) x 10 50 sec. 180
10 Tăng 8% Né. Khi Tướng né, tăng thêm 200% tấn công trong 2 giây và hồi 60% HP tối đa. (Nghỉ: 2 giây) 50 sec. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách

Khiên Cấm
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Giảm 8% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Câm lặng một đơn vị địch ngẫu nhiên ở gần trong 2 giây (Nghỉ: 7 giây). 50 sec. 20
2 Giảm 13% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Câm lặng một đơn vị địch ngẫu nhiên ở gần trong 2 giây (Nghỉ: 7 giây). 50 sec. 40
3 Giảm 18% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Câm lặng một đơn vị địch ngẫu nhiên ở gần trong 3 giây (Nghỉ: 7 giây). 50 sec. 60
4 Giảm 23% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Câm lặng một đơn vị địch ngẫu nhiên ở gần trong 3 giây (Nghỉ: 7 giây). 50 sec. 80
5 Giảm 28% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Câm lặng một đơn vị địch ngẫu nhiên ở gần trong 3 giây (Nghỉ: 7 giây). x 10 50 sec. 100
6 Giảm 33% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Câm lặng một đơn vị địch ngẫu nhiên ở gần trong 4 giây (Nghỉ: 7 giây). x 10 50 sec. 120
7 Giảm 40% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Câm lặng một đơn vị địch ngẫu nhiên ở gần trong 4 giây (Nghỉ: 7 giây). x 10 50 sec. 140
8 Giảm 48% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Câm lặng một đơn vị địch ngẫu nhiên ở gần trong 4 giây (Nghỉ: 7 giây). x 10 50 sec. 160
9 Giảm 58% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Câm lặng một đơn vị địch ngẫu nhiên ở gần trong 4 giây (Nghỉ: 7 giây). x 10 50 sec. 180
10 Giảm 70% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Câm lặng một đơn vị địch ngẫu nhiên ở gần trong 4 giây (Nghỉ: 7 giây). 50 sec. 200

Niềm Tin
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Khi tấn công, gây thiệt hại 2 lần bằng 50% tấn công cơ bản (Nghỉ 3 giây). Khi bị tấn công, chuyển tất cả thiệt hại phải chịu thành hồi máu 1 giây (Nghỉ 5 giây). 1 sec. 20
2 Khi tấn công, gây thiệt hại 2 lần bằng 60% tấn công cơ bản (Nghỉ 3 giây). Khi bị tấn công, chuyển tất cả thiệt hại phải chịu thành hồi máu 1 giây (Nghỉ 5 giây). 1 sec. 40
3 Khi tấn công, gây thiệt hại 2 lần bằng 70% tấn công cơ bản (Nghỉ 3 giây). Khi bị tấn công, chuyển tất cả thiệt hại phải chịu thành hồi máu 1,3 giây (Nghỉ 5 giây). 1 sec. 60
4 Khi tấn công, gây thiệt hại 2 lần bằng 85% tấn công cơ bản (Nghỉ 3 giây). Khi bị tấn công, chuyển tất cả thiệt hại phải chịu thành hồi máu 1,3 giây (Nghỉ 5 giây). 1 sec. 80
5 Khi tấn công, gây thiệt hại 2 lần bằng 100% tấn công cơ bản (Nghỉ 3 giây). Khi bị tấn công, chuyển tất cả thiệt hại phải chịu thành hồi máu 1,3 giây (Nghỉ 5 giây). x 10 1 sec. 100
6 Khi tấn công, gây thiệt hại 2 lần bằng 120% tấn công cơ bản (Nghỉ 3 giây). Khi bị tấn công, chuyển tất cả thiệt hại phải chịu thành hồi máu 1,5 giây (Nghỉ 5 giây). x 10 1 sec. 120
7 Khi tấn công, gây thiệt hại 2 lần bằng 145% tấn công cơ bản (Nghỉ 3 giây). Khi bị tấn công, chuyển tất cả thiệt hại phải chịu thành hồi máu 1,5 giây (Nghỉ 5 giây). x 10 1 sec. 140
8 Khi tấn công, gây thiệt hại 2 lần bằng 175% tấn công cơ bản (Nghỉ 3 giây). Khi bị tấn công, chuyển tất cả thiệt hại phải chịu thành hồi máu 1,5 giây (Nghỉ 5 giây). x 10 1 sec. 160
9 Khi tấn công, gây thiệt hại 2 lần bằng 215% tấn công cơ bản (Nghỉ 3 giây). Khi bị tấn công, chuyển tất cả thiệt hại phải chịu thành hồi máu 1,5 giây (Nghỉ 5 giây). x 10 2 sec. 180
10 Khi tấn công, gây thiệt hại 2 lần bằng 255% tấn công cơ bản (Nghỉ 3 giây). Khi bị tấn công, chuyển tất cả thiệt hại phải chịu thành hồi máu 2 giây (Nghỉ 5 giây). 2 sec. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách

Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách

Hỏa Thạch
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 10% tấn công. Khi tấn công, gây 100% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 1 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây) 50 sec. 20
2 Tăng 15% tấn công. Khi tấn công, gây 120% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 1 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây) 50 sec. 40
3 Tăng 20% tấn công. Khi tấn công, gây 140% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 1 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây) 50 sec. 60
4 Tăng 25% tấn công. Khi tấn công, gây 160% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 2 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây) 50 sec. 80
5 Tăng 30% tấn công. Khi tấn công, gây 185% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 2 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây) x 10 50 sec. 100
6 Tăng 35% tấn công. Khi tấn công, gây 210% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 2 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 8 giây) x 10 50 sec. 120
7 Tăng 40% tấn công. Khi tấn công, gây 235% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 2 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 7,5 giây) x 10 50 sec. 140
8 Tăng 50% tấn công. Khi tấn công, gây 300% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 3 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 7 giây) x 10 50 sec. 160
9 Tăng 60% tấn công. Khi tấn công, gây 365% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 3 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 6,5 giây) x 10 50 sec. 180
10 Tăng 70% tấn công. Khi tấn công, gây 430% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 4 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 6 giây) 50 sec. 200

Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách

Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách

Đại Kết Giới
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Khi bị tấn công, loại bỏ 10 điểm Năng lượng của tất cả các Tướng địch ở gần. Đồng thời Tiêu trừ vũ khí của chúng trong 1 giây. (Nghỉ: 5 giây) 1 sec. 20
2 Khi bị tấn công, loại bỏ 20 điểm Năng lượng của tất cả các Tướng địch ở gần. Đồng thời Tiêu trừ vũ khí của chúng trong 1 giây. (Nghỉ: 5 giây) 1 sec. 40
3 Khi bị tấn công, loại bỏ 30 điểm Năng lượng của tất cả các Tướng địch ở gần. Đồng thời Tiêu trừ vũ khí của chúng trong 1 giây. (Nghỉ: 5 giây) 1 sec. 60
4 Khi bị tấn công, loại bỏ 40 điểm Năng lượng của tất cả các Tướng địch ở gần. Đồng thời Tiêu trừ vũ khí của chúng trong 1,5 giây. (Nghỉ: 5 giây) 1 sec. 80
5 Khi bị tấn công, loại bỏ 50 điểm Năng lượng của tất cả các Tướng địch ở gần. Đồng thời Tiêu trừ vũ khí của chúng trong 1,5 giây. (Nghỉ: 5 giây) x 10 1 sec. 100
6 Khi bị tấn công, loại bỏ 60 điểm Năng lượng của tất cả các Tướng địch ở gần. Đồng thời Tiêu trừ vũ khí của chúng trong 2 giây. (Nghỉ: 5 giây) x 10 2 sec. 120
7 Khi bị tấn công, loại bỏ 70 điểm Năng lượng của tất cả các Tướng địch ở gần. Đồng thời Tiêu trừ vũ khí của chúng trong 2 giây. (Nghỉ: 5 giây) x 10 2 sec. 140
8 Khi bị tấn công, loại bỏ 80 điểm Năng lượng của tất cả các Tướng địch ở gần. Đồng thời Tiêu trừ vũ khí của chúng trong 3 giây. (Nghỉ: 5 giây) x 10 3 sec. 160
9 Khi bị tấn công, loại bỏ 90 điểm Năng lượng của tất cả các Tướng địch ở gần. Đồng thời Tiêu trừ vũ khí của chúng trong 3 giây. (Nghỉ: 5 giây) x 10 3 sec. 180
10 Khi bị tấn công, loại bỏ 100 điểm Năng lượng của tất cả các Tướng địch ở gần. Đồng thời Tiêu trừ vũ khí của chúng trong 3,5 giây. (Nghỉ: 5 giây) 3 sec. 200

Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách

Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách

57

Phép Thần Trị
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Khi HP dưới 40%, mỗi 0,5 giây hồi 1% HP và gây thiệt hại thực tế bằng 10% tấn công lên các mục tiêu xung quanh, đồng thời đi vào trạng thái vô địch, duy trì trong 2,5 giây (Nghỉ: 6,5 giây). 20
2 Khi HP dưới 40%, mỗi 0,5 giây hồi 2% HP và gây thiệt hại thực tế bằng 20% tấn công lên các mục tiêu xung quanh, đồng thời đi vào trạng thái vô địch, duy trì trong 2,5 giây (Nghỉ: 6,5 giây). 40
3 Khi HP dưới 40%, mỗi 0,5 giây hồi 3% HP và gây thiệt hại thực tế bằng 30% tấn công lên các mục tiêu xung quanh, đồng thời đi vào trạng thái vô địch, duy trì trong 2,5 giây (Nghỉ: 6,5 giây). 60
4 Khi HP dưới 40%, mỗi 0,5 giây hồi 4% HP và gây thiệt hại thực tế bằng 40% tấn công lên các mục tiêu xung quanh, đồng thời đi vào trạng thái vô địch, duy trì trong 2,5 giây (Nghỉ: 6,5 giây). 80
5 Khi HP dưới 40%, mỗi 0,5 giây hồi 5% HP và gây thiệt hại thực tế bằng 50% tấn công lên các mục tiêu xung quanh, đồng thời đi vào trạng thái vô địch, duy trì trong 2,5 giây (Nghỉ: 6,5 giây). x 10 100
6 Khi HP dưới 40%, mỗi 0,5 giây hồi 6% HP và gây thiệt hại thực tế bằng 60% tấn công lên các mục tiêu xung quanh, đồng thời đi vào trạng thái vô địch, duy trì trong 2,5 giây (Nghỉ: 6,5 giây). x 10 120
7 Khi HP dưới 40%, mỗi 0,5 giây hồi 7% HP và gây thiệt hại thực tế bằng 70% tấn công lên các mục tiêu xung quanh, đồng thời đi vào trạng thái vô địch, duy trì trong 2,5 giây (Nghỉ: 6,5 giây). x 10 140
8 Khi HP dưới 40%, mỗi 0,5 giây hồi 8% HP và gây thiệt hại thực tế bằng 80% tấn công lên các mục tiêu xung quanh, đồng thời đi vào trạng thái vô địch, duy trì trong 2,5 giây (Nghỉ: 6,5 giây). x 10 160
9 Khi HP dưới 40%, mỗi 0,5 giây hồi 9% HP và gây thiệt hại thực tế bằng 90% tấn công lên các mục tiêu xung quanh, đồng thời đi vào trạng thái vô địch, duy trì trong 2,5 giây (Nghỉ: 6,5 giây). x 10 180
10 Khi HP dưới 40%, mỗi 0,5 giây hồi 10% HP và gây thiệt hại thực tế bằng 100% tấn công lên các mục tiêu xung quanh, đồng thời đi vào trạng thái vô địch, duy trì trong 2,5 giây (Nghỉ: 6,5 giây). 200

