Dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất Visual 2D, 3D
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Previous
Next

Quyết định 647/QĐ-UBND duyệt kế hoạch ứng dụng phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Bình Định

Số hiệu: 647/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 23/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

you are waching: Quyết định 647/QĐ-UBND duyệt kế hoạch ứng dụng phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Bình Định

Số: 647/QĐUBND

Bình Định, ngày 23 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt kế hoạch tổng th phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 0944605190;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 0944605190; với các nội dung cơ bản như sau:

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu chung:

Từng bước hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhm đáp ứng yêu cầu về ứng dụng CNTT trong CQNN giai đoạn 0944605190.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong hệ thống chính trị của tỉnh; thay đổi phương thức làm việc cũ trong các cơ quan hành chính Nhà nước bằng phương thức làm việc, trao đổi, chỉ đạo và điều hành thông qua môi trường mạng. Xây dựng và hoàn thiện các hệ thống phần mềm nghiệp vụ nhằm phục vụ cho công tác quản lý, đáp ứng các yêu cu của người dân và doanh nghiệp. Đảm bảo giải quyết nhanh và chính xác nhất các thủ tục hành chính thông qua việc cung cấp thông tin, xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và ứng dụng hiệu quả.

Hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của tnh và các trang thông tin điện tử của các CQNN được xây dựng, nâng cấp và cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Thông tư 26/2009/TT-BTTTT và Điều 28 của Luật Công nghệ thông tin; cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2, các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu ở mức độ 3, thí điểm một số dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4.

Xây dựng Trung tâm CNTT của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển ngành Công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số, đẩy mạnh cộng tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT phục vụ cho ngành công nghiệp phần mềm.

Phn đu xây dựng thành công mô hình chính quyn điện tử tỉnh Bình Định; xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin, tạo môi trường làm việc trên mạng diện rộng ổn định giữa các CQNN trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, giảm thời gian, chi phí hoạt động của các CQNN.

b) Mục tiêu cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

2011

2012

2013

2014

2015

Hạ tầng kỹ thuật

1.

Hoàn thiện Hệ thống mạng tại các cơ quan hành chính nhà nước kết nối bằng cáp quang với mạng diện rộng của tỉnh

15%

30%

50%

80%

100%

2.

Đầu tư xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến nhằm đảm bảo tổ chức tất cả các cuộc họp của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành với UBND cấp huyện.

0%

100%

3.

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin tại Trung tâm Hạ tầng thông tin của tỉnh nhằm đảm bảo vận hành ổn định Cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử của tỉnh, vận hành các cơ sở dữ liệu cấp tỉnh.

30%

40%

90%

100%

4.

Tỷ lệ các xã, phường, thị trấn có mạng nội b (LAN).

15%

30%

40%

50%

60%

5.

Tỷ lệ các cơ quan nhà nước được trang bị các thiết bị an toàn, bảo mật thông tin.

30%

40%

50%

60%

70%

6.

Tỷ lệ CBCC từ cấp huyện trở lên được trang bị máy tính làm việc.

63%

70%

90%

100%

ng dụng CNTT trong CQNN và phục vụ người dân, doanh nghiệp

1.

Tỷ lệ CBCC sử dụng thư điện tử công vụ trong giao dịch công tác.

60%

80%

90%

100%

2:

Tỷ lệ các sở, ban, ngành UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành qua mạng.

30%

50%

80%

100%

3.

T lệ văn bản hành chính trong CQNN được lưu chuyển dưới dạng văn bản điện tử qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp trên môi trường mạng.

40%

60%

65%

70%

80%

4.

Triển khai Hệ thống một cửa điện tử tại các cơ quan cấp tỉnh

10%

20%

40%

50%

55%

5.

Triển khai thực hiện thí điểm và nhân rộng mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại UBND cấp huyện

1/11

2/11

4/11

8/11

11/11

6.

Hoàn thiện các trang thông tin điện tử ở các cơ quan nhà nước đúng quy định của pháp luật

50%

80%

100%

7.

Hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung quan trọng của các cơ quan hành chính nhà nước được xây dựng và triển khai gồm: CSDL về dân cư, quản lý đất đai, quản lý CBCC, thông tin KTXH, Y tế, giáo dục, thông tin và truyền thông, thông tin thị trường, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

1

2

3

3

Nguồn nhân lực CNTT

1.

