Dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất Visual 2D, 3D
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Previous
Next

Quyết định 171/2000/QĐ-BTC mức thu lệ phí duyệt kịch bản phim, phim và cấp giấy phép hành nghề điện ảnh


Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản…

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tiếng Anh
  • Văn bản gốc/PDF
  • Lược đồ
  • Liên quan hiệu lực
  • Liên quan nội dung
  • Tải về
Số hiệu: 171/2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 27/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

********

you are waching: Quyết định 171/2000/QĐ-BTC mức thu lệ phí duyệt kịch bản phim, phim và cấp giấy phép hành nghề điện ảnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

Số: 171/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 171/2000/QĐ-BTC NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2000 BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ DUYỆT KỊCH BẢN PHIM, PHIM VÀ CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ ĐIỆN ẢNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định 48/CP ngày 17/7/1995 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động điện ảnh; Nghị định 87/CP ngày 12/12/1996 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng;

Sau khi thống nhất với Bộ Văn hoá Thông tin và theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý nhà nước về điện ảnh duyệt kịch bản phim, phim và cấp phép hành nghề điện ảnh phải nộp lệ phí theo mức thu quy định tại Quyết định này.

Điều 2.- Mức thu lệ phí duyệt kịch bản phim, phim và cấp phép hành nghề điện ảnh quy định như sau :

1. Duyệt kịch bản phim, bao gồm phim của các hãng sản xuất phim, phim đặt hàng, tài trợ, hợp tác với nước ngoài và dịch vụ làm phim với nước ngoài:

a) Kịch bản phim truyện:

– Độ dài đến 100 phút (1 tập phim): 0944605190 (một triệu hai trăm nghìn) đồng/tập.

– Độ dài từ 0944605190 phút (1,5 tập): 0944605190 (một triệu tám trăm nghìn) đồng/phim.

– Độ dài từ 0944605190 phút tính thành 02 tập.

Read More: Câu chuyện Amway | Amway Vietnam

b) Kịch bản phim ngắn, bao gồm: phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình:

– Độ dài đến 60 phút: 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/tập.

– Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện.

c) Kịch bản phim được thực hiện từ hoạt động hợp tác, cung cấp dịch vụ làm phim với nước ngoài:

c1- Phim truyện:

– Độ dài đến 100 phút (1 tập phim): 0944605190 (hai triệu) đồng/tập.

– Độ dài từ 0944605190 phút (1,5 tập): 0944605190 (ba triệu) đồng/phim.

– Độ dài từ 0944605190 phút tính thành 02 tập.

c2- Phim ngắn:

– Độ dài đến 60 phút: 800.000 (tám trăm nghìn) đồng/tập.

– Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện.

2. Duyệt phim:

a) Phim truyện:

– Độ dài đến 100 phút (1 tập phim): 600.000 (sáu trăm nghìn) đồng/tập.

– Độ dài từ 101 đến 150 phút (1,5 tập): 900.000 (chín trăm nghìn) đồng/phim.

– Độ dài từ 151 đến 200 phút tính thành 02 tập.

b) Phim ngắn (tài liệu, khoa học, hoạt hình…):

– Độ dài đến 60 phút: 350.000 (ba trăm năm mươi nghìn) đồng/tập.

– Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện.

3. Cấp giấy phép hành nghề điện ảnh (kể cả việc thẩm định hồ sơ):

– Cấp giấy phép hoạt động sản xuất phim (3 năm): 100.000 (một trăm nghìn) đồng.

– Cấp giấy phép sản xuất phim nhất thời (1 phim): 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

– Cấp giấy phép hành nghề đạo diễn, quay phim…: 50.000 (năm mươi nghìn) đồng.

Mức thu quy định trên đây áp dụng cho từng lần đăng ký, cấp giấy phép. Trường hợp kịch bản, tác phẩm điện ảnh… có nhiều vấn đề phức tạp phải sửa chữa để trình duyệt lại thì các lần sau thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng trên đây. Đối với kịch bản, tác phẩm điện ảnh thẩm định không đủ điều kiện quy định, nên không được cấp giấy phép sản xuất hoặc hành nghề điện ảnh thì không được hoàn trả số tiền lệ phí đã nộp.

Điều 3.- Cơ quan thu lệ phí được trích 90% (chín mươi phần trăm) số tiền lệ phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi phí cho việc duyệt kịch bản phim, duyệt phim, thẩm định hồ sơ và việc tổ chức thu lệ phí; Số tiền lệ phí thu được còn lại (10%) phải nộp NSNN. Cơ quan thu có trách nhiệm thu, nộp ngân sách và quản lý sử dụng tiền lệ phí thu được theo đúng quy định tại Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Điều 4.- Cơ quan Thuế địa phương nơi cơ quan thu lệ phí có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu lệ phí theo đúng quy định tại Quyết định này và Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định về phí, lệ phí duyệt kịch bản phim, duyệt phim và cấp phép hành nghề điện ảnh trái quy định tại Quyết định này

Điều 6.- Đối tượng nộp lệ phí duyệt kịch bản phim, duyệt phim và cấp phép hành nghề điện ảnh, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức thu lệ phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Read More: Quyết định 478/QĐ-QLD Hướng dẫn tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vắc xin COVID-19

THE MINISTRY OF FINANCE

——-

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

———-

No: 171/2000/QD-BTC

Hanoi, October 27, 2000

DECISION

PROMULGATING THE COLLECTION LEVELS OF FEES FOR APPROVING SCREENPLAYS, MOVIES AND LICENSING CINEMATOGRAPHIC PRACTICE

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Governments Decree No.15/CP of March 2, 1993 defining the tasks, powers and management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;

Pursuant to the Government
s Decree No.178/CP of October 28, 1994 defining the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Government
s Decree No.04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on charges and fees belonging to the State budget;

Pursuant to the Government
s Decree No.48/CP of July 17, 1995 on cinematographic organization and operation; Decree No.87/CP of December 12, 1996 on enhancing the management of cultural activities and services and stepping up the eradication of a number of serious social evils;

After reaching agreement with the Ministry of Culture and Information and at the proposal of the General Director of Tax,

DECIDES:

Article 1.- Organizations and individuals having their screenplays, movies approved and being licensed for cinematographic practice, by the competent State bodies in charge of cinematographic management shall have to pay fees at the levels prescribed in this Decision.

Article 2.- The collection levels of fees for approving screenplays and movies and licensing the cinematographic practice shall be as follows:

1. Approving the scripts of movies, including movies produced by various studios, movies produced on order, or with foreign aid and cooperation and cinematographic services with foreign countries:

a) Feature movie scripts:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Quyết định 171/2000/QĐ-BTC ngày 27/10/2000 về mức thu lệ phí duyệt kịch bản phim, phim và cấp giấy phép hành nghề điện ảnh do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

6.031

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (0944605190 lines)
E-mail: infvietartproductions@gmail.com

server250

Source: https://vietartproductions.com
Category: Blog

Viết một bình luận