Sừng Thắng Lợi
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 15% tấn công. Khi tấn công, Tướng và tất cả đồng minh ở gần nhận thêm 10% hiệu ứng trị thương trong 3 giây và hồi máu bằng 30% tấn công của Tướng này. (Nghỉ: 5 giây) 3 sec. 20
2 Tăng 25% tấn công. Khi tấn công, Tướng và tất cả đồng minh ở gần nhận thêm 21% hiệu ứng trị thương trong 3 giây và hồi máu bằng 65% tấn công của Tướng này. (Nghỉ: 5 giây) 3 sec. 40
3 Tăng 35% tấn công. Khi tấn công, Tướng và tất cả đồng minh ở gần nhận thêm 32% hiệu ứng trị thương trong 3 giây và hồi máu bằng 100% tấn công của Tướng này. (Nghỉ: 5 giây) 3 sec. 60
4 Tăng 45% tấn công. Khi tấn công, Tướng và tất cả đồng minh ở gần nhận thêm 43% hiệu ứng trị thương trong 3 giây và hồi máu bằng 135% tấn công của Tướng này. (Nghỉ: 5 giây) 3 sec. 80
5 Tăng 55% tấn công. Khi tấn công, Tướng và tất cả đồng minh ở gần nhận thêm 54% hiệu ứng trị thương trong 3 giây và hồi máu bằng 170% tấn công của Tướng này. (Nghỉ: 5 giây) x 10 3 sec. 100
6 Tăng 70% tấn công. Khi tấn công, Tướng và tất cả đồng minh ở gần nhận thêm 65% hiệu ứng trị thương trong 3 giây và hồi máu bằng 205% tấn công của Tướng này. (Nghỉ: 5 giây) x 10 3 sec. 120
7 Tăng 85% tấn công. Khi tấn công, Tướng và tất cả đồng minh ở gần nhận thêm 76% hiệu ứng trị thương trong 3 giây và hồi máu bằng 240% tấn công của Tướng này. (Nghỉ: 5 giây) x 10 3 sec. 140
8 Tăng 105% tấn công. Khi tấn công, Tướng và tất cả đồng minh ở gần nhận thêm 87% hiệu ứng trị thương trong 3 giây và hồi máu bằng 275% tấn công của Tướng này. (Nghỉ: 5 giây) x 10 3 sec. 160
9 Tăng 125% tấn công. Khi tấn công, Tướng và tất cả đồng minh ở gần nhận thêm 98% hiệu ứng trị thương trong 3 giây và hồi máu bằng 310% tấn công của Tướng này. (Nghỉ: 5 giây) x 10 3 sec. 180
10 Tăng 150% tấn công. Khi tấn công, Tướng và tất cả đồng minh ở gần nhận thêm 110% hiệu ứng trị thương trong 3 giây và hồi máu bằng 345% tấn công của Tướng này. (Nghỉ: 5 giây) 3 sec. 200

Lực Cấm Kỵ
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Khi bị tấn công, có 60% cơ hội giảm 20% tốc độ hồi Năng lượng của 2 Tướng địch ngẫu nhiên trong 3 giây và loại bỏ 10 điểm Năng lượng của địch. (Nghỉ: 3 giây). Khi tấn công, gây thiệt hại thực tế bằng 106% tấn công. (Không thời gian dừng.) 3 sec. 20
2 Khi bị tấn công, có 60% cơ hội giảm 25% tốc độ hồi Năng lượng của 2 Tướng địch ngẫu nhiên trong 3 giây và loại bỏ 20 điểm Năng lượng của địch. (Nghỉ: 3 giây). Khi tấn công, gây thiệt hại thực tế bằng 112% tấn công. (Không thời gian dừng.) 3 sec. 40
3 Khi bị tấn công, có 60% cơ hội giảm 30% tốc độ hồi Năng lượng của 2 Tướng địch ngẫu nhiên trong 3 giây và loại bỏ 30 điểm Năng lượng của địch. (Nghỉ: 3 giây). Khi tấn công, gây thiệt hại thực tế bằng 120% tấn công. (Không thời gian dừng.) 3 sec. 60
4 Khi bị tấn công, có 65% cơ hội giảm 40% tốc độ hồi Năng lượng của 2 Tướng địch ngẫu nhiên trong 3 giây và loại bỏ 40 điểm Năng lượng của địch. (Nghỉ: 3 giây). Khi tấn công, gây thiệt hại thực tế bằng 128% tấn công. (Không thời gian dừng.) 3 sec. 80
5 Khi bị tấn công, có 65% cơ hội giảm 50% tốc độ hồi Năng lượng của 2 Tướng địch ngẫu nhiên trong 3 giây và loại bỏ 50 điểm Năng lượng của địch. (Nghỉ: 3 giây). Khi tấn công, gây thiệt hại thực tế bằng 138% tấn công. (Không thời gian dừng.) x 10 3 sec. 100
6 Khi bị tấn công, có 65% cơ hội giảm 60% tốc độ hồi Năng lượng của 2 Tướng địch ngẫu nhiên trong 3 giây và loại bỏ 60 điểm Năng lượng của địch. (Nghỉ: 3 giây). Khi tấn công, gây thiệt hại thực tế bằng 150% tấn công. (Không thời gian dừng.) x 10 3 sec. 120
7 Khi bị tấn công, có 70% cơ hội giảm 80% tốc độ hồi Năng lượng của 2 Tướng địch ngẫu nhiên trong 3 giây và loại bỏ 70 điểm Năng lượng của địch. (Nghỉ: 3 giây). Khi tấn công, gây thiệt hại thực tế bằng 164% tấn công. (Không thời gian dừng.) x 10 3 sec. 140
8 Khi bị tấn công, có 70% cơ hội giảm 100% tốc độ hồi Năng lượng của 2 Tướng địch ngẫu nhiên trong 3 giây và loại bỏ 85 điểm Năng lượng của địch. (Nghỉ: 3 giây). Khi tấn công, gây thiệt hại thực tế bằng 180% tấn công. (Không thời gian dừng.) x 10 3 sec. 160
9 Khi bị tấn công, có 70% cơ hội giảm 100% tốc độ hồi Năng lượng của 2 Tướng địch ngẫu nhiên trong 3 giây và loại bỏ 100 điểm Năng lượng của địch. (Nghỉ: 3 giây). Khi tấn công, gây thiệt hại thực tế bằng 200% tấn công. (Không thời gian dừng.) x 10 3 sec. 180
10 Khi bị tấn công, có 80% cơ hội giảm 100% tốc độ hồi Năng lượng của 3 Tướng địch ngẫu nhiên trong 3 giây và loại bỏ 100 điểm Năng lượng của địch. (Nghỉ: 3 giây). Khi tấn công, gây thiệt hại thực tế bằng 225% tấn công. (Không thời gian dừng.) 3 sec. 200