Số cơ quan hành chính nhà nước có cán bộ chuyên trách CNTT

50%

70%

90%

100%

2.

Số cán bộ được đào tạo chuyên sâu về an toàn, bảo mật thông tin

4

20

20

20

20

3.

Tỷ lệ CBCC được đào tạo kỹ năng về ứng dụng CNTT và làm việc trên môi trường mạng

60%

80%

90%

100%

2. Nội dung Kế hoạch:

a) Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CNTT:

Xây dựng hệ thống thông tin tại Trung tâm Hạ tầng thông tin của tỉnh bao gồm: đầu tư hạ tầng thiết bị, phần mềm hệ thống; đầu tư xây dựng các phần mềm ứng dụng và triển khai các dịch vụ CNTT.

Hoàn thiện hệ thống mạng nội đô thành phố Quy Nhơn kết nối các sở, ban, ngành, UBND TP Quy Nhơn và UBND các xã, phường thuộc UBND TP Quy Nhơn.

Trang bị các hệ thống bảo mật, nâng cấp hệ thống mạng và các trang thiết bị mạng cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đầu tư xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến giữa UBND tỉnh với UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thành lập Trung tâm CNTT của tỉnh đảm bảo đủ năng lực và trình độ đào tạo về CNTT nhằm đáp ứng nhu cầu và góp phần đy mạnh phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số của tỉnh.

b) Ứng dụng CNTT trong CQNN:

Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định nhm tạo ra kênh thông tin chính thức của UBND tỉnh để phổ biến các thông tin hoạt động, phương hướng phát triển, chính sách, pháp luật và các hướng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh đ người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận các thông tin của CQNN; hiểu rõ và tuân thủ các quy định, chính sách nhà nước; đóng góp các ý kiến cho các chính sách của tỉnh. Đảm bảo xây dựng một hệ thống thông tin tích hợp, trong đó các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có thể tham gia vào hệ thng như là thành viên cung cấp tin tức và hoạt động của cơ quan mình, các hướng dẫn thủ tục hành chính đang áp dụng tại các cơ quan, đơn vị.

Triển khai hệ thống thư điện tử công vụ đến tất cả các CQNN trong tỉnh, từng bước nghiên cứu ứng dụng chng thực chữ ký số cho hệ thống thư điện tử của tỉnh.

Đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm chuyên dụng; ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên ngành, hệ thống một cửa điện tử, phần mềm phục vụ công tác quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp qua mạng.

Tăng cường sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đảm bảo hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tiết kiệm và hiệu quả.

Xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) trọng điểm cấp tỉnh, đảm bảo việc cập nhật thông tin, chia sẻ và khai thác dữ liệu của các CQNN bao gồm: CSDL dân cư, CSDL quản lý đất đai, CSDL về CBCC, CSDL về thông tin KTXH, CSDL về y tế, CSDL ngành thông tin và truyền thông.

c) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp:

Triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2, 3 và thí điểm dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tại các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (các dịch vụ công được ưu tiên cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm).

Tiếp tục nâng cấp và xây dựng Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các trang thông tin điện tử cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, cung cấp các thông tin theo quy định cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.

d) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ứng dụng CNTT:

Tổ chức các hội thảo, các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của CNTT, giới thiệu các văn bản pháp lý về CNTT và các mô hình mẫu ứng dụng CNTT đạt hiệu quả nhằm định hướng việc xây dựng các dự án, chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Đào tạo chuyên sâu về bảo mật và an toàn thông tin, cài đặt và chuyn giao các phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu đ sử dụng hiệu quả các thiết bị, hệ thống đã được đầu tư.

Cử các CBCC chuyên trách CNTT tại các CQNN (cấp sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố) tham gia các khóa đào tạo chuyên đề chuyên sâu về CNTT tại các trường Đại học, Cao đng hoặc các cơ sở đào tạo có chất lượng cao.

Bồi dưỡng, hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng trong công việc và xử lý các sự cố máy tính, hệ thống mạng thông thường cho CBCC trong CQNN.

3. Giải pháp:

a) Nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành:

Ban chỉ đạo CNTT tỉnh tăng cường chỉ đạo trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành.

Người đứng đầu các cơ quan phải chủ động, có quyết tâm và ủng hộ quá trình ứng dụng CNTT vào cơ quan, đơn vị mình.

Read More: Kịch bản phim – tấm cám thời hiện đại – Tài liệu text

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý CNTT các cấp, đặc biệt là cấp huyện trở xuống.

Tăng cường công tác ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, cải tiến quy trình làm việc, chuẩn hóa nghiệp vụ.

b) Cơ chế, chính sách:

Ban hành các quy định xử lý công việc qua môi trường mạng, nhằm giảm văn bản giấy, tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin trong hoạt động của CQNN.

Rà soát, bổ sung các chính sách thu hút nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT trong CQNN với chế độ đãi ngộ đội ngũ cán bộ công chức chuyên trách CNTT trong CQNN nhằm duy trì và thu hút nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao.

Xây dựng chính sách thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực CNTT trên địa bàn tỉnh.

Ban hành chính sách khuyến khích, thu hút và hỗ trợ đối với các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật và triển khai ứng dụng CNTT đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

c) Tài chính:

Thu hút các nguồn tài chính khác nhau: từ ngân sách địa phương và Trung ương, nguồn vốn từ các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế.

Vốn ngân sách tỉnh bố trí chi cho sự nghiệp ứng dụng CNTT hàng năm phù hợp với lộ trình triển khai Kế hoạch và nguồn kinh phí của tỉnh.

Triển khai các hình thức thuê dịch vụ CNTT nhằm giảm chi phí đầu tư đối với các dịch vụ có giá thành cao nhưng ít sử dụng.

Đảm bảo công tác đu tư phải có trọng tâm, trọng điểm và có tính kế thừa.

Huy động vốn trong các doanh nghiệp: Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ cho ứng dụng CNTT để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất.

Huy động vốn trong dân: Khuyến khích các cá nhân trong và ngoài tỉnh đầu tư các dự án phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh.

d) Nâng cao nhận thức và chú trọng đào tạo nhân lực CNTT:

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi nhm nâng cao hiểu biết, nhận thức về các lợi ích trong việc xây dựng Chính quyền điện tử cho cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp. Quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, của tỉnh về phát triển và ứng dụng CNTT. Đặc biệt bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT cho lãnh đạo các cơ quan nhà nước.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về CNTT. Xây dựng, tổ chức đánh giá xếp hạng chỉ s sẵn sàng CNTT hàng năm (ICT Index) đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Bi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

Tăng cường đào tạo kỹ năng về ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức.

Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức chuyên trách về CNTT các cấp.

Đy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến cho cán bộ, công chức.

đ) Các giải pháp khác:

Tăng cường hợp tác, liên kết đào tạo với các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh có uy tín trong việc xây dựng các chương trình đào tạo CNTT.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá về tình hình triển khai, ứng dụng CNTT trong CQNN.

Tổ chức tìm hiểu, học tập kinh nghiệm các địa phương ứng dụng thành công các mô hình ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước.

4. Dự kiến kinh phí và lộ trình thực hiện:

a) Kinh phí thực hiện

ĐVT: Triệu đồng

Năm

Nguồn vốn

2011

2012

2013

2014

2015

Tổng cộng

Vốn đầu tư

570

1.700

7.300

5.000

4.000

18.570

Vốn sự nghiệp

800

2.773

3.180

4.058

4.210

15.021

Vốn TW hỗ trợ

7.200

5.250

4.300

16.750

Tổng kinh phí

1.370

4.473

17.680

14.308

12.510

50.341

– Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch: 0944605190 đồng

(Năm mươi tỷ, ba trăm bn mươi mốt triệu đồng)

– Chi tiết kinh phí thực hiện các hạng mục cụ thể (Phụ lục 2 đính kèm).

b) L trình thc hin:

STT

Năm

Ni dung thc hin

1

2011

Đầu tư trang thiết bị ban đầu tại Trung tâm Hạ tầng thông tin của tỉnh.

Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định

Triển khai hệ thống Văn phòng điện tử tại 02 đơn vị cấp tỉnh.

Xây dựng và nâng cấp trang thông tin điện tử của 3 đơn vị đúng quy định của pháp luật

Đào tạo vận hành và quản lý kỹ thuật trang thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử công vụ cho cán bộ quản trị mạng trong các CQNN

Đào tạo chuyên sâu và quản trị mạng cho cán bộ chuyên trách CNTT.

Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động của các trang thông tin điện tử của các CQNN trong tỉnh.

2

2012

Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các trang thiết bị, hệ thống an ninh, phần mềm hệ thống tại Trung tâm Hạ tầng thông tin (0944605190).

Xây dựng hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của tỉnh

Trin khai nhân rộng Hệ thống văn phòng điện tử tại 08 đơn vị thuộc tỉnh

Xây dựng hệ thống Giao ban trực tuyến từ Văn phòng UBND tỉnh đến UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đầu tư các trang thiết bị CNTT tại các sở, ban, ngành phục vụ triển khai Hệ thống văn phòng điện tử và an toàn thông tin

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước ngành thông tin và truyền thông

Khảo sát, đánh giá xếp hạng chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT trong hoạt động các CQNN thuộc tỉnh (xếp hạng định kỳ hàng năm)

Đào tạo nâng cao kiến thức về quản trị mạng và chuyên sâu về an toàn bảo mật thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT của CQNN

Phi hợp triển khai mô hình một cửa điện tử hiện đại tại UBND các huyện, thị xã, thành phố (2012-2015)

3

2013

Xây dựng Dự án thành lập Khu Trung tâm CNTT tỉnh Bình Định

Tiếp tục triển khai nhân rộng Hệ thống văn phòng điện tử tại các đơn vị còn lại (0944605190)

Triển khai hệ thống mạng chuyên dùng trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh (0944605190)

Xây dựng hệ thống các phần mềm ứng dụng tại các sở, ban, ngành (0944605190)

Xây dựng các cơ sở dữ liệu trọng điểm cấp tỉnh (0944605190)

Triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức 3 (0944605190)

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án, hoạch định chính sách phát triển ứng dụng CNTT cho cán bộ lãnh đạo ở các CQNN.

Đào tạo nâng cao kiến thức về an toàn bảo mật hệ thống thông tin cho các cán bộ quản trị mạng.

ng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng cho các trao đổi thư điện tử, văn bản điện tử (0944605190).

4

2014 2015

Khởi công xây dựng Khu Trung tâm CNTT tỉnh

Rà soát và hoàn thành việc triển khai Hệ thống văn phòng điện tử tại các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh

Tập trung triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3 và thí điểm trin khai dịch vụ công mức 4 ở một s lĩnh vực phù hợp

Đào tạo bồi dưỡng các kiến thức về công nghệ mới, kỹ năng ứng dụng CNTT trong CCHC và nâng cao về an toàn bảo mt thông tin cho CBCC

Hoàn thiện các cơ sở dữ liệu trọng điểm của tỉnh

5. Tổ chức thực hiện:

a) Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách ứng dụng và phát triển CNTT hàng năm của đơn vị gửi Sở Thông tin và Truyền thông để Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, cân đối; trình UBND tỉnh phê duyệt trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị. Thời gian gửi dự toán ngân sách hàng năm cho ứng dụng CNTT cùng thời gian gửi báo cáo dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị tới Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các đơn vị có dự án được phê duyệt có trách nhiệm tổ chức, xây dựng và triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và quy định về quản lý ngân sách nhà nước. Cơ quan, đơn vị chủ trì đề án, dự án về CNTT có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án lấy ý kiến thẩm định thiết kế sơ bộ của Sở Thông tin và Truyền thông.

Kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ 6 tháng một lần về tình hình triển khai ứng dụng CNTT tại đơn vị mình cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Tạo điều kiện cho tất cả cán bộ, công chức tham gia tập huấn sử dụng thư điện tử, khai thác Internet, sử dụng các phần mềm ứng dụng đang triển khai tại cơ quan.

b) Sở Thông tin và Truyền thông:

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh các vấn đề liên quan đến chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án CNTT đảm bảo sự đồng bộ, nhất quán của toàn bộ hệ thống; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch được duyệt. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về CNTT từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh.

Chủ động đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh; đồng thời hướng dẫn và tổ chức thực hiện; sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch hàng năm. Tăng cường mối quan hệ, tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ và sự hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc tăng cường năng lực quản lý, ứng dụng và phát triển CNTT của B Thông tin và Truyền thông và các cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình quốc gia phát triển nguồn nhân lực CNTT trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các chương trình, dự án CNTT; trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Tích cực phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xây dựng, thẩm định kỹ thuật và thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước hàng năm để việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm đồng bộ và thống nhất, theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cân đối, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án CNTT trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư phát triển CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

d) Sở Tài chính:

Phối hợp, hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước cho hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh hàng năm.