Ấn Trói Chặt
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Khi bị tấn công, Phong ấn và giảm 7% tấn công của bên tấn công trong 2 giây. (Bên tấn công không chịu lại hiệu ứng này trong 7 giây tiếp theo.) 50 sec. 20
2 Khi bị tấn công, Phong ấn và giảm 14% tấn công của bên tấn công trong 2 giây. (Bên tấn công không chịu lại hiệu ứng này trong 7 giây tiếp theo.) 50 sec. 40
3 Khi bị tấn công, Phong ấn và giảm 21% tấn công của bên tấn công trong 2 giây. (Bên tấn công không chịu lại hiệu ứng này trong 7 giây tiếp theo.) 50 sec. 60
4 Khi bị tấn công, Phong ấn và giảm 28% tấn công của bên tấn công trong 3 giây. (Bên tấn công không chịu lại hiệu ứng này trong 7 giây tiếp theo.) 50 sec. 80
5 Khi bị tấn công, Phong ấn và giảm 34% tấn công của bên tấn công trong 3 giây. (Bên tấn công không chịu lại hiệu ứng này trong 7 giây tiếp theo.) x 10 50 sec. 100
6 Khi bị tấn công, Phong ấn và giảm 42% tấn công của bên tấn công trong 3 giây. (Bên tấn công không chịu lại hiệu ứng này trong 7 giây tiếp theo.) x 10 50 sec. 120
7 Khi bị tấn công, Phong ấn và giảm 50% tấn công của bên tấn công trong 4 giây. (Bên tấn công không chịu lại hiệu ứng này trong 7 giây tiếp theo.) x 10 50 sec. 140
8 Khi bị tấn công, Phong ấn và giảm 55% tấn công của bên tấn công trong 4 giây. (Bên tấn công không chịu lại hiệu ứng này trong 7 giây tiếp theo.) x 10 50 sec. 160
9 Khi bị tấn công, Phong ấn và giảm 67% tấn công của bên tấn công trong 4 giây. (Bên tấn công không chịu lại hiệu ứng này trong 7 giây tiếp theo.) x 10 50 sec. 180
10 Khi bị tấn công, Phong ấn và giảm 80% tấn công của bên tấn công trong 4 giây. (Bên tấn công không chịu lại hiệu ứng này trong 7 giây tiếp theo.) 50 sec. 200

Ngoài ra

Những gì anh hùng để đưa tài năng, rune hay ngắm cảnh.

Source: https://vietartproductions.com
Category: Blog

Viết một bình luận