Bố trí kinh phí ứng dụng và phát triển CNTT đã được UBND tỉnh phê duyệt cho các đơn vị để triển khai thực hiện; ưu tiên bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp cho triển khai ứng dụng và phát triển CNTT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định hiện hành.

đ) Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng các quy định về tiêu chuẩn trình độ CNTT phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng chính sách thu hút, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ chuyên gia, những người có trình độ về CNTT làm việc cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường hoạt động ứng dụng CNTT để thực hiện chương trình cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử.

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo thông tin (CIO) các cấp trong tỉnh và đào tạo bồi dưỡng các kỹ năng ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng và quản lý dữ liệu về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của tỉnh.

e) Sở Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT của tỉnh. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình quốc gia phát triển nguồn nhân lực CNTT do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng CNTT trong các trường học trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ TT&TT; b/cáo

– TT. Tỉnh ủy; b/cáo

– TT HĐND; b/cáo

CT, các PCT UBND tỉnh;

Các PVP;

– Lưu: VT, K9.

TM. Y BAN NHÂN DÂN TNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCHMai Thanh Thắng

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC NHÓM CÁC DỊCH VỤ CÔNG ĐƯỢC ƯU TIÊN TRỰC TUYẾN TỐI THIỂU MỨC ĐỘ 3

STT

Tên nhóm dch v

1

Đăng ký kinh doanh

2

Cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

3

Cấp giấy phép xây dựng

4

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

5

Cấp giấy phép đầu tư

6

Cấp giấy đăng ký hành nghề y, dược

7

Lao động, việc làm

8

Cấp, đổi giấy phép lái xe

9

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

10

Đăng ký tạm trú, tạm vắng

11

Dịch vụ đặc thù

PHỤ LỤC 2   

DỰ KIẾN KINH PHÍ, NỘI DUNG THỰC HIỆN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CNTT TRONG CQNN GIAI ĐOẠN 0944605190 TỈNH BÌNH ĐỊNH

STT

Tên Dự án

Đơn vị thực hiện

Nội dung thực hiện

Kinh phí thc hiện (triệu đồng)

Tng kinh phí phân theo nguồn

Tổng cộng

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

NSTW h tr

NS tnh

Tng KP 2011

Vốn ĐT

Vốn SN

Tổng KP 2012

Vốn TW hỗ trợ

Vốn ĐT

Vốn SN

Tổng KP 2013

Vốn TW hỗ trợ

Vốn ĐT

Vốn SN

Tổng KP 2014

Vốn TW hỗ trợ

Vốn ĐT

Vốn SN

Tổng KP 2015

Vốn TW hỗ trợ

Vốn ĐT

Vốn SN

Vốn ĐT

Vốn SN

I

ĐẦU TƯ HẠ TẦNG THIẾT BỊ

1

Xây dựng Trung tâm Hạ tầng thông tin của Tnh

Sở TT&TT

Xây dựng Trung tâm Hạ tầng thông tin ca tnh bao gồm: Đầu tư hạ tầng thiết bị, phần mềm h thống; đầu tư xây dựng các phần mềm ứng dụng, và triển khai các dịch vụ CNTT.

6,799

799

550

249

700

700

1,300

1,300

2,000

2,000

2,000

1,500

500

6,050

749

2

y dựng hệ thống mạng chuyên dùng.

Sở TT&TT

Hoàn thiện h thống mạng kết ni tất c các s, ban, ngành, UBND TP Quy Nhơn, UBND các phường thuộc TP. Quy Nhơn, UBND các huyện, TP

2,000

1,000

500

500

1,000

500

500

1,000

1,000

3

Đầu tư và nâng cấp hạ tầng thiết bị cho các s, ban, ngành cấp tnh

Các s, ban, ngành

Đầu tư và nâng cấp hệ thng mạng nội bộ (LAN), máy ch, UPS, các thiết bị mạng, thiết bị bo mật các sở, ban ngành.

2,000

1,000

500

500

500

500

500

500

500

1,500

4

Xây dựng hệ thống hội nghị giao ban trực tuyến giữa UBND tỉnh với UBND cấp huyện

Sở, TTTT, UBND các huyện, thị xã, TP

Đầu tư xây dựng hệ thống giao ban trc tuyến giữa UBND tỉnh với UBND cấp huyện

1,839

1,839

1,839

1,839

5

Xây dựng Trung tâm CNTT tnh Bình Định

Read More: Operation Lam Son 719 – Wikipedia

Sở TT&TT

Xây dựng Trung tâm CNTT ca tnh nhm thúc đẩy phát trin ngành CNPM & CN nội dung số, đy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT phục vụ cho ngành CNPM

20,000

10,000

5,000

5,000

5,000

3,000

2,000

5,000

2,000

2,000

1,000

10,000

9,000

1,000

II

ỨNG DỤNG CNTT TRONG CQNN

1

Xây dng Cng Thông tin điện t

Sở TT&TT

Nâng cấp và xây dựng Cổng thông tin điện t

1,020

20

20

1,000

1,000

1,020

2

Trin khai mô hình văn phòng điện t

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện

Triển khai mô hình văn phòng điện t tại các s, ban, ngành, UBND các huyện

3,521

265

265

687.6

687.6

1,070

1,070

1,498

1,498

3,521

3

Triển khai mô hình một ca điện t

UBND các huyện

Trin khai mô hình một ca điện tử tại UBND 10 huyện, một ca liên thông.

2,100

600

300

300

900

450

450

600

300

300

1,050

1,050

4

Xây dựng hệ thống các phần mềm chuyên dụng

Các sở, ban, ngành

Xây dựng hệ thống các phần mềm chuyên dụng cho các s, ban, ngành nhm phục vụ công tác qun lý

2,500

500

200

300

1,000

500

500

1,000

500

500

1,200

1,300

5

Xây dng các CSDL trọng đim cấp tnh

Các sở, ban, ngành

Xây dựng các CSDL trọng điểm cấp tnh bao gồm: CSDL dân cư, CSDL qun lý đất đai, CSDL về CBCC, CSDL về thông tin KTXH. CSDL về Y tế

3,460

60

60

700

500

200

1.100

500

600

1,600

1,000

600

2,000

1,460

III

ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

1

Triển khai các dịch vụ công trực tuyến

Các sở, ban, ngành

Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến cấp 2, 3, thí đim dịch vụ công trực tuyến cấp 4 tại các s, ban, ngành

1,900

400

200

200

500

300

200

1,000

500

500

1,000

900

2

Xây dựng và nâng cấp trang thông tin điện t

UBND các huyện

Nâng cấp và xây dựng trang thông tin điện tử cho UBND 10 huyện theo Thông tư 26/2009/TT-BTTTT

345

45

45

300

300

345

IV

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CNTT

1

Bi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án, hoạch định chính sách

CB lãnh đạo sở, ngành, huyện, xã.

Bi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, quản lý dự án CNTT, hoạch định chính sách phát trin ứng dụng CNTT

765

45

45

240

240

240

240

240

240

765

2

Bồi dưng ứng dụng CNTT trong điều hành, ch đạo.

CB lãnh đạo s, ngành, huyện, xã.

Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ ứng dụng CNTT trong điều hành, ch đạo

1,028

113

113

15

15

300

300

300

300

300

300

1,028

3

Đào tạo chuyên sâu về bo mật và an toàn thông tin

CB chuyên trách tnh, huyn

Đào tạo chuyên sâu về bo mật và an toàn thông tin cho CB chuyên trách CNTT

993

83

83

160

160

250

250

250

250

250

250

993

V

GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CNTT TRONG CQNN

1

Khảo sát, thu thập thông tin về CNTT, đánh giá đúng mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát trin CNTT trong CQNN

Các s, ban, ngành, UBND các huyện, TP

Kho sát, thu thập số liệu về tình hình ứng dụng CNTT, xây dựng các tiêu chí xếp hạng nhm đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động CQNN

74

14

14

20

20

20

20

20

20

74

TNG CỘNG

50,344

1,370

570

800

4,476

1,700

2,776

17,680

7,200

7,300

3,180

14,308

5,250

5,000

4,058

12,510

4,300

4,000

4,210

16,750

18,570

15,024

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Quyết định 647/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 0944605190

Source: https://vietartproductions.com
Category: Blog

Viết một bình luận